Raad besluit over Wet voorkeursrecht ‘De Dreef’

3 mei 2016

De gemeenteraad heeft op 17 december 2015 het Masterplan Renesse vastgesteld en tevens financiële middelen beschikbaar gesteld om de primaire gemeentelijke doelstellingen op de locatie Dreef en omgeving te realiseren: verbetering infrastructuur en openbare ruimte op en rond de Dreef.

In het Masterplan Renesse wordt het gebied op en rond de Dreef aangeduid als ontwikkelingslocatie ten behoeve van de verbinding tussen centrum en parkeren. De herontwikkelingsopgave in dit plangebied richt zich daarom vooral op een combinatie van detailhandel (de vestiging en/of verplaatsing van één of twee supermarkten en kleinschalige detailhandel) en verbetering van openbare ruimte (waaronder groen-, verkeersvoorzieningen en overige infrastructuur). Enkele supermarktformules hebben interesse getoond in realisatie van een supermarktformule c.q. een verplaatsing van een supermarktformule.

Graag wil de gemeente de regie over de ontwikkeling van het gebied naar zich toe trekken. Door toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op percelen in het betreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen (zie hier de gearceerde percelen). Eigenaren, erfpachters en beperkt gerechtigden van de desbetreffende percelen moeten hun perceel, dan wel het daarop gevestigde beperkte recht, bij voorgenomen vervreemding eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Het gemeentelijk voorkeursrecht maakt het mogelijk dat de gemeente een actief grondbeleid voert bij de herontwikkeling van de Dreef en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Wvg al toegepast op onderstaande percelen. De raad behandelt het voorstel in de commissie openbare ruimte van 9 mei 2016. Uiteindelijk neemt de voltallige raad op 26 mei 2016 een besluit.