College stelt aanbevelingenrapport centrum Renesse vast

21 september 2023

Op 8 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse vastgesteld. Dit betreft een evaluatie van het seizoen 2021.

In februari 2021 heeft uw college het ‘Aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse’ vastgesteld. Dit betrof aanbevelingen naar aanleiding van een evaluatie van (het gebruik van) de openbare ruimte in het jaar 2020. Vrijwel alle aanbevelingen zijn in de loop van 2021 uitgevoerd c.q. toegepast, waardoor bij zowel gemeentelijke medewerkers als de dorpsraad en ondernemersvereniging een goed beeld bestaat over de consequenties van diverse uitgevoerde aanbevelingen.

Het was nu tijd om het gebruik van de openbare ruimte in en rond het centrum van Renesse in 2021 te evalueren en aanbevelingen te doen voor 2022 en verder, alsmede de langere termijn aanbevelingen uit de evaluatie van 2020 nog eens tegen het licht te houden. In tegenstelling tot de evaluatie van het jaar 2020 hebben we deze keer geen externe bureaus gevraagd mee te denken over oplossingen en hebben we individuele bewoners en ondernemers geen enquête voorgelegd. Dat is een bewuste keuze, nu een grootschalige evaluatie niet jaarlijks noodzakelijk is en er in 2021 geen forse infrastructurele aanpassingen hebben plaatsgevonden in het centrumgebied.

Bijgevoegd evaluatiedocument is gebaseerd op input en adviezen van gemeentelijke medewerkers werkzaam in diverse beleidsvelden (verkeer, civiel, beheer en onderhoud, handhaving, stedenbouw) alsmede input van de dorpsraad en ondernemersvereniging Renesse. Waarbij bovendien de volgorde van evaluatiepunten uit de rapportage van het jaar 2020 is aangehouden. De rapportage is hiermee tweeledig, want naast nieuwe aandachtspunten of aanbevelingen, wordt direct aangegeven of de acties uit de evaluatie van 2020 zijn uitgevoerd en zo ja, of deze succesvol waren dan wel nog nadere acties vergen.

Belangrijk om te melden is dat we nog deze maand een verkeerskundig bureau opdracht zullen verstrekken om een verkeersstudie centrum Renesse op te stellen. In die studie zal ook een deel van de acties en aandachtspunten uit het aanbevelingenrapport worden verwerkt.