Ontwerpbestemmingsplan Wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan ter inzage

13 januari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan’ (met identificatienummer NL.IMRO.1676.00331BphRE-ON01) van 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 voor iedereen ter inzage ligt.
plangebied strandkerk

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. 

Het plan

Dit bestemmingsplan, 'Herinrichting VKH Renesse', voorziet in de herinrichting van de Vroonweg, de Kabbelaarsweg en de Hoogenboomlaan te Renesse. De herinrichting van de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is van belang, omdat de bestaande infrastructuur niet meer aan de eisen van de tijd voldoet, gelet op de verschillende gebruikers en voertuigen van/op de wegen en het achterliggende recreatiegebied. Al jaren lang is de verkeersveiligheid in het plangebied in het gedrang. Bij het opstellen van het Masterplan Renesse, door de gemeenteraad in december 2015 vastgesteld, is de onveilige situatie ook geconstateerd, aan de hand waarvan dit project aan het uitvoeringsprogramma is toegevoegd.
Het plangebied is gelegen aan de zuidwestelijke rand van de kern Renesse, op Schouwen-Duiveland. Het plangebied behelst een klein deel van de gronden van het hotel aan de Vroonweg 33-35 (kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie H, nummer 568), het perceel van de voormalige Strandkerk gelegen aan de Hoogenboomlaan 3 (kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie H, nummer 567), alsmede een deel van de huidige Vroonweg, een deel van de Kabbelaarsweg, een deel van de Hoogenboomlaan en een deel van het nieuwe wegtracé van de Vroonweg.
In het nieuwe tracé wordt de rijbaan getransformeerd naar rijpad/fietsstraat, met fietsers op de rijbaan waarbij de auto te gast is en voetgangers op een royaal apart voetpad kunnen lopen. De rijbaan wordt optisch zo smal mogelijk gemaakt om hard rijden te beperken en het verblijfsklimaat te onderstrepen (beeld van een karrenspoor vergelijkbaar met de Jan van Renesseweg). De inrichting van de berm tussen voetpad en rijpad (fietsstraat) werkt optisch versmallend door toepassing van bomen, verlichting en bermpaaltjes te plaatsen, waardoor snelheid wordt afgeremd. Diverse pleintjes worden vormgegeven als attractiepunten en voorzien van bomen, keien en bijzondere verlichting, zodat aantrekkelijke en uitnodigende entrees van de diverse voorzieningen aan de weg ontstaan. De verkeersontsluiting van het gebied verloopt geheel via de oostelijk gelegen rotonde, zowel in de huidige alsook in de toekomstige situatie. Ook wordt de entree van het natuurgebied de Vroongronden (Natura 2000) sterk verbeterd en veiliger voor fietsers, door de informele fiets- en wandelroute in combinatie met het ruiterpad door te trekken richting het dorp.

Reageren

Van 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met Dion van Eenennaam (0111) 452 220.

Procedure

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging.