ROTONDE TRANSFERIUM

Tijdens de begrotingsbehandeling 2020 heeft de gemeenteraad per amendement besloten dat het college van burgemeester en wethouders in 2021 een onderzoek moet doen naar de haalbaarheid van een rotonde bij de ingang van het Transferium.
transferium-ingang

Update augustus 2022

In het 4e kwartaal van 2021 is het niet meer gelukt een variantenstudie op te leveren. Bovendien heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om, gelet op de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit en in afwachting van de uitkomsten van de verkeersstudie centrum Renesse, het project tijdelijk ‘on hold’ te zetten. Afhankelijk van de uitkomsten van de integrale verkeersstudie worden de verdere voorbereidende werkzaamheden medio 2023 weer opgepakt.

Update september 2021

In het 2e en 3e kwartaal van 2021 heeft Bureau Juust in samenspraak met de gemeentelijke projectgroep een aantal inrichtingsvarianten nader uitgewerkt en voorzien van een kostenraming. Deze varianten zijn in juli 2021 besproken met een delegatie van ondernemersvereniging en dorpsraad. 

We hopen in het 4e kwartaal de variantenstudie op te leveren en een voorkeursvariant voor te leggen aan college en raad. Zodra we hier meer nieuws over hebben, volgt berichtgeving op deze website.

Update april 2021

In februari 2021 hebben we Bureau Juust opdracht gegeven om een variantenstudie op te stellen. Juust heeft veel gebiedskennis, mede vanwege hun betrokkenheid bij de evaluatie van de openbare ruimte centrum. Begin maart hebben we een startoverleg gevoerd, op basis waarvan Juust eind maart een aantal mogelijke varianten voor een rotonde heeft geschetst. Daarbij heeft de gemeentelijke projectgroep ervoor gekozen om drie varianten nader uit te (laten) werken.

Deze drie verkeerskundige Voorlopige Ontwerpen worden in april verder uitgewerkt en van een globale kostenraming voorzien. Deze worden verwerkt in een rapportage met toelichting (mei 2021), waarna het college een besluit moet nemen over de voorkeursvariant, die we dan in de tweede helft van 2021 verder kunnen uitwerken.

De gemeenteraad wil uiteindelijk eind 2021 een besluit nemen over het al dan niet realiseren van een rotonde, het ontwerp en daarmee gepaard gaande kosten. Wij starten daarom de eerste maanden van 2021 met een ‘quick scan’ in de omgeving van de rotonde om te bezien welke aandachtspunten er zijn bij de verdere ontwikkeling van de rotonde. Vervolgens zullen we een aantal varianten schetsen en daarvan de kosten in beeld brengen.

Uiteindelijk zal de voorkeursvariant ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.