Masterplan Renesse

Het Masterplan Renesse is in december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het toekomstperspectief: een inspirerende visie op de toekomst van Renesse voor de komende 20 tot 30 jaar.

impressie Hogezoom met mensen op straat

Deel twee bevat de uitvoeringsparagraaf met projectenlijst. De wijze waarop we private initiatieven toetsen en faciliteren en (gemeentelijke) projecten realiseren, hebben we uitgewerkt in de uitvoeringsparagraaf en is een direct uitvloeisel van de inhoud van het toekomstperspectief. De projectenlijst met prioriteiten zijn vrijwel een ‘automatisch’ gevolg van het samenspel van toekomstperspectief en uitvoeringsparagraaf.

De totstandkoming van het Masterplan Renesse is intensief en interactief geweest. In de project- en stuurgroep waren (bestuurs)leden van de dorpsraad en ondernemersvereniging vertegenwoordigd. Verder hebben we diverse keren klankbordgroepen gebruikt om (concept) documenten te beoordelen. Daarnaast hebben we enkele presentaties georganiseerd in het dorp.

Het Masterplan Renesse is het toetsingskader voor zowel bekende als toekomstige initiatieven. Ten eerste hebben de bij onze gemeente bekende initiatieven een plaats gekregen in het Masterplan en zijn prioriteiten bepaald, onder meer voor de herinrichting van de openbare ruimte. Toekomstige initiatieven, die nu nog niet bekend zijn binnen onze gemeente, kunnen worden getoetst aan de opgaven, functionele en ruimtelijke uitgangspunten in het Masterplan Renesse.

Onze gemeente heeft enerzijds een rol als aanjager/uitvoerder, door projecten zelf uit te voeren, belangrijke koppelingen te maken tussen projecten en gesprekken aan te gaan met ontwikkelaars. Anderzijds is onze gemeente faciliterend, door initiatieven van derden zoveel mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van wijziging van het bestemmingsplan.

DOWNLOAD MASTERPLAN RENESSE (PDF)

artist impression van het duinplein met mensen rondom beeld van een zeehond