Presentatie stand van zaken herontwikkeling Dreef Renesse

27 april 2023

Op 20 september heeft ontwikkelaar Kikx Development B.V. een presentatie voor de gemeenteraad verzorgt over de stand van zaken herontwikkeling Dreef Renesse.

Om een ieder de gelegenheid te geven beeld te krijgen bij de processtappen die de afgelopen jaren zijn doorlopen en de komende periode worden gezet in dit project, kunt u hier de presentatie terugzien. Uit de presentatie blijkt dat vooral het stikstofvraagstuk momenteel aandacht vraagt. Indien gemeente en ontwikkelaar dat vraagstuk kunnen oplossen, volgt er een einddocument dat ter vaststelling aan het college wordt aangeboden. Dat document moet aantonen dat er sprake is van een ruimtelijk en financieel haalbaar plan.

Indien ‘ja’, dan sluiten we ook direct een exploitatieovereenkomst, op basis waarvan de planologische procedure wordt gestart medio 2022.