Einddocument Dreef vastgesteld

21 september 2023

Op 27 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse. Er zal spoedig een exploitatieovereenkomst worden getekend, waarna komend najaar het ontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld.
Indicatief vooraanzicht bebouwing nieuwe supermarkt
Indicatief vooraanzicht bebouwing nieuwe supermarkt

De afgelopen jaren heeft HODD B.V. (rechtsopvolger van Kikx Development B.V.) op basis van een (diverse keren verlengde) intentieovereenkomst met onze gemeente onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse, inclusief verplaatsing van de Jumbo supermarkt. Doel van de intentieovereenkomst is onder meer het nader onderzoeken van de ruimtelijke en financieel-economische haalbaarheid van het integrale project de Dreef te Renesse. Na intensief overleg over programma, functies en financiële voorwaarden alsmede de daaraan verbonden ruimtelijke consequenties is het einddocument in de vorm van een voorontwerp bestemmingsplan tot stand gekomen en vastgesteld

De herontwikkeling ziet uiteindelijk op de volgende functies, waarbij geldt dat de diverse onderdelen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

  • De realisatie van een Jumbo supermarktformule met een maximum van 2.000 m2 BVO (inclusief eventuele inpandige expeditie ruimte);
  • Aan dagelijkse benodigdheden gerelateerde kleinschalige detailhandel met een maximum van 250 m2 BVO;
  • Het ‘wegbestemmen’ van de bestemming supermarkt op de locatie Wilhelminaweg 1 te Renesse, zodat op deze locatie planologisch geen supermarkt meer gevestigd kan worden;
  • Het binnen de huidige bestemming herontwikkelen van de bestaande woning inclusief bijgebouw(en) gelegen aan de Wilhelminaweg 4 te Renesse;
  • De realisatie van 3 verblijfsrecreatieve eenheden van maximaal 75 m2 per eenheid met in totaal maximaal 12 slaapplaatsen (zonder horecafunctie, ofwel het verstrekken van etenswaren en dranken aan derden);
  • De realisatie van de openbare ruimte, in lijn met de centrum inrichting van Renesse;
  • Het in opdracht van Jumbo Nederland aanleggen van een nader te duiden parkeerterrein ten behoeve van de supermarktformule Jumbo.

Het einddocument (in de vorm van een voorontwerp bestemmingsplan) is enerzijds het sluitstuk van het haalbaarheidsonderzoek en is anderzijds de basis voor de verdere planuitwerking en de planologische procedure. Om die fase te faciliteren hebben we een exploitatieovereenkomst opgesteld, die binnenkort wordt getekend. Tevens tekenen we een intentieovereenkomst met Jumbo Nederland inzake uitgangspunten voor erfpacht ten behoeve van de aanleg, exploitatie en beheer/onderhoud van een parkeerterrein voor de Jumbo ten behoeve van de supermarktfunctie.

Wij zullen het voorontwerp bestemmingsplan nog deze maand in het kader van het ‘vooroverleg’ toesturen naar onder meer Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Veiligheidsregio Zeeland). Het voorontwerp bestemmingsplan wordt niet ter inzage gelegd voor de inspraak. Dat gebeurt wel met het ontwerp bestemmingsplan eind 2022.