Raad besluit in september 2023 over drie bestemmingsplannen in Renesse West

20 september 2023

Op 8 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders drie raadsvoorstellen verzonden, waarin het college de raad verzoekt om in september 2023 bestemmingsplannen vast te stellen voor drie projecten in Renesse West.

Het betreft de bestemmingsplannen voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg 35, de uitbreiding van Camping de Oase en de realisatie van Noordzee Residence Renesse (op de voormalige kampeerterreinen van Bona Fide en de Karavaan). Voor diverse ruimtelijke aspecten zijn de plannen op elkaar afgestemd, zoals verkeerstromen en stikstof.

Nieuwbouw Fletcher Hotel Vroonweg

Op het perceel Vroonweg 35 te Renesse is al jarenlang een Fletcher Hotel gevestigd. Op het aangrenzende perceel stond de ‘Strandkerk’, die in 2016 is gesloopt. Het Fletcher Hotel voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Het hotel biedt te weinig faciliteiten en is met 48 kamers te klein om jaarrond rendabel te zijn. De initiatiefnemer voor de nieuwbouw van het hotel wil zo spoedig mogelijk overgaan tot realisatie van een modern Fletcher Hotel met diverse ondersteunende voorzieningen. Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan (16 januari 2023 tot en met 27 februari 2023) zijn er drie zienswijzen binnengekomen. In het voorjaar van 2023 heeft er naar aanleiding van twee ingediende zienswijzen een overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer en de Stichting Duinbehoud en Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland over de aanpassing van het plan. De initiatiefnemer heeft ter plaatse in overleg met de twee partijen aangegeven de kelder met beoogde parkeer- en welnessvoorzieningen uit het bestemmingsplan te schrappen om onder meer de mogelijk negatieve gevolgen voor de grondwaterstand (en daarmee de natuur) te voorkomen. Naast deze aanpassing zijn er nog een aantal ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan.

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering Camping de Oase

Siblu is in 2018 eigenaar geworden van Camping De Oase. Ten behoeve van een toekomstbestendige
bedrijfsvoering is er de wens kwaliteitsverbetering in combinatie met een vergroting van het aantal
standplaatsen door te voeren. Daarbij worden onder andere de bestaande niet-permanente standplaatsen
vervangen door permanente en zal er meer differentiatie komen in oppervlakte per accommodatie. Het aantal standplaatsen wordt uiteindelijk uitgebreid met 77 uitgebreid tot een totaal van 589. De
hoofdingang wordt verplaatst naar de Lagezoom. Dit gaat samen met de realisatie van een nieuwe receptie. Het huidige receptiegebouw zal van functie veranderen. Er komt een nieuw centrumgebouw met voorzieningen zoals een zwembad en horeca ten behoeve van het recreatiebedrijf. Naast het centrumgebouw komt een showterrein voor de verkoop van stacaravans uitsluitend aan (toekomstige) gasten van het recreatieterrein. Tijdens de inzagetermijn zijn er diverse zienswijzen ingediend, die in een antwoordnotitie zijn samengevat en van een antwoord voorzien. Op enkele onderdelen is het bestemmingsplan op basis van deze zienswijzen aangepast. 

Noordzee Residence

De twee bestaande campings Bona Fide en de Karavaan worden heringericht en getransformeerd tot vakantiepark Noordzee Residence Renesse. De ambitie is het realiseren en exploiteren van een verblijfsrecreatieterrein dat een vanzelfsprekend en natuurlijk onderdeel is van de omgeving. Er komen maximaal 285 recreatiewoningen op het terrein, dat ongeveer 14,5 hectare groot is. De woningen zijn grotendeels maximaal 75 m2 en bedoeld voor 2 tot 6 personen. Binnen de geplande 285 recreatiewoningen zijn er ten hoogste 50 recreatiewoningen toegestaan voor 8 personen (maximaal 80 m2), ten hoogste 20 voor 10 personen (maximaal 100 m2) en ten hoogste 5 voor zestien personen (maximaal 150 m2). Aan de hand van diverse zienswijzen heeft de ontwikkelaar diverse aanpassingen gedaan in het bestemmingsplan, waaronder een belangrijke aanpassing in het kader van de bereikbaarheid van het terrein. De Hogezoom is niet langer de belangrijkste ingang voor het gemotoriseerd verkeer tijdens de exploitatiefase, dat wordt de Kooijmansweg. 

Tot slot

De vastgestelde bestemmingsplannen worden vanaf oktober 2023 ter inzage gelegd. Als er geen verdere rechtsmiddelen worden ingezet, dan zijn de bestemmingsplannen nog voor het einde van 2023 onherroepelijk. In dat geval kunnen de ontwikkelaars de voorbereidingen voor de uitvoering starten.