Project Strandkerk en omgeving dit jaar niet meer van start

20 augustus 2019

De laatste maanden hebben we samen met KuiperCompagnons gewerkt aan de afronding van het definitief ontwerp voor het plangebied Strandkerk en omgeving. We hebben in het voorjaar nog een aantal ondernemers in het gebied bezocht en de laatste details voor de openbare ruimte uitgewerkt. Het ontwerp is daarmee in principe gereed om uitvoering aan te geven. We kunnen echter nog niet van start, omdat het bestemmingsplan nog niet is afgerond.

Een bestemmingsplan is noodzakelijk om het project Strandkerk en omgeving, bestaande uit de aanpassing van de wegenstructuur Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan en de bouw van een nieuw hotel, juridisch uit te kunnen voeren. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 29 oktober tot en met 10 december 2018 ter inzage gelegen voor een ieder. Wij hebben enkele inspraakreacties ontvangen. Het was de bedoeling de inspraakreacties te verwerken in het ontwerp bestemmingsplan en dat plan in het voorjaar ter inzage te leggen, om zodoende vanaf het najaar 2019 uitvoering te kunnen geven aan het project.

Er zijn echter enkele ontwikkelingen aan de orde, buiten de bevoegdheidssfeer van onze gemeente, die zorgen voor vertraging van het integrale project Strandkerk en omgeving. Een daarvan is een uitspraak van de Raad van State over hoe om te gaan met stikstof. Voor veel projecten geldt dat initiatiefnemers moeten aantonen welke invloed dit heeft op de natuur in de omgeving. Ook voor de omgeving van het plangebied Strandkerk moeten we door middel van nader onderzoeken de gevolgen in beeld brengen.

Dit betekent dat we helaas nog geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. Gevolg daarvan is dat we geen werkzaamheden aan de wegen kunnen uitvoeren en de eigenaar van het Arc Hotel ook niet aan de slag kan. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij hierover communiceren.

Wij zullen het ontwerp in het najaar van 2019 alvast publiceren op masterplanrenesse.nl. Houdt u deze website dus in de gaten.