Herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan (AFGEROND)

Het project 'Strandkerk en omgeving Renesse' is opgesplitst in dit project en het project 'Herontwikkeling Fletcher Hotel Vroonweg'

De eerste fase van de werkzaamheden aan de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is, na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure, gegund aan Aannemingsbedrijf M.J. Oomen. Bovendien zijn het bestemmingsplan en de natuurvergunning ook onherroepelijk.
Plattegrond definitief ontwerp traject Vroonweg e.o.

Update juni 2024

De oplevering van de 2e fase van het project heeft in mei 2024 plaatsgevonden. Begin juli wordt er nog een klein stukje asfalt vervangen en tevens vindt er nog een laatste controle plaats op alle bebording in het plangebied (zowel 1e als 2e fase).

Update januari 2024

Eind voorjaar 2023 zijn de werkzaamheden van de eerste fase herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan afgerond. In de loop van 2023 zijn er nog wat resterende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de inboet van beplanting. Begin 2024 wordt de bebording in het plangebied nog eenmaal nagelopen en vinden er achter Boutique Hotel Helder nog werkzaamheden plaats aan de verharding.

In november 2023 is Aannemingsbedrijf M.J. Oomen gestart met de werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting, die loopt van ingang Camping Schouwen tot en met ingang Camping Julianahoeve. Om alle werkzaamheden zo spoedig en veilig mogelijk uit te kunnen voeren, is de watergang aan de zuidzijde tijdelijk gedempt en passen we een fasering toe om het achterliggende gebied bereikbaar te houden. Stoplichten regelen hier het verkeer.

Het is de bedoeling om voor Goede Vrijdag 2024 de tweede fase van de herinrichting grotendeels op te leveren. Op dat moment zullen nog niet alle werkzaamheden afgerond zijn, maar is het gebied in ieder geval opengesteld voor al het verkeer.

Update februari 2023

De eerste fase van de werkzaamheden aan de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is, na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure, gegund aan Aannemingsbedrijf M.J. Oomen. De aannemer is in het vierde kwartaal van 2022 gestart met de werkzaamheden voor de eerste fase. Dit betreft het gebied van de rotonde Helder tot aan de ingang Camping Schouwen.

De werkzaamheden zijn eind februari 2022 een eind gevorderd. Het is de bedoeling om voor Goede Vrijdag het project grotendeels op te leveren. Op dat moment zullen nog niet alle werkzaamheden afgerond zijn, maar is het gebied in ieder geval opengesteld voor al het verkeer.

De voorbereidingen op de tweede fase van de herinrichting zijn ook gestart. Het plangebied loopt van de ingang van Camping Schouwen tot aan de ingang van Camping Julianahoeve. We werken het 1e en 2e kwartaal van 2023 aan een uitvoeringsontwerp, gebaseerd op het Definitief Ontwerp dat al in 2019 door het college is vastgesteld. Ook gaan we in overleg met de kabel- en leidingbeheerders. De focus voor deze fase ligt op de noodzakelijk verkeersomleidingen, nu in het gebied (vrijwel) geen alternatieven zijn om verkeer af te wikkelen als de werkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden moeten in het 4e kwartaal van 2023 starten en er is ruim € 1.000.000 beschikbaar in de gemeentelijke begroting.

Update augustus 2022

De aannemer start in het vierde kwartaal van 2022 met de werkzaamheden, nadat het uitvoeringsontwerp nog eenmaal is voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden in de omgeving. Fase 1 betreft het plangebied van de rotonde Helder tot aan de ingang Camping Schouwen.

Het bestemmingsplan en de natuurvergunning zijn ook van toepassing op fase 2 van het project, van ingang Camping Schouwen tot ingang Camping Julianahoeve. We starten begin 2023 met de update van het ontwerp voor deze fase en streven naar uitvoering vanaf 4e kwartaal 2023, indien er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor realisatie.

Update september 2021

Op dit moment (september 2021) hebben we het ontwerpbestemmingsplan voor de aanleg van het wegtracé Vroonweg/Kabbelaarsweg/Hoogenboomlaan ter beoordeling naar onze ‘vooroverlegpartners’ gezonden, waaronder Waterschap en de provincie Zeeland. Na verwerking van deze input proberen we begin november 2021 het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage te leggen, zodat we in het 1e kwartaal 2022 het bestemmingsplan door de raad kunnen laten vaststellen.

Verder hebben we in augustus alvast de aanvraag natuurvergunning ingediend, die voor de realisatie van het wegtracé noodzakelijk is. Deze procedure zal circa een half jaar in beslag nemen.

Indien we de procedures zonder bezwaar en beroep kunnen afronden, proberen we in het 2e kwartaal het ontwerp nog een update te geven en de aanbesteding van het werk te starten.

Tot slot zijn we in overleg met de eigenaar van de gronden rond en onder het Fletcher Hotel over het sluiten van een intentieovereenkomst, zodat deze planontwikkeling ook weer opgestart kan worden.

Update april 2021

We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het onderwerp stikstof. Voor wat betreft het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan moeten we aantonen dat de berekende stikstofdepositie als gevolg van het project (in dit geval in de aanlegfase) niet lijdt tot significant negatieve gevolgen voor het Natura2000-gebied. Momenteel wordt er veldonderzoek gedaan. Wij hopen dit onderzoek in het 2e kwartaal van 2021 af te ronden. Vervolgens moet een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd bij de provincie Zeeland. Op basis van dit onderzoek moet blijken of we een onderbouwing kunnen maken die uitsluit dat er significante negatieve effecten zijn op het Natura 2000-gebied (Vroongronden).

Stand van zaken januari 2021

Het Arc Hotel is sinds afgelopen zomer in eigendom van onder meer Estate Invest, de projectontwikkelaar die in 2020 ook het strandhotel van Fletcher in Burgh-Haamstede heeft opgeleverd. Het Arc hotel wordt sinds afgelopen zomer ook geëxploiteerd door Fletcher. De gemeente en Estate Invest hebben vrij snel na de overname ook al overeenstemming bereikt over de grondruil, die plaats moet vinden als het hotel en/of het wegtrace ontwikkeld moeten worden. De gemeente hoopt in het eerste deel van 2021 een intentieovereenkomst te sluiten met de projectontwikkelaars, om zodoende de ontwikkeling van het hotel weer op te kunnen starten.

Er speelt echter een stikstofvraagstuk in het gebied. Zowel de aanlegfase van het wegtracé als de aanleg- en gebruiksfase van de hotelontwikkeling zorgen volgens onze laatste berekeningen voor een toename van stikstofdepositie op overbelaste habitattypes. De toename wordt vooral veroorzaakt door de hotelontwikkeling en in mindere mate door het aanleggen van de weg. Door de beide projecten los te koppelen verhogen we de kans dat het wegtracé, of een deel daarvan, toch aangelegd kan worden.

Voor wat betreft het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan moeten we aantonen dat de berekende stikstofdepositie als gevolg van het project (in dit geval in de aanlegfase) niet lijdt tot significant negatieve gevolgen voor het Natura2000-gebied. Wij hopen dit onderzoek in het 2e kwartaal van 2021 af te ronden. Vervolgens moet een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd bij de provincie Zeeland. Op basis van dit onderzoek moet blijken of we een onderbouwing kunnen maken die uitsluit dat er significante negatieve effecten zijn op het Natura 2000-gebied (Vroongronden).

Het budget voor de realisatie van het wegtracé is jaren geleden door de raad al vastgesteld. De afgelopen jaren zien we echter bij infrastructurele projecten aanzienlijke prijsstijgingen. Bovendien zijn de voorbereidingskosten door de lange 'aanloop' hoger dan normaal en zullen die stijgen door het opstellen van een noodzakelijk onderzoek naar de ecologische effecten en actualisatie van andere onderzoeken.

Het college heeft daarom, uitgaande van een positieve uitkomst van de ruimtelijke procedure, besloten eerst het deel van de weg tussen rotonde 'Helder' tot en met de ingang Camping Schouwen aan te leggen, waarna we kunnen bezien of er budget over blijft om een jaar later ook het tweede deel aan te leggen. Dit heeft vanwege verkeersveiligheid de hoogste prioriteit en maakt het in de toekomst mogelijk de hotelontwikkeling te laten uitvoeren, aansluitend op het nieuwe wegtracé.

Stand van zaken juli 2020

Onlangs is het Arc Hotel helaas failliet gegaan. De curator werkt het faillissement verder af en zodra er eventueel een nieuwe exploitant is, dan maken wij dat bekend op deze website. Voor wat betreft de nieuwbouw van het hotel geldt dat de gronden niet in de failliete besloten vennootschap waren ondergebracht, waardoor de afspraken tussen gemeente en deze ontwikkelaar nog steeds gelden.

Uit een nadere analyse van de stikstofproblematiek in het gebied rondom de Strandkerk blijkt dat er zowel voor de aanlegfase van het nieuwe tracé als de aanleg- en gebruiksfase van het eventuele nieuwe hotel een overschrijding is van de stikstofdepositie op enkele zogenaamde gevoelige habitattypen. We onderzoeken de komende periode welke (juridische) mogelijkheden er zijn om in ieder geval het tracé (of wellicht zelfs een deel daarvan) aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk een afweging maken of deze mogelijkheid ook voldoende perspectief biedt. Hoe dan ook kan de aanpassing van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan niet eerder starten dan het najaar van 2021. Dit is ook zo in de gemeentelijke begroting opgenomen.

Stand van zaken februari 2020

Het laatste kwartaal van 2019 en de eerste maanden van 2020 hebben we benut om samen met de ontwikkelaar van de Vroonhoeve (nieuwbouw hotel) onderzoek te doen naar de gevolgen van de planontwikkeling voor stikstofdepositie in de aanlegfase en de gebruiksfase van zowel de herinrichting van het wegtracé als de nieuwbouw van het hotel. De mogelijkheden om één van beide projecten dan wel beide projecten uit te voeren worden in het voorjaar van 2020 bekend. Op basis van deze onderzoeksresultaten maken we ook een nieuwe planning, met daarin een bestemmingsplanprocedure. Hoe dan ook kan de aanpassing van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan niet eerder starten dan het najaar van 2021. Dit is ook zo in de gemeentelijke begroting opgenomen.

Stand van zaken augustus 2019

De gemeente was voornemens om in het voorjaar van 2019 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen voor de herinrichting van het wegtrace en de bouw van het hotel. Dit is echter niet haalbaar, mede vanwege een recente uitspraak van de Raad van State over stikstof. Op korte termijn wordt op deze website meer informatie verstrekt. De gemeente heeft de afgelopen maanden wel de laatste details van de ontwerptekeningen afgerond, zodat we te allen tijde spoedig kunnen overgaan tot aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden aan de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan.

Stand van zaken mei 2019

De gemeente is bezig met de afronding van het ontwerp bestemmingsplan en hoopt deze eind mei 2019 ter inzage te leggen. Dan volgt vaststelling van het bestemmingsplan in de raad van december 2019.
Gelet op de omvang van het plangebied en de beoogde nieuwbouw van het hotel zal de uitvoering een aantal jaren in beslag nemen. We willen starten in januari 2020. Meer informatie volgt spoedig.

Stand van zaken januari 2019

De inzage termijn voor het voorontwerp bestemmingsplan is inmiddels verstreken. Enkele ‘vooroverlegpartners’ en omwonenden hebben een inspraakreactie ingediend.
Op dit moment verwerken wij de inspraak van twee omwonenden en enkele vooroverlegpartners, waaronder de kabelbeheerders (DNWG), Provincie Zeeland, Veiligheidsregio en Waterschap Scheldestromen. Op basis van deze inspraakreacties zal het ontwerp bestemmingsplan op enkele punten aangepast worden, maar dit zijn slechts kleine wijzigingen.

Het is nog steeds de bedoeling om het ontwerp bestemmingsplan in het voorjaar ter inzage te leggen en in de zomer van 2019 vast te stellen, zodat we de aanpassing van het wegtracé in oktober 2019 kunnen starten. Daarnaast zullen we in maart 2019 diverse omwonenden en ondernemers uitnodigen voor een nader overleg over het ontwerp voor het wegtracé. Genodigden ontvangen binnenkort een brief.

Stand van zaken november 2018

Zoals u op deze website heeft gelezen, ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor de Strandkerk en omgeving ter inzage. Het bestemmingsplan biedt het ruimtelijke kader, waarbinnen zowel de aanleg van het wegtrace als de nieuwbouw van het hotel mogelijk gemaakt moet worden. Na verwerking van de inspraakreacties volgt voorjaar 2019 het ontwerp bestemmingsplan, waarop zienswijzen mogelijk zijn. Het is de bedoeling de procedure uiteindelijk voor de zomer 2019 af te ronden, maar dit alles is ook afhankelijk van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de PAS, ofwel stikstofemissie. Is dit alles akkoord, dan volgt een aanbesteding van het werk aan het wegtracé. In afstemming tussen gemeente en initiatiefnemer voor de bouw van het hotel wordt bepaald hoe de werkzaamheden op elkaar afgestemd worden, waarbij het de wens van de gemeente is om in de winter 2019/2020 het tracé aan te passen.

Strandkerk_omgeving

Stand van zaken augustus 2018

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met KuiperCompagnons het concept voorontwerp bestemmingsplan geschreven. Het bestemmingsplan moet het uiteindelijk ‘ruimtelijk’ mogelijk maken om het wegtracé te wijzigen en nieuwbouw van het hotel mogelijk te maken. We doen onder meer onderzoek naar de gevolgen van de ontwikkelingen voor de natuur, bodem en geluid. Naar verwachting wordt het voorontwerp bestemmingsplan in het najaar van 2018 ter inzage gelegd voor een ieder. Hieronder is een indicatie van het plangebied weergegeven.

Na verwerking van de inspraakreacties volgt voorjaar 2019 het ontwerp bestemmingsplan, waarop zienswijzen mogelijk zijn. Het is de bedoeling de procedure uiteindelijk voor de zomer 2019 af te ronden. Dan volgt een aanbesteding van het werk aan het wegtracé. In afstemming tussen gemeente en initiatiefnemer voor de bouw van het hotel wordt bepaald hoe de werkzaamheden op elkaar afgestemd worden, waarbij het de wens van de gemeente is om in de winter 2019/2020 het tracé aan te passen.

plangebied strandkerk

Stand van zaken mei 2018

In maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘einddocument’ van de ontwikkelaar van het hotel vastgesteld. Hiermee heeft de ontwikkelaar aangetoond dat er in beginsel sprake is van een ruimtelijk en financieel haalbaar plan. Het volgende programma wordt nagestreefd:

Hotel

 • 120 – 150 hotelkamers;
 • 2/3 standaard grootte hotelkamer (ca. 30 m2);
 • 1/3 hotelkamer (ca. 40 m2);
 • restaurant;
 • keuken;
 • terras;

Wellnessresort

 • zwembaden (binnen-buiten);
 • sauna’s;
 • diverse baden;
 • besloten terras;
 • restaurant;
 • keuken;
 • kleedruimten/douches/lockerruimten;
 • behandelkamers;

Bowling

 • 10-baans bowling.

Het programma kan nog wijzigen tijdens de verdere planvorming. Om de bouw van het hotel mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In mei starten we de voorbereiding van deze procedure, die door KuiperCompagnons begeleid zal worden. In diezelfde procedure nemen we ook de herinrichting van het de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan mee. Via deze link vindt u een impressie van het definitief ontwerp voor deze weg. Het is de bedoeling om in het najaar van 2019 te starten met de werkzaamheden aan de weg.

Bekijk hier de plankaarten:

Stand van zaken - januari 2018

De ontwikkelaar van het hotel legt de laatste hand aan het einddocument, waarin hij de ruimtelijke, maatschappelijke en economische haalbaarheid van zijn plan op hoofdlijnen moet aantonen. Indien dit succesvol gebeurt, dan tekenen de gemeente en ontwikkelaar (Arc Hotel Zeeland BV) in maart 2018 een zogenaamde exploitatieovereenkomst, waarin we de ontwikkelaar beloven een wijziging van het bestemmingsplan te maken om zijn hotel te realiseren. Tegelijk tekenen we een aan- en verkoopovereenkomst voor uitwisseling van gronden. Onze gemeente heeft een klein stukje grond van het hotel nodig om de omlegging van de weg mogelijk te maken, terwijl de Arc Hotel Zeeland een deel van het voormalige perceel Strandkerk wil kopen om het hotel in zijn beoogde omvang te kunnen bouwen. Of beide projecten in een bestemmingsplan terecht komen, is momenteel nog punt van onderzoek. Voor het overige geldt nog steeds de planning, zoals in november 2017 aangegeven (zie hieronder).

Stand van zaken - november 2017

De raad heeft in november 2017 een half miljoen euro extra krediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van het tracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan. Op dit moment maakt de eigenaar van het Arc Hotel een zogenaamd ‘einddocument’ om de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het plan aan te tonen. We hanteren de volgende planning:

 • Afronden grondtransacties: eind 2017
 • Opstellen passende beoordeling natuurregelgeving: eind 2017
 • Einddocument hotel: januari 2018
 • Planologische procedure: 2018 en begin 2019
 • Aanbesteding wegtracé: 1e kwartaal 2019
 • Voorbereiding werk wegtracé: 2e en 3e kwartaal 2019
 • Uitvoering wegtracé: 4e kwartaal 2019 en 1e kwartaal 2020
Vroonweg - Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan

Stand van zaken - augustus 2017

In het kader van het ontwerp voor het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan hebben we in het eerste half jaar van 2017 diverse bijeenkomsten georganiseerd met de projectgroep en de klankbordgroep. Daarnaast hebben we drie informatiebijeenkomsten met ondernemers en bewoners in en rond het plangebied georganiseerd, waarvan de laatste in april 2017.  Bij de start van het project was er de nodige weerstand tegen het beoogde wegtracé, maar gedurende het ontwerpproces hebben we diverse aanpassingen in het ontwerp gedaan op voorspraak van direct betrokkenen.

De belangrijkste doelstelling bij de aanpassing van het wegtracé is een kwaliteitsimpuls voor de omgeving. Dat gebeurt enerzijds door de weg geheel opnieuw in te richten en anderzijds door de verkeersveiligheid te verbeteren. In het definitief ontwerp blijft het wegtracé van asfalt, maar door het toevoegen van een middenberm van klinkers en het aanbrengen van diverse 'pleintjes' wordt de weg zowel visueel fraaier als veiliger. Deze elementen hebben namelijk een remmende werking op het verkeer, evenals het nieuwe profiel van de rijbaan. Door het profiel op 5,5 meter breed te bepalen, beogen we passerend verkeer af te remmen en is het verantwoord om fietsers veilig op de rijbaan plaats te laten nemen. Daarnaast bevat het ontwerp een vrijliggend voetpad richting centrum, met aan de Hoogenboomlaan een fraaie berm met bomen. Tevens maken we een ruiterpad langs en door de Vroongronden. Tot slot is er nog een apart voet- en fietspad vanuit de Vroongronden naar het centrum, waardoor een directe verbinding tussen natuur en centrum wordt gemaakt.

Op 5 september is er een informatiebijeenkomst in het dorpshuis (van 17.00 tot 18.30 uur). Het college besluit medio september over vaststelling van het definitief ontwerp.
Indien de raad de extra financiële middelen in november 2017 vrijmaakt, dan hanteren we de volgende planning op hoofdlijnen:

 • 2018: wijziging bestemmingsplan
 • 2019: aanbesteding en voorbereiding uitvoering werkzaamheden
 • 2020: uitvoering werkzaamheden

De komende periode beoordelen we, in samenspraak met de (adviseurs van de) ontwikkelaars van het hotel of we een gezamenlijk bestemmingsplan opstellen en hoe we alle werkzaamheden in het gebied op elkaar moeten afstemmen.

trace Vroonweg

Stand van zaken - maart 2017

De eerste maanden van 2017 hebben er diverse sessies plaatsgevonden met bewoners en ondernemers in het gebied, in de vorm van openbare informatieavonden en klankbordgroepen. Duidelijk is dat de inrichting van de Strandkerk en omgeving de gemoederen bezighoudt en er in het gebied diverse belangen aan de orde zijn. De gemeente Schouwen-Duiveland en KuiperCompagnons spannen zich in deze belangen bij de inrichtingsvoorstellen van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg, Hoogenboomlaan en de herontwikkeling van het hotel zo goed mogelijk af te wegen. Daarbij beseffen we dat individuele belangen zich niet altijd verenigen met het openbare/publieke belang. Op basis van bovengenoemde sessies en het inzicht in de diverse belangen houdt de gemeente in beginsel vast aan het ‘voorkeurstracé’ (slinger door de Strandkerk) zoals het college dit in november 2016 al heeft vastgesteld (zie hieronder).

Tracee strandkerk - voorkeur

Indien noodzakelijk, dan kan de gemeente overstappen op een alternatief, waarbij de loop van het huidige wegtrace behouden blijft (zie hieronder).

Tracee strandkerk - alternatief

Op dit moment lopen er nog diverse onderzoeken om de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Zo doen we onderzoek naar archeologie, gevolgen voor de natuur en geluid. De uitkomsten van deze onderzoeken bepalen of de gemeente vasthoudt aan het voorkeurstracé of wellicht het alternatief verder moet ontwerpen. Tevens voeren we nog steeds overleggen over grondaankopen, waarbij we kunnen melden dat we met alle eigenaren die we nodig hebben voor het profiel van het wegtrace principe afspraken hebben over het gebruik van de gronden.

Wij verwachten medio april weer een bewonersavond te organiseren in het kader van dit project.

stand van zaken - december 2016

Besluitvorming Strandkerk en omgeving

Op 22 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal besluit genomen in het kader van het project ‘Herontwikkeling Strandkerk en omgeving’.

Voorkeurstracé

Het voorkeurstracé is uitgewerkt in een schetsontwerp. Dit ontwerp laat de beoogde ligging/loop van de diverse wegen en paden zien en geeft weer hoe het verkeer van elkaar gescheiden wordt (profiel van de weg). Het schetsontwerp laat nog voldoende ruimte voor nadere invulling, hetgeen we in overleg met omwonenden en omliggende (recreatie)bedrijven zullen oppakken de komende tijd.

Wij hebben het schetsontwerp van het voorkeurstracé hieronder bijgesloten.

SCHETSONTWERP VOORKEURSTRACÉ

De focus van het ontwerp ligt op verkeersveiligheid en in het bijzonder op het scheiden van langzaam en gemotoriseerd verkeer. In het kort geldt het volgende:

 • We kiezen voor een scheiding van voetpad, fietspad en rijbaan aan de noordzijde van het projectgebied. Het voetpad is 1,40 meter breed, het fietspad 3,00 meter en de (hoofd)rijbaan 5,50 meter (zie profiel). Tussen het fietspad en de rijbaan is een groenstrook van 1 meter opgenomen, uitgezonderd een klein deel vlak voor de ingang van Camping Schouwen.
 • De (hoofd)rijbaan doorkruist het perceel van de voormalige Strandkerk en sluit vervolgens weer aan op de rotonde bij horecavoorziening Helder.
 • We houden rekening met een ruiterpad (2 meter breed) vanaf de ingang camping Julianahoeve tot en met het huidige ruiterpad aan de Vroonweg, gelet op de ontwikkelingen rondom de ruiterpaden in Renesse.
 • Aan de zuidzijde van het projectgebied maken we idealiter een aansluiting op het huidige fietspad vanuit de Vroongronden door een gecombineerd voet- en fietspad in een wat ‘informelere’ sfeer aan te leggen. Dit betekent in ieder geval dat er geen asfalt wordt gebruikt.

Indien we vanwege kosten een keuze moeten maken tussen een noordelijk (gescheiden) voet- en fietspad en een zuidelijk (gecombineerd) voet- en fietspad, dan kiezen wij uiteindelijk voor de eerste optie.

Wat is er gebeurd en wat gaat er de komende tijd gebeuren

De afgelopen maanden hebben we diverse oriënterende overleggen gevoerd met grondeigenaren in het plangebied, die we nodig hebben om de aanleg van het beoogde tracé te kunnen realiseren. Deze overleggen zetten we de komende tijd voort en waar mogelijk sluiten we koop- en of ruilovereenkomsten.
Tegelijkertijd doen we diverse verkennende (ruimtelijke) onderzoeken naar onder meer aspecten als bodem, archeologie, geluid et cetera, zodat we op voorhand weten met welke aandachtspunten we in het kader van wijzigingen van het bestemmingsplan en/of vergunningaanvragen  rekening moeten houden. Specifieke aandacht hebben we voor het onderdeel natuur, gelet op de ligging van de Vroongronden ten opzichte van het beoogde tracé (en het nieuwe hotel), en het onderdeel waterberging.

Laatste informatie over herontwikkeling hotel

De exploitant van het Arc Hotel Zeeland (AHZ) aan de Vroonweg 33 in Renesse doet onderzoek naar renovatie of nieuwbouw van dit hotel, omdat de hotelvoorzieningen niet meer aan de eisen en wensen van zijn klanten voldoen.  AHZ heeft ons laten weten dat nieuwbouw de voorkeur heeft. Zij gaan nu uitzoeken wat de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van nieuwbouw van het hotel op dezelfde locatie is, eventueel met aankoop van stukjes grond van onze gemeente, waaronder een deel van het perceel van de voormalige Strandkerk. Als uit het financieel en ruimtelijk onderzoek blijkt dat nieuwbouw haalbaar is,  dan willen wij medewerking verlenen aan nieuwbouw. Dit soort onderzoek brengt hoge kosten met zich en daarom is het gebruikelijk een intentieovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst legt de gemeente vast welke onderzoeken de eigenaar moet uitvoeren. De overeenkomst geeft de eigenaar zekerheid, omdat ook is vastgelegd dat bij een positieve uitkomst van de onderzoeken de gemeente haar medewerking verleent aan het opstarten van een ruimtelijke procedure voor de nieuwbouw van het hotel. De intentieovereenkomst wordt op korte termijn getekend.

Stand van zaken (september 2016)

Infrastructuur

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in het voorjaar van 2016 diverse varianten getekend voor de aanpassing van de Hoogenboomlaan, Kabbelaarsweg en Vroonweg. Een voor alle betrokkenen (bewoners, campingexploitanten et cetera) ideale oplossing lijkt niet voorhanden, maar mede naar aanleiding van enkele gesprekken en e-mailwisselingen met enkele ‘stakeholders’ werkt de gemeente momenteel aan een zogenaamde voorkeursvariant. In het vierde kwartaal van 2016 hoopt de gemeente meer duidelijkheid te kunnen geven over de beste inrichting van de wegen rondom de voormalige Strandkerk, mede gelet op de ontwikkeling van het Arc hotel. Het is, gelet op het grote aantal verkeersbewegingen in dit gebied, in ieder geval niet mogelijk om fietsers en gemotoriseerd verkeer op 1 rijbaan te plaatsen (zoals in de nieuwe situatie Jan van Renesseweg). Een gescheiden wandel-, fietspad en rijbaan voor gemotoriseerd verkeer is daarom het uitgangspunt. Tot slot onderzoeken wij de mogelijkheid een ruiterpad aan te leggen langs de Hoogenboomlaan richting het huidige pad langs de Vroonweg. Voor een zo effectief en veilig mogelijke oplossing vanuit het oogpunt van verkeer is de gemeente afhankelijk van de medewerking van enkele grondeigenaren in het gebied om de infrastructuur aan te passen. Deze gesprekken zijn onlangs opgestart.

locatie strandkerk

Strandkerk

De Strandkerk is inmiddels gesloopt en het perceel is ingezaaid. Vooralsnog willen we het perceel deels inzetten voor de aanpassing van de infrastructuur en deels verkopen voor de ontwikkeling van het Arc hotel.

Hotel

De exploitant van het hotel verkent momenteel de ruimtelijke en financiële mogelijkheden om zijn hotel te renoveren en/of nieuw te bouwen. De gemeente heeft een randvoorwaarden document opgesteld, aan de hand waarvan de exploitant zijn plannen nader kan uitwerken. De exploitant heeft inmiddels een eerste schetsontwerp gepresenteerd aan onze gemeente. Dit schetsontwerp is positief ontvangen, maar er zijn nog de nodige uitdagingen om het ontwerp passend te maken in/voor de omgeving. De exploitant zal zijn plannen de komende maanden verder uitwerken en concretiseren, maar is daarbij mede afhankelijk van de keuze voor het wegtrace langs zijn hotel (zie hierboven).

Bonafide en de Karavaan

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de voormalige campings Bonafide en Karavaan verwijzen we u naar BPD Arcus Renesse B.V.

PROJECTINFORMATIE:
Probleem- en doelstelling

De bestaande infrastructuur in en rondom dit perceel (Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan) voldoet bovendien niet meer aan de eisen van de tijd, gelet op de verschillende gebruikers en voertuigen van/op de wegen en het achterliggende recreatiegebied. Het gebruik van de infrastructuur leidt tot gevaarlijke situaties. Verder wil ook de exploitant van het naastgelegen hotel overgaan tot verbouw of nieuwbouw van zijn voorziening en is BPD Arcus Renesse B.V. voornemens de (voormalige) campings Karavaan en Bonafide te herstructureren.

Graag willen we een complete en zo integraal mogelijke herstructurering van het gebied bewerkstelligen, waarbij de Strandkerk wordt gesloopt, de exploitant zijn hotel kan (ver)bouwen en onze gemeente de infrastructuur in het gebied kan aanpakken. Voor wat betreft de infrastructuur ligt de focus op verkeersveiligheid, meer in het bijzonder het scheiden van langzaam en gemotoriseerd verkeer. Het perceel van de Strandkerk wordt enerzijds gebruikt voor aanpassing van de infrastructuur en anderzijds voor een upgrading van het Arc hotel.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat van deze integrale ontwikkeling:

 • Aankoop van het perceel Strandkerk
 • Sloop en sanering pand en perceel Strandkerk
 • Renovatie of nieuwbouw hotel, al dan niet met ontwikkeling deel perceel Strandkerk
 • Aanpassing infrastructuur Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan

Planning

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpassing van de infrastructuur en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen. Daarvoor geldt de volgende voorlopige (grove) planning:

 • 4e kwartaal 2016: overleggen aankoop en ruil gronden
 • 4e kwartaal 2016: uitvoeren verkennende ruimtelijke onderzoeken
 • 4e kwartaal 2016: opstellen voorlopig ontwerp tracé (inclusief kruisingen)
 • 1e kwartaal 2017: afronden aankoop en ruil gronden
 • 1e kwartaal 2017: opstellen definitief ontwerp tracé (inclusief kruisingen)
 • 2e kwartaal 2017: voorbereidingen ruimtelijke procedure
 • 2e kwartaal 2017: afronden ontwerp tracé
 • 3e kwartaal 2017: start ruimtelijke procedure
 • 3e kwartaal 2017: opstellen aanbestedingsdocument werkzaamheden tracé
 • 4e kwartaal 2017: aanbesteding tracé
 • 1e kwartaal 2018: gunning werkzaamheden
 • 2e kwartaal 2018: afronding ruimtelijke procedure
 • 3e kwartaal 2018: start werkzaamheden

Budget

De raad heeft eind 2015 een investering van € 1.500.000 ter beschikking gesteld voor aanleg van de infrastructuur.