DREEF EN OMGEVING TE RENESSE (AFGEROND)

In het Masterplan Renesse wordt het gebied op en rond de Dreef aangeduid als ontwikkelingslocatie ten behoeve van de verbinding tussen centrum en parkeren.
transferium

Update januari 2024

De afgelopen jaren hebben we samen met projectontwikkelaar Kikx onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse, inclusief de verplaatsing van de Jumbo supermarkt. Het college heeft op 1 november 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Dreef Renesse, dat gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn negen zienswijzen ingediend.

De zienswijzen bevatten diverse punten van kritiek, die vroegen om een aanvullende onderbouwing en onderzoeken. Daarom hebben we de indieners van een zienswijze in januari 2023 kenbaar gemaakt dat we meer tijd nodig hadden om de zienswijzen te beantwoorden. Medio 2023 is duidelijk geworden, dat onder meer door de steeds strikter wordende jurisprudentie op stikstofgebied, er een reëel risico is op vernietiging van het bestemmingsplan.

Bovendien moesten we vanwege contractuele verplichtingen richting de voormalige eigenaar van het perceel aan de Dreef voor 1 januari 2024 een onherroepelijk bestemmingsplan ter beschikking hebben. Dat was qua planning geen haalbare kaart, gelet op de te verwachten beroepsprocedure, als de raad zou overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Wij hebben daarom in onderling overleg met de projectontwikkelaar de exploitatieovereenkomst voor herontwikkeling van het project Dreef te Renesse beëindigd. We zijn al overgegaan tot het terug leveren van het perceel aan de Wilhelminaweg 4 te Renesse aan de vorige eigenaar. Die het op zijn beurt alweer doorverkocht heeft. Het voorgaande betekent ook dat het bestemmingsplan niet ter vaststelling aan de gemeenteraad is aangeboden.
 

Update februari 2023

Onlangs zijn er negen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Dreef Renesse, waarmee we de verplaatsing van de Jumbo supermarkt naar de Dreef mogelijk willen maken, samen met de inrichting van de openbare ruimte eromheen.

De ontwikkelaar, die de wijziging van het bestemmingsplan voor het plangebied de Dreef bij ons heeft aangevraagd, wil mede naar aanleiding van de zienswijzen graag nader onderzoek doen naar het project. Dit onder meer vanwege de onduidelijkheid rondom het stikstofvraagstuk. De nieuwe versie van de rekentool Aerius is nog niet beschikbaar en de bouwfase van het project valt sinds een aantal maanden niet meer onder de bouwvrijstelling.

Het voorgaande betekent dat we hebben besloten om de zienswijzen niet op korte termijn te beantwoorden, waardoor een eventuele vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad ook (nog) niet aan de orde is de komende maanden.

Een brief met eenzelfde mededeling is/wordt naar de indieners van een zienswijze verzonden.

Zodra er meer informatie is over dit project, dan publiceren wij daarover op deze website.

Update augustus 2022

Eind 2e kwartaal van 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse. Er is een exploitatieovereenkomst getekend, met als doel nog dit jaar het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.
De afgelopen jaren heeft HODD B.V. (rechtsopvolger van Kikx Development B.V.) op basis van een (diverse keren verlengde) intentieovereenkomst met onze gemeente onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse, inclusief verplaatsing van de Jumbo supermarkt. 
De herontwikkeling ziet uiteindelijk op de volgende functies, waarbij geldt dat de diverse onderdelen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

 • De realisatie van een Jumbo supermarktformule met een maximum van 2.000 m2 BVO (inclusief eventuele inpandige expeditie ruimte);
 • Aan dagelijkse benodigdheden gerelateerde kleinschalige detailhandel met een maximum van 250 m2 BVO;
 • Het ‘wegbestemmen’ van de bestemming supermarkt op de locatie Wilhelminaweg 1 te Renesse, zodat op deze locatie planologisch geen supermarkt meer gevestigd kan worden;
 • Het binnen de huidige bestemming herontwikkelen van de bestaande woning inclusief bijgebouw(en) gelegen aan de Wilhelminaweg 4 te Renesse;
 • De realisatie van 3 verblijfsrecreatieve eenheden van maximaal 75 m2 per eenheid met in totaal maximaal 12 slaapplaatsen (zonder horecafunctie, ofwel het verstrekken van etenswaren en dranken aan derden);
 • De realisatie van de openbare ruimte, in lijn met de centrum inrichting van Renesse;
 • Het in opdracht van Jumbo Nederland aanleggen van een nader te duiden parkeerterrein ten behoeve van de supermarktformule Jumbo.
   

Update september 2021

De ontwikkelaar van dit project is nog steeds op zoek naar een creatieve en juridisch houdbare oplossing voor het stikstofvraagstuk. Momenteel worden de mogelijkheden voor extern salderen verkend. Dit betekent dat de ontwikkelaar bekijkt of er mogelijkheden zijn om stikstofbronnen, die gelegen zijn buiten het eigen projectgebied, in te zetten om het stikstofvraagstuk voor het eigen project op te lossen.

Tevens wordt er gewerkt aan een integraal einddocument om de ruimtelijke, economische en maatschappelijke haalbaarheid van het plan (2.000 m2 supermarkt, 250 m2 kleinschalige detailhandel, een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie en inrichting van de buitenruimte) aan te tonen. We streven nog steeds naar besluitvorming over dit einddocument eind 2021, begin 2022. 

Update april 2021

Voor wat betreft de Dreef en omgeving is er helaas weinig voortgang te melden. Zodra we meer weten, publiceren we dat op deze website.

Stand van zaken januari 2021

Eind 2020 hebben wij de intentieovereenkomst met Kikx Development B.V. met een jaar verlengd, aangezien het economische en ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek moeizaam verloopt en veel tijd vergt. Dit hangt grotendeels samen met de stikstofproblematiek, die ook in dit dossier aan de orde is. Zodra we meer informatie hebben, dan maken we dat op deze website bekend.
 

Stand van zaken juli 2020

In juni 2020 hebben wij de intentieovereenkomst met Kikx Development B.V. verlengd, aangezien het economische en ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek meer tijd in beslag neemt, dan vooraf ingeschat. Dit hangt deels samen met de stikstofproblematiek, die ook in dit dossier aan de orde is. Zodra we meer informatie hebben, dan maken we dat op deze website bekend.

Stand van zaken februari 2020

Ontwikkelaar Kikx Development B.V. is momenteel druk bezig met het economisch en ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek voor de inrichting van het plangebied Dreef en omgeving.
Op dit moment kunnen wij nog geen nadere informatie verstrekken.

Stand van zaken augustus 2019

Eind mei 2019 hebben we omwonenden van de Stoofweg, Wilhelminaweg en enkele bewoners van de Hogezoom uitgebreid ingelicht over de laatste stand van zaken rondom de herontwikkeling van de Dreef in Renesse. Daarbij is met name de ligging van de Jumbo aan de orde geweest.  Ten opzichte van eerdere tekeningen is de Jumbo verder van de bestaande bebouwing gesitueerd. Dit tot tevredenheid van de aanwezigen, zeker gelet op het feit dat de cultuurhistorisch waardevolle elzenmeten vrijwel geheel gespaard kunnen worden. Voor de Jumbo is een specifiek parkeerterrein ingetekend, zodat bezoekers daar altijd een plaats hebben. De parkeerplaatsen die daar op het Transferium verdwijnen, compenseren we verder in het plangebied. Daarnaast zijn in het plangebied nog enkele kleinschalige detailhandel (maximaal 400 m2) ondernemingen mogelijk, blijft idealiter de huidige woning intact en is er veel aandacht voor logische ontsluitingen voor voetgangers en fietsers. Wellicht dat het paarden pad nog verlegd moet worden, maar dat wordt in een later duidelijk.

De komende maanden gebruiken de gemeente en ontwikkelaar om de plannen verder uit te werken en onderzoeken te doen naar de mogelijkheden om de plannen uiteindelijk tot uitvoering te brengen.

Stand van zaken mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de intentieovereenkomst met Kikx Development getekend, waarin is opgenomen dat Kikx risicodragend de ontwikkeling van de Dreef gaat onderzoeken op ruimtelijke en financiële haalbaarheid. De gemeente wil graag invloed houden op de inrichting van het gebied en daarom is er ook een randvoorwaarden document opgesteld. Die voorwaarden zien onder meer op zaken als groenelementen, geluid, bodem en maximale vierkante meters winkelruimte. Binnenkort neemt het college een besluit over de aankoop van de gronden aan de Dreef (ruim 1 hectare).

Op dit moment is Kikx aan de slag met het voorlopige ontwerp. Daarbij proberen we zoveel mogelijk te luisteren naar de wensen van bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het plangebied, rekening houden met onder meer wensen en eisen die Jumbo stelt rondom de realisatie van de supermarkt. Om deze processtap zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen, zullen we op 28 mei ook met de bewoners van de Stoofweg, Wilhelminaweg en een aantal bewoners aan de Hogezoom in overleg gaan over de inrichting van het gebied. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Stand van zaken januari 2019

Naar verwachting zal de gemeente op korte termijn een intentieovereenkomst sluiten met een risicodragende ontwikkelaar om het gebied op en rond te Dreef tot ontwikkeling te brengen.

De laatste maanden zijn medewerkers van de gemeente actief geweest met diverse werkzaamheden om deze complexe ontwikkeling een stap verder te brengen. Zo wordt de laatste hand gelegd aan een koopovereenkomst met de grondeigenaar van de Dreef, zijn er gesprekken gevoerd met het hoofdkantoor van Jumbo over de aan- en verkoopprijs van de huidige en nieuwe Jumbo en heeft de gemeente een uitgangspuntendocument opgesteld. Dat laatste document bevat diverse ruimtelijke uitgangspunten waarbinnen de ontwikkelaar zijn plannen kan ontwikkelen, waaronder stedenbouwkundige eisen en wensen.

Stand van zaken november 2018

De ondertekening van de intentieovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar staat gepland voor december 2018. Het college moet hierover nog een besluit nemen en zal dat doen, nadat de raad op hoofdlijnen op de hoogte gesteld is van de plannen. De ontwikkeling van de Dreef betreft onder meer de verplaatsing van de Jumbo (maximaal 2.000 m2) en mogelijk de World of Drinks, de bijbehorende expeditie en parkeerfunctie, de inrichting van de openbare ruimte tussen Transferium en centrum en de invulling van de huidige Jumbo. De ontwikkelaar zal het eerste half jaar van 2019 werken aan de uitwerking van de ruimtelijke en financiele haalbaarheid van het totale plan. Zodra hier meer over bekend is, communiceren we daarover via deze site. Hieronder ziet u een impressie van de plannen, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

dreef-omgeving-nov2018

Stand van zaken augustus 2018

Het is de gemeente helaas nog niet gelukt een intentieovereenkomst te sluiten met de beoogde risicodragende ontwikkelaar voor het gebied Dreef en omgeving. Ondertekening van de overeenkomst is nu gepland in het najaar. De plangrenzen zijn inmiddels wel vastgelegd tussen partijen. Zodra de overeenkomst is gesloten start de ontwikkelaar met het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het totale project, dat naast de verplaatsing van de Jumbo ook minimaal de invulling van de huidige Jumbo en de inrichting van de openbare ruimte beslaat. Zodra we meer weten, publiceren we dat op deze website.

Stand van zaken mei 2018

De ontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse is een complex en langdurig proces. De gemeente heeft de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met de beoogde risicodragende ontwikkelaar van dit gebied, waarbij de focus ligt op de verplaatsing van de Jumbo en herinvulling van de huidige Jumbo locatie. Gemeente en ontwikkelaar naderen elkaar voor wat betreft de onderlinge afspraken over de ontwikkeling van het gebied. De verwachting is dat we medio juni een intentieovereenkomst sluiten en de naam van de ontwikkelaar bekend kunnen maken. Dan zijn tevens de plangrenzen bekend en start de ontwikkelaar met een studie naar de ruimtelijke en financiele haalbaarheid van het totale project. Dit alles in afstemming met het project ‘Tweede ontsluiting Transferium’, dat gaat dienen als toegangsweg voor de bevoorrading van de supermarkt.

Stand van zaken januari 2018

Eind december heeft de gemeente op basis van een aanbesteding een (risicodragende) ontwikkelaar gekozen om het ontwikkeling van de Dreef en omgeving mee op te pakken. Gelet op het feit dat er nog wel een intentieovereenkomst met allerlei afspraken over werkverdeling en financien gemaakt moet worden, kunnen wij de naam van de ontwikkelaar nog niet prijs geven. Zodra de overeenkomst is gesloten, introduceren we deze partij. De ontwikkelaar heeft in zijn aanbieding aangetoond ervaring te hebben met grootschalige herontwikkelingen (inclusief supermarkt), oog te hebben voor communicatie met de omgeving en heeft bovendien een goede visie op het totale gebied, dat loopt van de huidige Jumbo tot de nieuwe locatie van de Jumbo op de kop van het Transferium aan de zijde Stoofweg.

Stand van zaken (November 2017)

De gemeente Schouwen-Duiveland is nog steeds bezig met de laatste noodzakelijke grondtransactie om de Jumbo te kunnen verhuizen naar de Dreef. Tegelijkertijd hebben we twee ontwikkelaars geselecteerd, die namens onze gemeente dit gebied (met verhuizing Jumbo) moeten ontwikkelen. Eind 2017 kiezen we één van beide ontwikkelaars om daadwerkelijk met onze gemeente de ontwikkeling te starten. Dat zal gebeuren met een zogenaamde intentieovereenkomst, waarin gemeente en ontwikkelaar afspraken maken over wie welke werkzaamheden uitvoert en hoe kosten worden verdeeld. Daarna volgt een traject van enkele jaren, voordat de nieuwe Jumbo open gaat.

Stand van zaken (augustus 2017)

De afgelopen maanden hebben we diverse overleggen gevoerd over de herontwikkeling van het gebied Dreef en omgeving. Deze overleggen zien enerzijds op grondverwerving in het gebied en anderzijds voeren we oriënterende gesprekken met een aantal ontwikkelaars over de wijze waarop we de Dreef en omgeving het beste kunnen herinrichten, inclusief verplaatsing van de Jumbo en World of Drinks. De bestaande panden van deze ondernemers moeten bovendien ingevuld worden, dat is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen marktruimte is voor een extra supermarkt in Renesse.

De resterende maanden van 2017 richten we ons op afronding van grondtransacties en de uiteindelijke strategie voor de herinrichting. Naar verwachting zal het, mede vanwege noodzakelijke procedures, een aantal jaren duren voordat de Dreef is ingericht als verbindingsfunctie tussen centrum en Transferium.

plein Jumbo

Stand van zaken (maart 2017)

De ontwikkelingsvisie, de grond- en opstalexploitatie en de rapportage over de behoefte aan supermarkten worden naar verwachting pas in het derde kwartaal van 2017 ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Dit mede vanwege de supermarktontwikkelingen elders op Schouwen-Duiveland en de procedures die hiervoor gevoerd moeten worden. Tevens bepalen we dan hoe we de ontwikkeling verder oppakken, zodat de Dreef en omgeving over een aantal jaren een belangrijke en levendige schakel vormt tussen centrum en Transferium.

Jumbo heeft, ondanks enige vertraging in de looptijd van het project, laten weten nog steeds te willen verhuizen van het centrum naar de locatie Dreef.

Verder voeren we momenteel gesprekken met twee grondeigenaren in en rondom het gebied Dreef om te bezien of we de gronden kunnen verwerven ten behoeve van de integrale ontwikkeling van dit gebied.

Stand van zaken - december 2016

Tussen september en december 2016 zijn er diverse stapjes gezet in de ontwikkeling van de Dreef en omgeving:

 • In het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten hebben wij een klein perceel, grenzend aan de Wilhelminaweg gekocht.
 • We hebben een ruimtelijke ontwikkelingsvisie gemaakt. De ontwikkelingsvisie is een integraal document, waarin de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de Dreef zijn opgenomen en verwerkt in een schetsontwerp. In de visie maken we duidelijk hoe de Dreef in de toekomst ingericht kan worden en welke eisen en wensen daarvoor gelden. De visie is het basisdocument voor de vervolgstappen in dit project.
 • In opdracht van de gemeente heeft bureau Sweco een grond- en opstalexploitatie gemaakt. In dit model zijn alle mogelijke kosten en opbrengsten voor de totale ontwikkeling van het gebied in beeld gebracht en wordt duidelijk of ontwikkeling voor onze gemeente financieel haalbaar kan zijn.
 • We werken aan een afronding van een rapportage naar de behoefte en effecten van 1 of 2 supermarkten op de Dreef. In de rapportage moet duidelijk worden of de verplaatsing en optimalisatie van de Jumbo voorziet in een actuele, regionale behoefte en of een discounter op dit moment aan de orde is. Randvoorwaarde voor de Jumbo is in ieder geval dat het achter te laten pand in het centrum een passende her invulling krijgt.
 • Tevens voeren we, naast toepassing van de Wvg, gesprekken met grondeigenaren om te bezien of aankoop van gronden door onze gemeente mogelijk is.

De ontwikkelingsvisie, de grond- en opstalexploitatie en de rapportage over de behoefte aan supermarkten worden in het eerste kwartaal van 2017 ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Tevens bepalen we dan hoe we de ontwikkeling verder oppakken, zodat de Dreef en omgeving over een aantal jaren een belangrijke en levendige schakel vormt tussen centrum en Transferium.

schetsontwerp Dreef en omgeving

Stand van zaken (september 2016)

Onze gemeente voert regelmatig overleggen met betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van de eigenaar van ‘De Dreef’, supermarktformules, plaatselijke ondernemers en andere betrokkenen.

Graag willen wij de regie over de ontwikkeling van het plangebied naar ons toe trekken. Daarom hebben we de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast op een aantal percelen op en rond de Dreef. Door toepassing van de Wvg verkrijgt onze gemeente een voorkeurspositie op percelen in het betreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen. Eigenaren, erfpachters en beperkt gerechtigden van de desbetreffende percelen moeten hun perceel bij voorgenomen vervreemding eerst aan onze gemeente te koop aanbieden. Het gemeentelijk voorkeursrecht maakt het mogelijk dat we een actief grondbeleid voeren bij de herontwikkeling van de Dreef en omgeving.

Momenteel zijn we bezig met de afronding van de volgende onderzoeken in het kader van de haalbaarheid herontwikkeling Dreef en omgeving:

 • Een grond- en opstalexploitatie voor de herontwikkeling van het gebied, zodat we als gemeente kunnen beoordelen of er sprake is van een financieel haalbare ontwikkeling, zowel bij de vestiging van 1 als 2 supermarkt(en).
 • De behoefte en effecten van de vestiging van 1 of 2 supermarkten op en rond de locatie Dreef, zodat voor onze gemeente vroegtijdig duidelijk is of een tweede supermarkt (discounter) op basis van ‘marktruimte’ gerealiseerd kan worden.
 • Een ontwikkelingsvisie op hoofdlijnen mede als input voor de hierboven genoemde onderzoeken. In de ontwikkelingsvisie is een mogelijke variant voor de totale ontwikkeling van het gebied opgenomen, inclusief de locatie voor parkeren.

Tevens voeren we, naast toepassing van de Wvg, gesprekken met grondeigenaren om te bezien of aankoop van gronden door onze gemeente mogelijk is. Dit alles met het doel de Dreef en omgeving te ontwikkelen tot een fraaie toegangspoort voor Renesse.

PROJECTINFORMATIE:
Probleem- en doelstelling

De herontwikkelingsopgave in dit plangebied richt zich daarom vooral op een combinatie van detailhandel (de vestiging en/of verplaatsing van één of twee supermarkten en kleinschalige detailhandel) en verbetering van openbare ruimte (waaronder infrastructuur en groen). In het Masterplan is de volgende schets opgenomen.

schets dreef

Resultaat

De Jumbo heeft interesse getoond in de verplaatsing en vergroting van de huidige supermarkt op de locatie Dreef. Het gemeentelijk beleid rondom detailhandel maakt het mogelijk om in Renesse een full service supermarkt tot maximaal 2.000 m2 te realiseren. Verder kan er naast of in de directe nabijheid van deze supermarkt enige kleinschalige detailhandel worden gevestigd. Onderzoek moet aantonen of er nog een tweede (discounter) supermarkt gevestigd kan worden en zo ja, van welke omvang.

De gemeente heeft de volgende resultaten voor ogen met betrekking tot de openbare ruimte en infrastructuur:

 • Een zo direct mogelijke voetgangers- en fietsverbinding (bij voorkeur met openbare fietsenstalling) tussen centrum en Transferium.
 • Een ontsluitingsweg voor autoverkeer van de Stoofweg richting Transferium, al dan niet in combinatie met ontsluiting voor expeditie ten behoeve van de te vestigen detailhandelsonderneming(en), om zodoende het autoverkeer in het centrum te beperken;
 • Gebruik van een deel van het Transferium voor de functie parkeren ten behoeve van detailhandel.
 • Groene uitstraling van het gebied.
 • Bebouwing met een dorpse schaal, maat en karakter.

Plangebied

In eerste instantie ziet er plangebied er grofweg als volgt uit.

Plangebied Dreef

Het plangebied is op dit moment nog niet exact aan te geven en wordt in de loop van het project verder aangescherpt. Het plangebied beslaat in ieder geval (gedeeltelijk) de gronden onder ‘1’ en ‘2’.

Planning

Er is nog geen specifieke planning beschikbaar.

Budget

De raad heeft de volgende financiële middelen ter beschikking gesteld:

 • € 250.000 voor aanleg fiets- en voetgangersverbinding (al dan niet met fietsenstalling) van Transferium naar centrum, inclusief eventuele aanpassingen aan (cultuurhistorisch) waardevol groen in de directe omgeving.
 • € 300.000 voor verbinding auto en/of expeditie van Stoofweg naar Transferium en/of supermarkten.