HOGEZOOM DEEL 1 EN 2 (AFGEROND)

Het plangebied betreft de Hogezoom, vanaf de rand van de Kerkring tot en met de ingang van de Jan van Renesseweg (deel 1 en 2). De gemeenteraad heeft een bedrag van ruim € 1.200.000, inclusief voorbereidingskosten, ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit gebied.
Hogezoom

In de zomer van 2017 heeft ons college het integrale ontwerp voor het centrumgebied van Renesse vastgesteld. Het eerste deel van 2019 gebruiken we om het ontwerp voor het plangebied van de Hogezoom een slag verder te brengen richting een definitief ontwerp, op basis waarvan we in het voorjaar een aanbesteding starten. Het werk kan in de periode half oktober 2019 tot Pasen 2020 uitgevoerd worden.

STAND VAN ZAKEN JULI 2020

De werkzaamheden aan de Hogezoom deel 1 en 2 zijn vrijwel afgerond. In de loop van 2020 worden er nog enkele (herstel)werkzaamheden verricht door Aannemingsbedrijf de Bokx B.V. Zo worden er bijvoorbeeld nog extra afvalbakken geplaatst en worden in het najaar (plantseizoen) op enkele plaatsen groenelementen geplaatst of vervangen. Tevens streven we ernaar om in samenwerking met de exploitanten van De Wig en Pinxt ook de ‘achterzijde’ (tussen de Zoom en Jan van Renesseweg) van deze bedrijven nog her in te richten.

Het geplande openingsfeest begin april 2020 is vanwege de corona maatregelen helaas geannuleerd, maar in samenspraak met de ondernemersvereniging en dorpsraad bezien we de mogelijkheden om later dit jaar nog iets te organiseren om deze forse herinrichting in de schijnwerpers te zetten.

Hogezoom-deel1

Stand van zaken februari 2020

De werkzaamheden aan de Hogezoom deel 1 en 2 zijn in volle gang. Een aanzienlijk deel van de nieuwe riolering is al aangelegd en het grote evenementenplein met waterelementen zijn ook vrijwel gereed voor ingebruikname. Het waterelement is al getest eind 2019.
De opening is gepland voor 2 april 2020, waarna in de loop van het voorjaar nog enkele afrondende werkzaamheden aan de orde zijn, waar bewoners en ondernemers overigens niet tot nauwelijks hinder van zullen ondervinden.

Stand van zaken augustus 2019

In juni 2019 hebben we de werkzaamheden aan de Hogezoom (plangebied: Kerkring tot de ingang Jan van Renesseweg) gegund aan Aannemingsbedrijf de Bokx B.V. In samenspraak met de gemeente werkt de aannemer nu aan de technische uitwerking van de ontwerptekening, zowel voor de ondergrondse als de bovengrondse infrastructuur. In september vindt er een informatieavond plaats voor omwonenden, betrokken ondernemers en plaatselijke bewoners die interesse hebben in deze herontwikkeling.

De nadere detaillering van de ontwerptekening ziet bovengronds vooral op de plaatsing van een groot waterelement op het Watermeterplein en de verlichting die op dat plein wordt geplaatst. In samenspraak met de ondernemersvereniging en de Bokx B.V. willen we graag de openbare verlichting afstemmen op de verlichting die ondernemers aan de gevel kunnen ophangen. Het samenspel van verlichting, evenals de mogelijkheden om die af te stemmen op specifieke situaties, moet het Watermeterplein nog meer allure geven. Verder maken we een klein, groen en functioneel plein voor de Jumbo en voegen we op de hele Hogezoom veel groenelementen toe. Door, uitgezonderd een enkele taxistandplaats, alle parkeerplaatsen uit de Hogezoom te verwijderen, sorteren we alvast voor op het autoluw maken van het centrumgebied.

De werkzaamheden zullen pas starten vanaf 28 oktober, rekening houdend met de vakantieperiode. De iets latere start van de werkzaamheden heeft overigens geen invloed op de datum van oplevering, want voor Pasen 2020 moeten vrijwel alle werkzaamheden zijn afgerond.

U kunt het definitief ontwerp hieronder downloaden, met de kanttekening dat we dit ontwerp dus momenteel technisch uitwerken en wijzigingen altijd mogelijk zijn.

DOWNLOADEN ONTWERP

Stand van zaken mei 2019

Het eerste kwartaal van 2019 hebben we benut om het definitief ontwerp voor de Hogezoom deel 1 en 2 uit te werken. Dit hebben we gedaan door middel van diverse ontwerpsessies met ondernemers in het plangebied, waarna we het ontwerpproces hebben afgesloten met een goed bezochte bijeenkomst in het dorpshuis van Renesse.

In het ontwerp is veel aandacht voor groenelementen, terrassen, fietsnietjes, verlichting en verkeersveiligheid. Extra aandacht hebben we besteed aan het Watermeterplein, dat nog meer als nu al het geval is, moet uitgroeien tot de evenementenlocatie van Renesse. Het plein wordt zodanig ingericht, dat de tent die daar met evenementen staat, eenvoudig geplaatst kan worden, zonder inrichtingselementen te hoeven verplaatsen. Blikvanger van dit plein moet de fontein worden.

De aanbesteding van het werk is inmiddels gestart en wordt half juni afgerond. De drie aannemers die kans maken op het werk (Lindeloof, de Bokx en Moerland) horen half juni wie de winnaar is van de aanbesteding. De maanden daarna worden gebruikt om het werk voor te bereiden, zodat we medio oktober kunnen starten. Bedoeling is de werkzaamheden voor Pasen 2020 af te ronden.

Stand van zaken januari 2019

Eind 2018 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland opdracht gegeven aan KuiperCompagnons om het definitieve ontwerp voor de Hogezoom deel 1 en 2 uit te werken.
De eerste stap van het ontwerpproces is nog voor de kerstdagen gezet via een startbijeenkomst met dorpsraad en ondernemersvereniging, met aansluitend een ‘schouw’ van de huidige situatie aan de Hogezoom. Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals duidelijk geworden dat het vooral aan groenelementen ontbreekt in de Hogezoom.

Op 17 januari hebben medewerkers van de gemeente en KuiperCompagnons vervolgens een ‘werkbezoek’ gebracht aan horecaondernemers en exploitanten van detailhandel zaken. Aan de hand van het voorlopig ontwerp hebben ondernemers de kans gekregen om aandachtspunten en wensen, zowel in het algemeen als specifiek ter plaatse van hun onderneming, aan te kaarten bij de gemeente. De komende weken wordt een concept definitief ontwerp uitgewerkt, waarbij we zoveel mogelijk input van de betrokken ondernemers meenemen.

Eind februari, begin maart koppelt de gemeente de uitkomsten van het ontwerp terug aan de ondernemers. In april volgt een presentatie van de plannen voor het gehele dorp.