Persbericht over beëindiging project herontwikkeling Dreef Renesse

9 juli 2024

De afgelopen jaren hebben we samen met een projectontwikkelaar onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse, inclusief de verplaatsing van de Jumbo supermarkt. Het college heeft op 1 november 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Dreef Renesse, dat gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn negen zienswijzen ingediend.

De zienswijzen bevatten diverse punten van kritiek, die vroegen om een aanvullende onderbouwing en onderzoeken. Daarom hebben we de indieners van een zienswijze in januari 2023 kenbaar gemaakt dat we meer tijd nodig hadden om de zienswijzen te beantwoorden. De laatste maanden is duidelijk geworden, dat onder meer door de steeds strikter wordende jurisprudentie op stikstofgebied, er een reëel risico is op vernietiging van het bestemmingsplan.

Bovendien moeten we vanwege contractuele verplichtingen richting de voormalige eigenaar van het perceel aan de Dreef voor 1 januari 2024 een onherroepelijk bestemmingsplan ter beschikking hebben. Dat is qua planning geen haalbare kaart, gelet op de te verwachten beroepsprocedure, als de raad zou overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Wij hebben daarom in onderling overleg met de projectontwikkelaar de exploitatieovereenkomst voor herontwikkeling van het project Dreef te Renesse beëindigd. We gaan nog dit jaar over tot teruglevering van het perceel aan de Wilhelminaweg 4 te Renesse aan de vorige eigenaar. Het voorgaande betekent ook dat het bestemmingsplan niet ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden en dat een antwoordnotitie bij de zienswijzen niet langer aan de orde is.

Onlangs heeft de eigenaar van het perceel Manege Grol zich bij onze gemeente gemeld om, samen met een andere projectontwikkelaar, onderzoek te doen naar de realisatie van een supermarkt op het perceel van de huidige manege en bijbehorende gronden. Daarbij wordt specifieke een locatie aan de zijde van de Roelandsweg onderzocht. In combinatie met de integrale herontwikkeling van het totale perceel, gericht op een gevarieerd aanbod aan woningen. Deze locatie grenst niet direct aan het centrum, maar kan als 'second best' oplossing ervoor zorgen dat de Jumbo verhuist vanuit het centrumgebied, waardoor we nadere stappen kunnen zetten in het verder autoluw en autovrij maken van het centrumgebied.