RAADSBRIEF EVENEMENTENPLEINTJE

2 juli 2022

In week 4 (26 januari) heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsbrief naar de raad verzonden over het evenementenpleintje aan de Hogezoom.
evenementenplein

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad, op basis van een amendement, een besluit genomen over het evenementenpleintje aan de Hogezoom te Renesse. Daarbij heeft de raad besloten de door het college voorgedragen ‘basisvariant’ voor herinrichting niet uit te voeren. De raad heeft (samengevat) besloten de standplaats op een andere plek op het pleintje te plaatsen en een afvoerpijp te faciliteren c.q. betalen om zoveel als mogelijk geurhinder te voorkomen. Tevens mag de standplaats zoveel mogelijk 24 uur per dag ingenomen worden, al dienen de uitbaters zich qua openingstijden te conformeren aan de Winkeltijdenwet en bij evenementen de standplaats alsnog leeg te maken.

Naar aanleiding van dat besluit en de daarop volgende berichtgeving in de lokale media (over de termijn van maximaal 2 jaar waarop de horecavoorziening in welke vorm dan ook nog op het plein gesitueerd mag zijn) hebben zowel het college als de gemeenteraad diverse e-mails en brieven ontvangen van individuele bewoners en ondernemers die rondom het pleintje wonen en werken, alsmede van de dorpsraad en ondernemersvereniging. Tevens is de gemeentelijke projectmanager diverse keren gebeld over het besluit.

De rode draad in deze correspondentie is, dat alle betrokkenen in de directe nabijheid van het plangebied graag willen dat onze gemeente uitvoering geeft aan de basisvariant, nu deze oplossing voor een ieder als acceptabel te kwalificeren valt. Daarnaast heeft het college onderzoek gedaan naar de gevolgen van hetgeen in het amendement is bepaald. Er is weliswaar geen sprake van staatssteun en technisch is er in de praktijk (onder meer met betrekking tot de afvoerpijp) veel mogelijk, maar uitvoering van het amendement zorgt op juridisch en ruimtelijk vlak voor een aantal uitdagingen c.q. knelpunten, die lastig op te lossen zijn.

Op basis van het voorgaande hebben wij met de diverse betrokkenen rondom het pleintje contact gezocht om de situatie nogmaals aan te kaarten. Mede vanwege het feit dat spoedig de uitvoering van de werkzaamheden moeten plaatsvinden om dit voor Pasen 2021 af te ronden. Daarbij zijn diverse punten verder opgehelderd en uitgelegd die eerder niet afdoende kenbaar of helder waren of geen eenduidig beeld gaven. Het geheel overziend is het naar de mening van het college dan het beste om toch de basisvariant uit te voeren, onder voorwaarde dat er na 1 januari 2023 geen sprake meer is c.q. kan zijn van een separate horecavoorziening (standplaats dan wel gebouw) op het evenemententerreintje. Betrokkenen kunnen leven met het feit dat de exploitant de resterende twee jaren de mogelijkheid wordt geboden om, indien gewenst, de standplaats 24 uur per dag in te nemen gedurende de termijn waarvoor zijn standplaatsvergunning geldt en uitgezonderd dagen dat er evenementen zijn. Indien de exploitant deze wens nadrukkelijk heeft, dan zullen wij gezamenlijk met de exploitant bezien op welke wijze we dit het beste kunnen borgen.

Vanaf 1 februari 2021 worden de werkzaamheden weer hervat op basis van de originele inrichtingstekening.