TWEEDE ONTSLUITING TRANSFERIUM (UITGESTELD)

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor het project doorsteek Transferium/Stoofweg.
stoofweg - transferium

De doorsteek van Stoofweg naar Transferium moet ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van het verkeer dat het centrum in wil rijden al bij voorbaat op het Transferium parkeert. Hierdoor wort het centrum ontlast en kunnen we alvast werken aan de doelstelling om voetgangers en fietsers in het centrum hoofdgebruiker te laten zijn en de auto te gast.

STAND VAN ZAKEN JANUARI 2021

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 besloten om het budget, dat was gereserveerd voor de aanleg van de Tweede ontsluiting Transferium, uit de gemeentelijke begroting voor de komende jaren te halen.

Daarbij heeft de raad wel aangegeven over een aantal jaren nogmaals een afweging te willen maken om dit project alsnog uit te voeren en daarvoor weer financiele middelen aan te wenden. Het voorgaande betekent dat het project voorlopig ‘on hold’ is gezet en dat we ons in 2021 concentreren op de aanpassing van de bebording rondom het centrum en het onderzoek naar de aanleg van een rotonde bij de huidige ingang van het Transferium aan de Roelandsweg. Dit alles met het doel om het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te weren uit het centrum en mensen te stimuleren gebruik te maken van gratis parkeren op het Transferium.

Stand van zaken juli 2020

Zoals eerder op deze website aangegeven, is de verdere ontwikkeling van de Tweede Ontsluiting voorlopig op de lange termijn geschoven. In het kader van de doorstroming van het verkeer richting en in het centrum van Renesse hebben wij onlangs in samenspraak met de provincie Zeeland enkele bewegwijzeringsborden rondom de kern aangepast, met als doel verkeer te stimuleren via de Roelandsweg te rijden in plaats van de Stoofweg. Dit alles in relatie tot de pilot afsluiting Hogezoom.

Stand van zaken februari 2020

Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting 2020-2023 (november 2020) heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen, waarin onder meer het volgende is bepaald over de Tweede Ontsluiting Transferium: “Het resterende krediet voor de 2° ontsluiting van het Transferium doorschuiven naar 2022, zodat na aanpassing van de Roelandsweg eerst tellingen gedaan kunnen worden. Op basis van die tellingen neemt de raad in beginsel pas een besluit over de eventuele 2 ontsluiting van het Transferium.”

Dit betekent dat de voorbereidende werkzaamheden voor dit project worden opgeschort tot minimaal halverwege 2021.

Stand van zaken Augustus 2019

De ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan is in mei 2019 afgerond. We hebben circa 150 zienswijzen binnengekregen, waarvan een groot aantal identiek zijn. Op dit moment worden alle zienswijzen samengevat en beantwoord. Enkele punten in de zienswijzen vragen wat meer aandacht. We streven ernaar om de beantwoording in het vierde kwartaal van 2019 gereed te hebben. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na besluitvorming van de raad wordt bepaald of en zo ja, wanneer de ontsluitingsweg eventueel wordt aangelegd.

Stand van zaken mei 2019

Op dit moment ligt het ontwerp bestemmingsplan voor de realisatie van de Tweede Ontsluiting Transferium ter inzage. Nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is afgelopen, moeten de zienswijzen worden beantwoord en het bestemmingsplan, al dan niet met aanpassingen, ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Wanneer dit aan de raad wordt aangeboden is nog de vraag, nu diverse raadsfracties in april 2019 hebben aangegeven te willen wachten met de aanleg van deze ontsluitingsweg. Slechts bij een positief raadsbesluit zal het werk aan de Tweede Ontsluiting uitgevoerd worden.

tekening 2e ontsluiting

Stand van zaken januari 2019

Eind 2018 hebben wij via deze website kenbaar gemaakt dat het college een aangepast ontwerp voor de Tweede Ontsluiting van het Transferium heeft vastgesteld.
- tekening van het ontwerp in pdf

Bij vaststelling van het ontwerp heeft het college ook direct het benodigde budget aangepast en in totaal ruim € 300.000 (inclusief voorbereidingskosten) ter beschikking gesteld om het project uit te voeren. Het concept ontwerp bestemmingsplan, noodzakelijk om de ontsluitingsweg juridisch te kunnen realiseren, hebben we onlangs ter beoordeling naar onze ‘vooroverlegpartners’ gestuurd. Wij gaan in februari aan de slag met eventuele opmerkingen en verwerken dit in een definitief ontwerp bestemmingsplan, dat dan uiterlijk in maart ter inzage gaat.

De gemeente streeft er naar om in de zomer van 2019 aan de slag te gaan met de tweede ontsluiting.

wegprofiel ontsluiting Transferium

Stand van zaken november 2018

OMWONENDEN GEÏNFORMEERD

In het voorjaar van 2018 heeft onze gemeente voor de direct aanwonenden aan de Stoofweg twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de gewenste Tweede Ontsluiting van het Transferium aan de Stoofweg. Tijdens de bijeenkomsten hebben we alvast een doorkijk gegeven naar een mogelijke verplaatsing van de Jumbo. Het ontwerp is naar aanleiding van de overleggen met de bewoners op enkele punten aangepast. Een aantal weken geleden zijn de meest recente plannen ook tijdens een openbare dorpsraadvergadering aan toegelicht door de gemeentelijk projectleider.

ONTWERP TWEEDE ONTSLUITING

Dit definitieve ontwerp voor de 2e ontsluiting van het Transferium is  door ons college in juli 2018 vastgesteld Omwonenden zijn per brief op de hoogte zijn gesteld van ons besluit en het bijbehorende definitieve  ontwerp. Daarnaast is de informatie op de website masterplanrenesse.nl geplaatst. De afgelopen periode hebben wij het ontwerp ook planologisch getoetst en we hebben nogmaals een kosten/baten analyse gemaakt. Op basis hiervan hebben wij een nieuw (verkeerskundig) ontwerp gemaakt. Het verschil met het 1e ontwerp is dat wij geen extra parkeerplaatsen meer realiseren bij de nieuwe ontsluitingsweg. Omdat het ontwerp is aangepast moet het college dit nieuwe ontwerp, voor de Tweede Ontsluiting Transferium, opnieuw vaststellen. Dit zal gebeuren in november 2018.  Vervolgens starten we begin 2019 een ruimtelijke procedure om de aanleg van de ontsluitingsweg mogelijk te maken.

LOCATIE JUMBO

De keuze voor de situering van de Jumbo aan de zijde van de Stoofweg is tot stand gekomen na vele overleggen met onder meer ondernemersvereniging én de dorpsraad. Hieronder geven wij nog eens in het kort aan, waarom wij samen, met voornoemde partijen binnen Renesse, voor deze locatie hebben gekozen. Dit zijn de belangrijkste criteria:

De entree van de supermarkt moet op korte afstand van de bestaande winkels in het centrum komen en bezoekers van het centrum moeten in een oogopslag zien waar de supermarkt gevestigd is. De aantrekkende werking van de supermarkt (ook buiten de drukke vakantieperioden) en het combinatiebezoek van die mensen met andere winkels is van groot belang om een goed voorzieningenniveau en levendig dorpscentrum in Renesse in stand te kunnen houden. Het centrum van Renesse is een belangrijke functie voor bewoners en bezoekers en verschaft direct en indirect veel werkgelegenheid. Het in stand houden en verder versterken van het centrum, met de supermarkt, kleinere winkels en horeca, is daarom een belangrijke doelstelling.

Tegelijkertijd moet de nieuwe locatie van de supermarkt goed bereikbaar worden voor bezoekers met de auto en bevoorrading. De Stoofweg en Roelandsweg zijn wat dat betreft het meest geschikt. In het Masterplan en  eerder uitgevoerde verkeersonderzoek is besloten ook de Stoofweg een aansluiting op het parkeerterrein van het transferium te geven. Veel bezoekers aan Renesse nemen bewust of onbewust de Stoofweg en moeten nu zonder doorsteek naar het Transferium eerst helemaal door het centrum heen om bij het parkeerterrein van het Transferium te komen. Dit geeft veel overlast in het centrum, onnodig veel verkeer en frustratie bij bezoekers. De verwachting is dat alleen bebording dit probleem niet zal oplossen. De nieuwe doorsteek van de Stoofweg biedt automobilisten die vanuit de Laone komen bovendien een logische aansluiting op het parkeren bij het Transferium.  

Als we alles bekijken dan denken we dat een supermarktlocatie aan de zijde van de Stoofweg het beste is voor Renesse als geheel. Tegen de tijd dat dit plan uitgewerkt wordt zal er zeker aandacht zijn voor een goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing op deze plek en een zorgvuldige afscherming van de bevoorrading en het nieuwe parkeren.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK JUMBO

We zijn in overleg met een ontwikkelaar om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van deze locatie voor een supermarkt. Als we deze partij gevonden hebben zullen we een intentieovereenkomst sluiten. Dit houdt in dat deze partij bij ons aan de hand van onderzoeken (o.a. verkeer, natuur, geluid etc.) moet aantonen waarom de supermarktplannen voor deze locatie realistisch zijn.   Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken of het plan uitvoerbaar is en houden daarbij rekening met een goede ruimtelijke ordening. Dit moment zal einde voorjaar 2019 zijn.

Stand van zaken augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli het ontwerp voor de Tweede Ontsluiting Transferium vastgesteld (zie hieronder). Er is sprake van een groen inrichting van het gebied. Per saldo zullen er circa 50 parkeerplaatsen worden toegevoegd nabij de toegang naar het Transferium.

Om daadwerkelijk een tweede toegang te kunnen maken naar het Transferium vanaf de Stoofweg is een ruimtelijke procedure noodzakelijk. De procedure ziet alleen op de tweede ontsluiting, het huidige voet- en fietspad, het nieuw aan te leggen parkeerterrein en de groene inkleding en nadrukkelijk niet op de verplaatsing van Jumbo en aanverwante zaken. De ruimtelijke procedure start het derde kwartaal van 2018. De directe bewoners aan de Stoofweg ontvangen een brief, indien er een mogelijkheid tot inspraak start.

ontwerp 2e ontsluitingsweg

Stand van zaken mei 2018

Op dit moment wordt er een ontwerp gemaakt voor de Tweede ontsluiting naar het Transferium, die zuidelijk van het huidige voet- en fietspad en ten noorden van manege Grol moet komen. Bij het ontwerp moeten we rekening houden met de toekomstige situering van de Jumbo en bevoorrading van de supermarkt en eventuele kleinschalige detailhandel op deze locatie.  Ook is de aansluiting op het huidige voet- en fietspad een uitdaging. Het is de bedoeling om in juli het bestemmingsplan te wijzigen, na de zomer het werk aan te besteden en begin 2019 tot uitvoering over te gaan.