College stelt ontwerp voor wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vast

27 september 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vastgesteld. Het definitieve ontwerp betekent een kwaliteitsimpuls voor de omgeving.

Deze kwaliteitsimpuls bewerkstelligen we enerzijds door de weg geheel opnieuw in te richten en anderzijds door de verkeersveiligheid te verbeteren. In het definitieve ontwerp blijft het wegtracé van asfalt, maar door het toevoegen van een middenberm van klinkers en het aanbrengen van diverse 'pleintjes' wordt de weg zowel visueel fraaier als veiliger. Deze elementen hebben namelijk een remmende werking op het verkeer, evenals het nieuwe profiel van de rijbaan. Door het profiel op 5,5 meter breed te bepalen, beogen we passerend verkeer af te remmen en is het verantwoord om fietsers veilig op de rijbaan plaats te laten nemen. Daarnaast bevat het ontwerp een vrijliggend voetpad richting centrum, met aan de Hoogenboomlaan een fraaie berm met bomen. Tevens maken we een ruiterpad langs en door de Vroongronden. Tot slot is er nog een apart voet- en fietspad vanuit de Vroongronden naar het centrum, waardoor een directe verbinding tussen natuur en centrum wordt gemaakt.

Om dit alles mogelijk te maken is er 1,5 miljoen euro beschikbaar in de gemeentelijke begroting. Op basis van het vastgestelde ontwerp is dit niet voldoende en daarom hebben we de raad € 500.000 extra gevraagd. De raad neemt in november een besluit over deze extra bijdrage aan het project. Indien het geld beschikbaar wordt gesteld, gaan we in 2018 het bestemmingsplan wijzigen en hopelijk na de zomer van 2019 de werkzaamheden starten. Tot die tijd zullen we nog met enkele omwonenden in gesprek blijven om de best mogelijke inrichting van de weg te realiseren met zo min mogelijk overlast voor een ieder.