Uitwerking verkeersmaatregelen (centrum) Renesse

Op 19 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de rapportage ‘Uitwerking verkeersmaatregelen Renesse 2023’ vastgesteld.

Aan de hand van deze rapportage en het uitvoeringsprogramma bij de Verkeersstudie 2022 gaan we in 2024 diverse werkzaamheden uitvoeren om de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid in Renesse te verbeteren. 

Verkeersstudie 2022

Uitwerking verkeersmaatregelen Renesse 2023

Vrachtwagen en fietsers midden in het dorp

Wat hebben we in 2023 gedaan?

In 2023 hebben we aandacht besteed aan de 'korte termijn' maatregelen uit de Verkeersstudie 2022. De maatregelen 1 en 2 zijn uitgevoerd door extra bebording met verwijzing naar fietsparkeerplaatsen aan te brengen en een kort parkeerplaats bij de Primera te faciliteren. Dat laatste is in een verkeersbesluit vastgelegd. 

Verder heeft er in het kader van maatregel 3 (draaiboek op zeer drukke dagen) de gehele zomer intensief overleg plaatsgevonden tussen de clusters handhaving/verkeer van onze gemeente en andere betrokken partijen in het centrumgebied. Daarbij is onder meer inzet van verkeersregelaars aan de orde geweest op zeer drukke dagen. 

Maatregel 4 (fysiek parkeren tijdelijk parkeren op de Duinweg) is niet uitgevoerd, omdat in overleg met de dorpsraad is geconstateerd dat deze actie niet langer noodzakelijk is.

In 2023 hebben we ook maatregel 7 uit de actielijst voor de 'lange termijn' opgepakt, door de parkeerplaatsen aan de Lange Reke te verwijderen en in te richten voor mindervaliden en laden/lossen.

Wat gaan we in 2024 doen?

In 2024 gaan we aan de slag met de voorbereiding en uitvoering van maatregelen uit de rapportage 'Uitwerking Verkeersmaatregelen Renesse 2023' en enkele acties uit de integrale verkeersstudie uit 2022:

  • Herinrichting drie kruispunten Jan van Renesseweg (maatregel 8, 9 en 10): uitvoering 1e kwartaal 2024
  • Optimaliseren positie fietsers Stoofweg en kruispunt Stoofwekken (maatregel 4): uitvoering 1e kwartaal 2024
  • Aanpassing bebording kruising Lagezoom in afstemming met provincie (maatregel 11): 1e deel 2024
  • Voorbereiding invoering vergunninghouder parkeren Oude Moolweg en Zeeanemoonweg (maatregel 5): medio 2024 (invoering per 1 januari 2025)
  • Nadere uitwerking ontwerp fietsstraat Laone met kostenraming (maatregel 13): medio 2024
  • Nadere uitwerking aanpassing kruispunt Roelandsweg/P+R met kostenraming (maatregel 12): medio 2024 (apart deelproject)

De invoering van vergunninghouder parkeren Oude Moolweg en Zeeanemoonweg vergt de nodige voorbereidingen (aanpassing bebording, weghalen parkeerautomaten) en communicatie. Zeker nu we parallel daaraan voor alle vergunninghouder zones in Renesse 365 dagen en 24 uur per dag dit regime willen doorvoeren. Dit betekent dat bewoners ook voor een jaarrond vergunning moeten betalen.

Daarnaast hebben we nog diverse actiepunten, die voortkomen uit de 'Evaluatie centrum Renesse 2023'. Op 14 november 2023 hebben wij samen met dorpsraad en OVR de jaarlijkse evaluatie georganiseerd. Veel acties hangen samen met verkeerskundige aspecten.

Verder geven we uitvoering aan de optimalisatie van het P+R terrein, hetgeen tevens in een door de raad op 9 november 2023 aangenomen amendement is vastgelegd:

  • Optimalisatie 1e deel: uitvoering 1e kwartaal 2024
  • Optimalisatie 2e deel: ontwerp 3e kwartaal 2024 en uitvoering 4e kwartaal 2024/1e kwartaal 2025

Tot slot gaan we aan de slag met de uitvoering van de motie over het parkeerverwijssysteem (maatregel 6), zoals door de raad op 9 november 2023 vastgesteld.