TINY HOUSES (AFGEROND)

De gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeuwland, de ondernemersvereniging Renesse (OVR) en de Recron Schouwen-Duiveland hebben een plan gemaakt voor de realisatie van tijdelijke 1-2 persoons woonunits voor huisvesting van/verhuur aan jongeren en tijdelijk personeel.
Foto Tiny Houses

Het ‘pilot’ project Tiny Houses is afgerond. Alle 24 units zijn geplaatst en beschikbaar voor bewoning.

Tiny Houses afgerond

De buitenruimte is eveneens heringericht, met dien verstande dat aannemingsbedrijf Lindeloof nog enkele kleine opleverpuntjes zal oplossen. Mede met dank aan een bijdrage van de provincie Zeeland is deze woonvorm een voorbeeld geworden voor ontwikkelingen elders in de regio. De werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare budget.

Update april 2021

Begin april 2021 worden de laatste units (bedoeld voor recreatief personeel) geplaatst, waarna de buitenruimte compleet wordt afgerond. Dit betekent dat het project medio april, uitgezonderd wellicht een aantal kleine opleverpuntjes, wordt afgerond.

Foto Tiny Houses

Stand van zaken januari 2021

In het vierde kwartaal van 2020 is het terrein voor de Tiny Houses grotendeels bouwrijp gemaakt. Het hoofdtracé voor elektriciteit en water is daarbij aangelegd, terwijl ook de hoofdriolering er al in ligt. Tevens is een deel van de bestrating al aangebracht. In november zijn de eerste units geplaatst, waarna in december nog een aantal units zijn gearriveerd. Een aantal units is zelfs al bewoond. Vanwege de productietijd is de verwachting dat de units voor de doelgroep starters begin 2021 allemaal geplaatst zijn. De units voor de doelgroep recreatief personeel zullen uiterlijk eind eerste kwartaal 2021 in gebruik genomen kunnen worden. Het is dan tevens de bedoeling het terrein woonrijp op te leveren.

PROJECTINFORMATIE:

De locatie voor dit plan is op het oostelijk deel van het sportterrein aan de Laône in Renesse voor een periode van 15 jaar.

Aanleiding voor dit project is het bij de vaststelling van de Woonvisie Schouwen-Duiveland 2018-2027 door de gemeenteraad per amendement aan de woonvisie toegevoegde actiepunt om een experiment uit te werken voor het huisvesten van jongeren en tijdelijke medewerkers (in ‘Tiny Houses’) in of rond de kern Renesse.

Het plan gaat uit van realisatie van 24 woonunits, geschikt voor een tot twee personen. De 24 woonunits worden geëxploiteerd door Zeeuwland en conform het amendement van de raad beschikbaar gesteld voor twee doelgroepen:

  • 10 units voor (tijdelijk) personeel van bedrijven op Schouwen-Duiveland, met de focus op aan de horeca en recreatieve sector gelieerde werknemers in de Westhoek
  • 14 units voor jongeren/starters op de woningmarkt, waarvan 6 units voor jongeren onder de 23 jaar.

De woonunits hebben een (binnen)oppervlakte van maximaal 40 m2, een aansluitend overdekt terras van 12 m2 en zijn maximaal 4 meter hoog. Er komen maximaal twee bedden in. De units worden niet op het gas aangesloten. Op de daken komen 6 zonnepanelen per unit.

Voor de buitenruimte wordt uitgegaan van een zo bijen vriendelijk mogelijke invulling van de groenelementen, gelet op het convenant dat de gemeente en Zeeuwland (eigenaar en verhuurder van de units) hiervoor getekend hebben. Uitkomende grond die vrijkomt door plaatsing van de units en de aanleg van (ondergrondse) infrastructuur wordt op het terrein verwerkt in de vorm van kleine terpen (met bijenmengsel). Op het terrein komen geen schuttingen of (erf)afscheidingen. De bestaande afschermende opgaande randbeplanting rondom het sportterrein blijft gehandhaafd en zorgt voor een adequate landschappelijke inpassing van het voorliggende project.

De provincie Zeeland heeft medio 2020 een subsidie van € 20.000 verleend het project, omdat de provincie het flexwonen in Zeeland wil stimuleren. Daarnaast is het project op bepaalde vlakken innovatief volgens de provincie:

  • het is de eerste ervaring met verplaatsbare Tiny Houses in exploitatie bij een woningcorporatie in Zeeland
  • met deze mix van de doelgroepen (jongeren/starters en tijdelijke werknemers) is in Zeeland nog geen ervaring opgedaan
  • de wijze van totstandkoming (mix van betrokken partijen en hun inbreng) is uniek.

Start uitvoering vanaf september 2020. Het is de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2021 de laatste units te plaatsen en het terrein woonrijp op te leveren.