Bestemmingsplan Renesse

19 maart 2019

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan Renesse wordt voorbereid. Iedere tien jaar actualiseren we namelijk onze bestemmingsplannen.

Dit zijn we ook volgens de wet verplicht. Om aan deze verplichting te blijven voldoen is het nodig om voor dit deel van Renesse een nieuw bestemmingsplan op te stellen.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website: ruimtelijkeplannen.nl.
Het voorontwerp ligt van 18 maart tot en met 29 april 2019 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien.

Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte mag gebeuren. Het bestemmingsplan is juridisch bindend: het geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, moet een bestemmingsplan meerdere fasen doorlopen. Er wordt gestart met een voorontwerp bestemmingsplan voor in dit geval de kern van Renesse. We beginnen met het bepalen van het plangebied. Ook wordt er door ons onderzoek gedaan zodat alles wat belangrijk is in kaart wordt gebracht. Het resultaat is een voorontwerp bestemmingsplan.

Het plan

Het gebied waarop het bestemmingsplan ziet op de kern van Renesse. Bestaande uit het centrumgebied, het transferium en de gebieden rond de Jan van Renesseweg, Scholderlaan en Stoofweg.
De actualisatie houdt in dat in het nieuwe plan:

  • de geldende regeling is aangepast aan de huidige maatschappelijke normen over wat er in een bestemmingsplan vastgelegd dient te worden
  • gewijzigd vastgesteld provinciaal en gemeentelijk beleid is verwerkt
  • de in de afgelopen tien jaar verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen zijn verwerkt
  • nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied, mits volledig ruimtelijk afgewogen en bestuurlijk positief op besloten, meegenomen kunnen worden. Van dergelijke ontwikkelingen is vooralsnog geen sprake.

Reageren

Van 18 maart tot en met 29 april 2019 kan iedereen een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling, een inspraakreactie per e-mail geven is niet mogelijk. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u telefonisch een afspraak maken met Dion van Eenennaam op (0111) 452 220.

Adviserende instanties

Ook stellen wij de volgende instanties in de gelegenheid om advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan: zoals Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio Zeeland, Ondernemersvereniging Renesse en de Dorpsraad Renesse.

Procedure

Alle tijdig ingekomen reacties verwerken wij in een eindverslag. Op grond van de reacties kijken we of aanpassing van het plan nodig is. Hierna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het vierde kwartaal 2019 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Steeds als het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover via een publicatie geïnformeerd.