SPEELVOORZIENING (AFGEROND)

Het Masterplan Renesse is in de raad van december 2015 vastgesteld. Het Masterplan geeft een ontwikkelperspectief voor de komende 20 tot 30 jaren. Ook is er een aantal prioriteiten voor de korte termijn benoemd. De realisatie van een speelvoorziening voor de jeugd heeft prioriteit.
Springkussen

STAND VAN ZAKEN (AUGUSTUS 2017):

Op 9 juni 2017 is de speelvoorziening aan de Lindelaan geopend door wethouder Van Burg. Daarmee is een lang gekoesterde wens van de dorpsraad in vervulling gedaan. De speelvoorziening is in eerste instantie bedoeld voor de kinderen van de inwoners van Renesse, maar uiteraard staat het bezoekers ook vrij deze prachtige voorziening te gebruiken. De komende weken worden er nog een klaar kleine aanpassingen c.q. werkzaamheden verricht aan en rondom het terrein, waarna het project definitief is afgerond. In september wordt ook duidelijk wie van de basisschool leerlingen de ballonnenwedstrijd rondom de opening van de speeltuin heeft gewonnen.

renesse opening lindelaan Kompan Robinia

Stand van zaken (maart 2017):
Eind december 2016 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland een ‘startbijeenkomst’ gehad met de firma Kompan, die de speelvoorziening gaat realiseren. Tevens hebben we in januari 2017 nog een bijeenkomst met omwonenden van de Lindelaan georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het ontwerp voor de speelvoorziening nog eenmaal tot in detail doorgenomen. We hebben, in vergelijking met de eerste aanbieding, de volgende wijzigingen toegepast:

Aan de voorzijde van de speelvoorziening wordt een lage afscheiding gerealiseerd in de vorm van een beukenhaag of soortgelijke haag.
De parkeerplaats voor de ingang van de speelvoorziening wordt door middel van een ‘wit kruis’ daadwerkelijk ongeschikt gemaakt voor parkeren.
Er worden twee kleine doeltjes op het speelterrein geplaatst, zodat het voor de jeugd ook mogelijk is om te voetballen op het terrein.
Er wordt een afvalbak op het speelterrein geplaatst.
Het complete perceel wordt geëgaliseerd en uitgevlakt via een laagje grond en doorzaaien met graszaad.
De omgevingsvergunning voor de speelvoorziening is aangevraagd en wordt naar verwachting eind maart 2017 verleend. Vervolgens worden de voorbereidende werkzaamheden getroffen en proberen we in juni 2017 een officiële opening in te plannen.

 

stand van zaken - december 2016
In de eerste week van december heeft de gemeente Schouwen-Duiveland de opdracht voor de realisatie van een speelvoorziening verstrekt aan de firma Kompan.

De beoordelingscommissie, bestaande uit onder meer twee kinderen, een bewoonster van de Lindelaan en een vertegenwoordiging van dorpsraad en ondernemersvereniging, was erg enthousiast over alle aanbiedingen. De firma Kompan had echter de beste aanbieding. De gemeente gaat binnenkort met Kompan in overleg over de planning. We streven ernaar om de speelvoorziening uiterlijk in juni 2017 te plaatsen.

Om u een beeld te geven van het (basis)ontwerp hebben wij een plattegrond en wat beelden van de speeltoestellen opgenomen:

Plattegrond
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
 
Stand van zaken (september 2016)
We hebben vier marktpartijen uitgenodigd om een aanbieding te doen voor het ontwerpen, realiseren en plaatsen van de speelvoorziening. We zijn voornemens de opdracht begin 2017 te gunnen.

 

PROJECTINFORMATIE:
Probleem- en doelstelling
In het dorp is geen speelvoorziening beschikbaar voor bewoners en bezoekers, terwijl daar volgens onder meer de dorpsraad wel behoefte aan is. We gaan daarom, in overleg met de dorpsraad en ondernemers vereniging op zoek naar de meest geschikte locatie. We kiezen vervolgens voor het uitschrijven van een prijsvraag om een ontwerp voor een speelvoorziening op tafel te krijgen. Op die manier komen de meest creatieve ideeën aan de oppervlakte, binnen de randvoorwaarden die we als gemeente meegeven.

Voetbalkooi aan de Laône
In het eerste half jaar van 2016 hebben we de mogelijkheden voor de realisatie van een voetbalkooi aan de Laône bezien. In dat kader hebben we divers brieven ontvangen van c.q. overleggen gevoerd met een vertegenwoordiging van bewoners aan de Laône. Deze vertegenwoordigers hebben aangegeven dat een substantieel deel van de omwonenden liever geen sport- en spelvoorziening wil aan de Laône.

Daarop hebben wij in de stuurgroep Masterplan Renesse nogmaals gesproken over dit project. De stuurgroep, met daarin onder meer de burgemeester, twee wethouders en de voorzitters van de dorpsraad en ondernemersvereniging, heeft het college vervolgens geadviseerd om niet over te gaan tot aanbesteding en realisatie van een sport- en spelvoorziening op het trainingsveld van de voetbalvereniging. Het college heeft dat advies overgenomen.

De angst voor overlast alsmede mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied (in het geval de velden niet meer gebruikt worden) maken dat we in nauwe samenspraak met de dorpsraad en ondernemersvereniging nogmaals op zoek gaan naar alternatieve locaties en soort speelvoorziening.

Alternatieve locatie
We doen momenteel onderzoek naar de plaatsing van een speelvoorziening aan de Lindelaan, ter plaatse van de voormalige gymzaal. De afgelopen weken hebben we met vertegenwoordigers van de dorpsraad en de ondernemersvereniging Renesse bepaald voor welke doelgroep we een sport- en speelvoorziening willen realiseren. In beginsel willen we de doelgroep van 4 tot en met 12 jaar bedienen, met de mogelijkheid dat ook wat oudere jeugd gebruik gaat maken van de speelvoorziening. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling een voetbalkooi te realiseren.

Betrokken partijen
De stuurgroep neemt besluiten en adviseert het college en de raad. De projectgroep geeft de belangrijkste aanzet voor de plannen en bewaakt de communicatie en budgetten. In de projectgroep hebben de volgende organisaties zitting:

Gemeente Schouwen-Duiveland
Ondernemersvereniging Renesse: Marleen van Sighem
Dorpsraad Renesse: Nicoline Mayer
Meer informatie over de samenstelling en taken van de project- en stuurgroep vindt u onder het kopje ‘Organisatie’.

Planning
We hanteren de volgende planning

4e kwartaal 2016: Locatieonderzoek en start aanbesteding ontwerp en realisatie speelvoorziening
1e kwartaal 2016: Afronding aanbesteding en start ontwerpfase
2e/3e kwartaal 2016: Afronding ontwerpfase en realisatie
Budget
Er is maximaal € 50.000 beschikbaar voor het ontwerpen en realisatie van de speelvoorziening.