HOGEZOOM DEEL 3 / KRUISING ROELANDSWEG-TRANSFERIUM (AFGEROND)

De gemeenteraad heeft in november 2019 budget beschikbaar gesteld voor zowel de herinrichting Hogezoom deel 3 als de kruising van de Roelandsweg en het Transferium.
Hogezoom-deel3

Het plangebied Hogezoom deel 3 betreft het gedeelte vanaf het nieuw aangelegde Dorpspodium (Watermeterplein) aan de Hogezoom tot aan de rotonde bij horecavoorziening Helder. Voor deze herinrichting is € 500.000 beschikbaar. De kruising van de Roelandsweg met het Transferium is een upgrading van de ingang voor het autoverkeer naar het Transferium en daarvoor is € 70.000 beschikbaar.

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2020 de definitieve ontwerpen voor deze deelgebieden af te ronden, zodat we in het najaar van 2020 kunnen starten met de uitvoering.

Hogezoom deel 3 afgerond

In april 2021 zijn de werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3 en enkele kleine ingrepen aan de Roelandsweg afgerond.

De komende periode zal aannemingsbedrijf de Bokx nog wel enkele ‘opleverpunten’ oppakken en kleine openstaande resterende werkzaamheden uitvoeren. Dit zal echter geen hinder meebrengen voor ondernemers en bezoekers. De werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare budget.

 
Update april 2021

De werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3 zijn de eerste maanden van 2021, uitgezonderd een vorstperiode, uitgevoerd. Conform de planning is een substantieel deel van de werkzaamheden vlak voor Goede Vrijdag opgeleverd, zodat dit deel van de Hogezoom netjes aansluit op de rest van de Hogezoom en toekomstbestendig is (zowel qua inrichting als vanuit klimaat).

Tevens zijn er aan de Roelandsweg nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft vooral een aantal verkeerskundige en ‘cosmetische’ ingrepen, nu we tevens onderzoek doen naar de aanleg van een rotonde nabij het Transferium. Wij willen daarom niet teveel geld investeren op deze locatie.

Stand van zaken juli 2020

Begin november 2020 zijn we gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3, van de ingang Jan van Renesseweg tot de rotonde Helder. Het plangebied wordt in lijn met de Hogezoom deel 1 en 2 heringericht, terwijl ook de riolering wordt vervangen.

Eind 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over (de inrichting van) het evenementenpleintje aan de Hogezoom. Het besluit houdt in dat de standplaats van de snackwagen richting discotheek de Zoom verschuift. Bovendien heeft de raad daarbij besloten dat er een nieuwe afvoerpijp aangebracht moet worden op de snackwagen om geurhinder voor de omgeving te verminderen. Door de locatie van de standplaats aan te passen, zijn ook de locaties van diverse groen- en zitelementen en de uitneembare fietsnietjes gewijzigd.

Medio februari start aannemingsbedrijf de Bokx eveneens met de werkzaamheden bij de kruising Roelandsweg/Transferium. Dit betreft een aantal kleine verkeerstechnische en esthetische ingrepen, vooruitlopend op het onderzoek en de aanleg van een rotonde.

Het is de bedoeling om voor Pasen 2021 alle werkzaamheden af te ronden.

opgebroken weg en terrassen aan de hogezoom deel 3

Stand van zaken juli 2020

Het voorjaar van 2020 hebben we benut om het definitief ontwerp voor de Hogezoom deel 3 en de werkomschrijving van de kruising Roelandsweg/Transferium af te ronden. Onlangs heeft het college deze documenten vastgesteld.

We hebben voor de Hogezoom deel 3 een directe relatie gelegd met de werkzaamheden die onlangs zijn uitgevoerd aan het eerste deel van de Hogezoom. De bestrating wordt doorgetrokken tot aan de rotonde Helder en er worden enkele inrichtingselementen aangebracht, waaronder nieuwe verlichtingselementen, prullenbakken en voor zover mogelijk zitelementen. Een deel van het groen kunnen we behouden, door specifieke beschermende maatregelen te nemen. Dit heeft als voordeel dat er al behoorlijk wat 'volwassen' bomen op dit deel van de Hogezoom staan. Uiteindelijk wordt ook dit deel van de Hogezoom een hoogwaardig stukje Renesse.

De herinrichting van het kruispunt Transferium/Roelandsweg is eind 2019 in de gemeentelijke begroting opgenomen, tegelijk met het besluit tot uitstellen van de investering in de Tweede Ontsluiting Transferium, aan de zijde van de Stoofweg. De gemeenteraad wil de komende jaren een beter beeld krijgen bij de verkeersbewegingen in en rondom het centrum, voordat ze (opnieuw) een besluit nemen over de aanleg van een tweede ontsluitingsweg naar het Transferium. Daarom heeft de raad besloten om wel een kleine investering te doen in de bestaande entree. Gelet op het beschikbare bedrag van € 50.000 betreft het vooral maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid en verbetering zichtbaarheid transferium en een aantal maatregelen voor doorstromingsmogelijkheden en esthetische verbeteringen.

De opdracht voor de herinrichting van beide projectgebieden is gegund aan Aannemingsbedrijf de Bokx B.V. Het is de bedoeling om in oktober 2020 te starten met alle werkzaamheden, waarbij we vermoedelijk starten met de werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3. We streven naar afronding van het werk voor Pasen 2021. Met de totale opdracht is ruim een half miljoen euro gemoeid.

Ontwerp Hogezoom deel3

Stand van zaken februari 2020

In januari 2020 heeft er een startoverleg plaatsgevonden met de dorpsraad en ondernemersverenging inzake het ontwerp voor dit plangebied. We hebben voor de Hogezoom deel 3 afspraken gemaakt over onder meer de aansluiting van de bestrating op het plangebied Hogezoom deel 1 en 2, het behouden van zoveel mogelijk bestaand groen en de positie en plaatsing van diverse inrichtingselementen. Voor wat betreft het ‘evenementenpleintje’ naast de Zoom hebben we KuiperCompagnons opdracht gegeven om een inrichtingsplannetje te maken met en zonder vaste horecavoorziening, nu de raad in november 2019 een amendement heeft aangenomen dat de exploitant van snackwagen de Buren de mogelijkheid biedt een vaste voorziening te ontwerpen aan het pleintje.

Voor de kruising Roelandsweg/Transferium hebben we, naast de verkeerskundige toets om de doorstroming op dit punt zo goed mogelijk te borgen, specifieke aandacht voor zowel het fysieke als digitale informatiebord bij de inrit naar het Transferium.

Tot slot nemen we in het ontwerpproces voor bovengenoemde projecten ook nog een extra item mee, zijnde de informatiezuilen die nu op diverse punten in Renesse zijn geplaatst. Deze passen niet in het straatbeeld, maar vervullen wel een belangrijke functie voor bezoekers van het centrum en omgeving. In samenspraak met de ondernemersvereniging bezien we of we deze informatiepunten fraaier kunnen ontwerpen.

Op 20 februari komt de projectgroep weer bijeen, waarna ook bewoners en ondernemers in het plangebied Hogezoom deel 3 de mogelijkheid krijgen om mee te denken in het ontwerp.