BEELDKWALITEITSPLAN (AFGEROND)

Het imago van Renesse is dat van een schreeuwerige badplaats, maar het dorp, meer in het bijzonder het centrum, heeft ook authentieke delen, die helaas wat verborgen zijn achter rommelige reclames en aanbouwen.
Renesse uitgaan

De bebouwing en openbare ruimte is bovendien op sommige plekken wat sleets en verouderd. Dat is geleidelijk ontstaan en vormt nu een probleem bij de verdere ontwikkeling van Renesse als badplaats en aantrekkelijk woondorp.

STAND VAN ZAKEN NOVEMBER 2017:

De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Renesse in september 2017 vastgesteld. Daarmee hebben we voor vergunningplichtige werkzaamheden in het centrumgebied een toetsingskader bij aanvragen omgevingsvergunning. Door toepassing van de uitgangspunten in het beeldkwaliteitsplan beogen we in de toekomst een uniforme uitstraling van panden en buitenruimte, in lijn met hetgeen onze gemeente voor het centrumgebied heeft bedacht. Het beeldkwaliteitsplan kunt u hieronder downloaden.

BEELDKWALITEITSPLAN

Met de ondernemersvereniging is nog een apart convenant afgesloten over het beeldkwaliteitsplan, want er zijn ook diverse niet vergunningplichtige werkzaamheden aan panden, gevels, terrassen en in de openbare ruimte.
Het convenant biedt ondernemers de ruimte om kosteloos ook deze werkzaamheden te laten beoordelen door de gemeente. De gemeente brengt vervolgens een vrijblijvend advies uit. Hiermee proberen zowel de gemeente als Ondernemersvereniging Renesse (OVR) te bevorderen dat de gewenste eenheid in het straatbeeld zoveel mogelijk wordt nagestreefd. 

ondertekening2

Stand van zaken augustus 2017:

Op 25 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling doorgestuurd naar de gemeenteraad. De raad besluit in september 2017 over de vaststelling van dit plan, dat onderdeel wordt van de gemeentelijke welstandsnota.

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Renesse bevat een leidraad voor de toetsing van vergunningplichtige bouwplannen door ondernemers en bewoners en de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan ziet onder meer op de vormgeving, materialisatie en kleurstelling van gevels, kappen, terrasafschermingen en (zit)elementen. Hieronder staat een illustratie van de mogelijkheden die er zijn voor het deelgebied ‘bruisend centrum’.

Er zijn ook plannen waar ondernemers en inwoners geen vergunning bij de gemeente voor moeten aanvragen. Zowel de gemeente als de ondernemersvereniging (OVR) vinden het belangrijk dat er in het centrum harmonie in de uitstraling komt. De gemeente wil de ondernemers in het centrum daarom de kans bieden, hun niet vergunningplichtige plannen ook voor te leggen aan de gemeente (welstandcommissie). De ondernemer krijgt vervolgens een gratis advies over zijn plan. Op deze manier hopen de gemeente en OVR dat het centrum een eenduidige uitstraling krijgt. Uiteraard blijft het de keuze van de ondernemer om te bepalen welk advies hij overneemt.

Gemeente en ondernemersvereniging hopen dat deze samenwerkingsvorm de eenheid in beeldkwaliteit in het centrum verder stimuleert. Ondertekening van het convenant vindt plaats na besluitvorming door de raad in september 2017.

menukaart beeldkwaliteit Renesse

Stand van zaken - maart 2017

In nauwe samenspraak met de projectmedewerkers van het inrichtingsplan centrum Renesse wordt er gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan centrum Renesse. In de eerste maanden van 2017 heeft de projectgroep vooral bepaald aan welke criteria bebouwing, gevels, erfafscheidingen, verlichting et cetera moet voldoen in Renesse en wat absoluut in de toekomst niet meer wenselijk is. Ofwel een sterkte/zwakte analyse met een doorkijk naar de beoogde toekomstige situatie. Daarbij hanteren we dezelfde deelgebieden als in het inrichtingsplan voor het centrum. Momenteel werkt de gemeente Schouwen-Duiveland aan een ‘spelregelset’ voor de beeldkwaliteit van het centrum van Renesse, op basis waarvan toekomstige aanvragen voor bouwwerken, gevels en inrichtingselementen getoetst kunnen worden. Dit moet een laagdrempelige set regels zijn, die enerzijds de beeldkwaliteit borgt, maar anderzijds ruimte geeft om te ondernemen. Wij verwachten rond de zomer het document aan te kunnen bieden aan college en raad.

beeldkwaliteitsplan - gezellige ring

stand van zaken - december 2016

De afgelopen maanden hebben we in samenspraak met de ondernemersvereniging en dorpsraad gewerkt aan het analysedeel van het beeldkwaliteitsplan centrum Renesse en het plangebied vastgesteld. Tijdens de analysefase hebben we een rondwandeling door het dorp georganiseerd en alle ‘knelpunten’ in de openbare ruimte in beeld gebracht, van overtollige paaltjes op straat tot en met gevels van panden. Op dit moment wordt er aansluitend een sterkte- en zwakte analyse van de beeldkwaliteit in het centrum gemaakt. Dit alles vormt uiteindelijk de basis voor het opstellen van richtlijnen voor werkzaamheden in de openbare ruimte en aan panden in het centrum. Gelet op het feit dat we in de eerste helft van 2017 ook de openbare ruimte verder gaan ontwerpen als uitvloeisel van het verkeersplan, is een goede afstemming op dit punt noodzakelijk. Het is de bedoeling het beeldkwaliteitsplan voor de zomer van 2017 af te ronden. Onlangs hebben we overigens besloten om het ‘werkatelier’ met bewoners en ondernemers samen te voegen met de projectgroep, zodat er direct een breed gedragen beeldkwaliteitsplan gemaakt kan worden.

plangebied beeldkwaliteitsplan

Stand van zaken (september 2016)

We zijn gestart met het analysedeel voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan.

 

PROJECTINFORMATIE:

Doelstelling

Door middel van het opstellen van een beeldkwaliteitsplan proberen we randvoorwaarden mee te geven (materialen, kleuren, volumes et cetera) voor werkzaamheden en aanpassingen aan panden, gevels, terrasafscheidingen en de openbare ruimte (waaronder cultuurtechnische elementen). We willen een balans vinden tussen zichtbaarheid van de individuele ondernemer, de inrichting van de openbare ruimte en het aantrekkelijke en samenhangende dorpsbeeld. Met het beeldkwaliteitsplan willen we de ambities uit toekomstbeeld verwerken in verleidelijke inspiraties, voorbeelden en richtinggevende spelregels.

Resultaat

Het beeldkwaliteitsplan moet gaan dienen als toetsingskader voor allerlei aanvragen en werkzaamheden voor/aan gebouwen en in de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan krijgt een set goede basisregels, maar kent ook inspiraties om méér te doen. Het beeldkwaliteitsplan is zowel een concreet product dat ondernemers niet alleen verleidt om te investeren, maar ook inzicht geeft op welke manier dat kan. Het beeldkwaliteitsplan wordt uiteindelijk een concreet en bruikbaar toepassingskader dat met beschrijvingen, inspiratiebeelden, voorbeelden en (flexibele) spelregels voldoende houvast biedt als toetsingskader, maar geen keurslijf vormt waarbinnen niets meer past of ongewenste ontwikkelingen die onverhoopt wel passen niet kunnen worden tegengegaan.

Planning

Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan hangt nauw samen met de verdere uitwerking van de verkeersplannen voor het centrum en omgeving. We kiezen er daarom voor het beeldkwaliteitsplan pas in het derde kwartaal van 2016 op te stellen.

  • 3e kwartaal 2016: analyse huidige situatie ten behoeve van opstellen beeldkwaliteitsplan
  • 4e kwartaal 2016: 1e concept beeldkwaliteitsplan opstellen
  • 1e kwartaal 2017: 2e concept beeldkwaliteitsplan opstellen
  • 2e kwartaal 2017: definitief beeldkwaliteitsplan opstellen

Betrokken partijen

De ondernemersvereniging en dorpsraad zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. In een later stadium bezien we op welke wijze we belanghebbenden en belangstellenden bij de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan betrekken.