Nadere informatie project Strandkerk en omgeving

22 september 2020

Op 22 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van de stand van zaken rond het project herinrichting wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan en herontwikkeling Arc Hotel te Renesse. Gezamenlijk ook wel het project ‘Strandkerk en omgeving’ genaamd. Het college heeft aanvullend bovendien nog een aantal besluiten genomen.

Voorgeschiedenis

In het eind 2015 vastgestelde Masterplan Renesse hebben we ruimschoots aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de recreatiebedrijven in het westelijke deel van Renesse in combinatie met de herontwikkeling van het Arc hotel aan de Vroonweg. Op basis daarvan is de herinrichting van het gebied 'Strandkerk en omgeving' als project opgenomen in het uitvoeringsprogramma en heeft de gemeenteraad enkele jaren geleden budget vrijgemaakt voor de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan. Tevens hebben we ten behoeve van de hotelontwikkeling in het gebied een exploitatieovereenkomst en aan- en verkoopovereenkomst gesloten.

In 2018 hebben we een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de integrale ontwikkeling van het gebied, dus aanpassing van het wegtracé en de hotelontwikkeling. Vervolgens hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan, waardoor er geen ontwerp bestemmingsplan meer ter inzage is gelegd.

Stand van zaken

Wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan
De afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest rondom herinrichting van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan. Al jaren lang is de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het plangebied in het gedrang. De aanpassing van de weg is in het Masterplan Renesse als prioriteit opgenomen, met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van Renesse-West. Het is daarom noodzakelijk grootschalige aanpassingen aan de wegen te doen, zowel fysiek als visueel. Vanwege stikstofperikelen (zie verderop) hebben we helaas nog geen werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Hotelontwikkeling
In maart 2020 is ArcHotelZeeland B.V. (exploitant van het hotel) in staat van faillissement verklaard. De door de gemeente met ArcHotelZeeland B.V. gesloten exploitatieovereenkomst is daardoor beëindigd. Archipel Beheer B.V. (eigenaar van het hotel) heeft het huidige hotel aan de Vroonweg verkocht aan twee projectontwikkelaars, waarna spoedig de exploitatie van het huidige hotel opnieuw is gestart. De komende periode gaan we in overleg met de nieuwe eigenaren over het sluiten van een exploitatieovereenkomst voor de hotelontwikkeling.

Procedure
Vlak voordat we het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wilden leggen, werd de Programmatische aanpak stikstof (PAS) vernietigd door de Raad van State. In het voorontwerpbestemmingsplan was de PAS opgenomen als motivatie om de effecten van stikstof op de omliggende natuur te verantwoorden. De uitspraak over stikstof heeft ervoor gezorgd dat het integrale project Strandkerk en omgeving, en dus ook de ruimtelijke procedure voor de herinrichting van het wegtracé, vertraging heeft opgelopen. Het plangebied grenst namelijk direct aan de Vroongronden, die habitattypen kent die gevoelig zijn voor stikstof.

Loskoppelen projecten

Zowel de aanlegfase van het wegtracé als de aanleg- en gebruiksfase van de hotelontwikkeling zorgen volgens onze laatste berekeningen voor een toename van stikstofdepositie op overbelaste habitattypes. De toename wordt vooral veroorzaakt door de hotelontwikkeling en in mindere mate door het aanleggen van de weg. Door de beide projecten los te koppelen verhogen we de kans dat het wegtracé, of een deel daarvan, toch aangelegd kan worden.

Voor wat betreft het wegtracé moeten we aantonen dat de berekende stikstofdepositie als gevolg van het project (in dit geval in de aanlegfase) niet lijdt tot significant negatieve gevolgen voor het Natura2000-gebied. Vervolgens moet een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd bij de provincie Zeeland. Op basis van nader onderzoek moet blijken of we een onderbouwing kunnen maken die uitsluit dat er significante negatieve effecten zijn op het Natura 2000-gebied (Vroongronden).

Fasering

Het budget voor de realisatie van het wegtracé is jaren geleden door de raad al vastgesteld. De afgelopen jaren zien we echter bij infrastructurele projecten aanzienlijke prijsstijgingen. Bovendien zijn de voorbereidingskosten door de lange 'aanloop' hoger dan normaal en zullen die stijgen door het opstellen van een noodzakelijk onderzoek naar de ecologische effecten en actualisatie van andere onderzoeken.

Het college heeft daarom, uitgaande van een positieve uitkomst van de ruimtelijke procedure, besloten eerst het deel van de weg tussen rotonde 'Helder' tot en met de ingang Camping Schouwen aan te leggen, waarna we kunnen bezien of er budget over blijft om een jaar later ook het tweede deel aan te leggen. Dit heeft vanwege verkeersveiligheid de hoogste prioriteit en maakt het in de toekomst mogelijk de hotelontwikkeling te laten uitvoeren, aansluitend op het nieuwe wegtracé.

tracee deel1

wegtracé - deel 1
  tracee deel2

wegtracé - deel 2