Voortgang 2e ontsluiting Transferium en ontwikkeling supermarktlocatie Dreef

6 november 2018

Het is alweer een aantal maanden geleden dat we u via onze website informatie gaven over de voortgang rondom de 2e ontsluiting Transferium en ontwikkeling Dreef.

Omwonenden geïnformeerd

In het voorjaar van 2018 heeft onze gemeente voor de direct aanwonenden aan de Stoofweg twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de gewenste Tweede Ontsluiting van het Transferium aan de Stoofweg. Tijdens de bijeenkomsten hebben we alvast een doorkijk gegeven naar een mogelijke verplaatsing van de Jumbo. Het ontwerp is naar aanleiding van de overleggen met de bewoners op enkele punten aangepast. Een aantal weken geleden zijn de meest recente plannen ook tijdens een openbare dorpsraadvergadering aan toegelicht door de gemeentelijk projectleider.

Ontwerp Tweede Ontsluiting

Dit definitieve ontwerp voor de 2e ontsluiting van het Transferium is  door ons college in juli 2018 vastgesteld Omwonenden zijn per brief op de hoogte zijn gesteld van ons besluit en het bijbehorende definitieve  ontwerp. Daarnaast is de informatie op de website masterplanrenesse.nl geplaatst. De afgelopen periode hebben wij het ontwerp ook planologisch getoetst en we hebben nogmaals een kosten/baten analyse gemaakt. Op basis hiervan hebben wij een nieuw (verkeerskundig) ontwerp gemaakt. Het verschil met het 1e ontwerp is dat wij geen extra parkeerplaatsen meer realiseren bij de nieuwe ontsluitingsweg. Omdat het ontwerp is aangepast moet het college dit nieuwe ontwerp, voor de Tweede Ontsluiting Transferium, opnieuw vaststellen. Dit zal gebeuren in november 2018.  Vervolgens starten we begin 2019 een ruimtelijke procedure om de aanleg van de ontsluitingsweg mogelijk te maken.

Locatie Jumbo

De keuze voor de situering van de Jumbo aan de zijde van de Stoofweg is tot stand gekomen na vele overleggen met onder meer ondernemersvereniging én de dorpsraad. Hieronder geven wij nog eens in het kort aan, waarom wij samen, met voornoemde partijen binnen Renesse, voor deze locatie hebben gekozen. Dit zijn de belangrijkste criteria:

  • De entree van de supermarkt moet op korte afstand van de bestaande winkels in het centrum komen en bezoekers van het centrum moeten in een oogopslag zien waar de supermarkt gevestigd is. De aantrekkende werking van de supermarkt (ook buiten de drukke vakantieperioden) en het combinatiebezoek van die mensen met andere winkels is van groot belang om een goed voorzieningenniveau en levendig dorpscentrum in Renesse in stand te kunnen houden. Het centrum van Renesse is een belangrijke functie voor bewoners en bezoekers en verschaft direct en indirect veel werkgelegenheid. Het in stand houden en verder versterken van het centrum, met de supermarkt, kleinere winkels en horeca, is daarom een belangrijke doelstelling.
  • Tegelijkertijd moet de nieuwe locatie van de supermarkt goed bereikbaar worden voor bezoekers met de auto en bevoorrading. De Stoofweg en Roelandsweg zijn wat dat betreft het meest geschikt. In het Masterplan en  eerder uitgevoerde verkeersonderzoek is besloten ook de Stoofweg een aansluiting op het parkeerterrein van het transferium te geven. Veel bezoekers aan Renesse nemen bewust of onbewust de Stoofweg en moeten nu zonder doorsteek naar het Transferium eerst helemaal door het centrum heen om bij het parkeerterrein van het Transferium te komen. Dit geeft veel overlast in het centrum, onnodig veel verkeer en frustratie bij bezoekers. De verwachting is dat alleen bebording dit probleem niet zal oplossen. De nieuwe doorsteek van de Stoofweg biedt automobilisten die vanuit de Laone komen bovendien een logische aansluiting op het parkeren bij het Transferium.  

Als we alles bekijken dan denken we dat een supermarktlocatie aan de zijde van de Stoofweg het beste is voor Renesse als geheel. Tegen de tijd dat dit plan uitgewerkt wordt zal er zeker aandacht zijn voor een goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing op deze plek en een zorgvuldige afscherming van de bevoorrading en het nieuwe parkeren.

Haalbaarheidsonderzoek Jumbo

We zijn in overleg met een ontwikkelaar om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van deze locatie voor een supermarkt. Als we deze partij gevonden hebben zullen we een intentieovereenkomst sluiten. Dit houdt in dat deze partij bij ons aan de hand van onderzoeken (o.a. verkeer, natuur, geluid etc.) moet aantonen waarom de supermarktplannen voor deze locatie realistisch zijn.   Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken of het plan uitvoerbaar is en houden daarbij rekening met een goede ruimtelijke ordening. Dit moment zal einde voorjaar 2019 zijn.