Voorontwerp bestemmingsplan Strandkerk en omgeving ter inzage

25 oktober 2018

In 2017 hebben wij diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd over het project herinrichting Strandkerk en omgeving. Een half jaar geleden hebben wij een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar van de Vroonhoeve, ofwel het beoogde nieuwe hotel. Dat betekent dat wij hebben afgesproken om aan de slag te gaan met het maken van onder meer een nieuw bestemmingsplan.

Het is nu tijd voor die volgende stap in het proces, de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan en de zogenaamde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, dat zowel de herinrichting van het wegtracé (Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan) als de bouw van het hotel mogelijk moet maken. 

Het voorontwerp en de concept Notitie Reikwijdte Detailniveau liggen van 29 oktober tot en met 10 december 2018 ter inzage, via www.schouwen-duiveland.nl kunt u het digitale plan raadplegen. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt de eerste stap in de m.e.r.-procedure voor de herontwikkeling van de Strandkerk en omgeving. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt beschreven waarom het project wordt uitgevoerd, welke eventuele alternatieven er zijn en welke milieuaspecten worden onderzocht. Na het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zal een concept MER worden opgesteld. Deze concept MER gaat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Van 29 oktober tot en met 10 december 2018 kan iedereen een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan en de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u telefonisch een afspraak maken met Dion van Eenennaam op (0111) 452 220. Voor algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met Ricardo de Winter op (0111) 452 442.
Ook stellen wij diverse instanties in de gelegenheid om advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan, zoals de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de Veiligheidsregio Zeeland.
Alle tijdig ingekomen reacties verwerken wij in een eindverslag. Op grond van de reacties kijken we of aanpassing van het plan nodig is. Hierna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het 3e kwartaal van 2019 in werking treedt. Steeds als het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover per brief en via een publicatie geïnformeerd.