Besluitvorming Strandkerk en omgeving

1 december 2016

Op 22 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal besluit genomen in het kader van het project ‘Herontwikkeling Strandkerk en omgeving’.

Voorkeurstracé

Het voorkeurstracé is uitgewerkt in een schetsontwerp. Dit ontwerp laat de beoogde ligging/loop van de diverse wegen en paden zien en geeft weer hoe het verkeer van elkaar gescheiden wordt (profiel van de weg). Het schetsontwerp laat nog voldoende ruimte voor nadere invulling, hetgeen we in overleg met omwonenden en omliggende (recreatie)bedrijven zullen oppakken de komende tijd.

Wij hebben het schetsontwerp van het voorkeurstracé hieronder bijgesloten.

schetsontwerp van het voorkeurstracé

De focus van het ontwerp ligt op verkeersveiligheid en in het bijzonder op het scheiden van langzaam en gemotoriseerd verkeer. In het kort geldt het volgende:

  • We kiezen voor een scheiding van voetpad, fietspad en rijbaan aan de noordzijde van het projectgebied. Het voetpad is 1,40 meter breed, het fietspad 3,00 meter en de (hoofd)rijbaan 5,50 meter (zie profiel). Tussen het fietspad en de rijbaan is een groenstrook van 1 meter opgenomen, uitgezonderd een klein deel vlak voor de ingang van Camping Schouwen.
  • De (hoofd)rijbaan doorkruist het perceel van de voormalige Strandkerk en sluit vervolgens weer aan op de rotonde bij horecavoorziening Helder.
  • We houden rekening met een ruiterpad (2 meter breed) vanaf de ingang camping Julianahoeve tot en met het huidige ruiterpad aan de Vroonweg, gelet op de ontwikkelingen rondom de ruiterpaden in Renesse.
  • Aan de zuidzijde van het projectgebied maken we idealiter een aansluiting op het huidige fietspad vanuit de Vroongronden door een gecombineerd voet- en fietspad in een wat ‘informelere’ sfeer aan te leggen. Dit betekent in ieder geval dat er geen asfalt wordt gebruikt.

Indien we vanwege kosten een keuze moeten maken tussen een noordelijk (gescheiden) voet- en fietspad en een zuidelijk (gecombineerd) voet- en fietspad, dan kiezen wij uiteindelijk voor de eerste optie.

Wat is er gebeurd en wat gaat er de komende tijd gebeuren

De afgelopen maanden hebben we diverse oriënterende overleggen gevoerd met grondeigenaren in het plangebied, die we nodig hebben om de aanleg van het beoogde tracé te kunnen realiseren. Deze overleggen zetten we de komende tijd voort en waar mogelijk sluiten we koop- en of ruilovereenkomsten.

Tegelijkertijd doen we diverse verkennende (ruimtelijke) onderzoeken naar onder meer aspecten als bodem, archeologie, geluid et cetera, zodat we op voorhand weten met welke aandachtspunten we in het kader van wijzigingen van het bestemmingsplan en/of vergunningaanvragen  rekening moeten houden. Specifieke aandacht hebben we voor het onderdeel natuur, gelet op de ligging van de Vroongronden ten opzichte van het beoogde tracé (en het nieuwe hotel), en het onderdeel waterberging.

Laatste informatie over herontwikkeling hotel

De exploitant van het Arc Hotel Zeeland (AHZ) aan de Vroonweg 33 in Renesse doet onderzoek naar renovatie of nieuwbouw van dit hotel, omdat de hotelvoorzieningen niet meer aan de eisen en wensen van zijn klanten voldoen.  AHZ heeft ons laten weten dat nieuwbouw de voorkeur heeft. Zij gaan nu uitzoeken wat de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van nieuwbouw van het hotel op dezelfde locatie is, eventueel met aankoop van stukjes grond van onze gemeente, waaronder een deel van het perceel van de voormalige Strandkerk. Als uit het financieel en ruimtelijk onderzoek blijkt dat nieuwbouw haalbaar is,  dan willen wij medewerking verlenen aan nieuwbouw. Dit soort onderzoek brengt hoge kosten met zich en daarom is het gebruikelijk een intentieovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst legt de gemeente vast welke onderzoeken de eigenaar moet uitvoeren. De overeenkomst geeft de eigenaar zekerheid, omdat ook is vastgelegd dat bij een positieve uitkomst van de onderzoeken de gemeente haar medewerking verleent aan het opstarten van een ruimtelijke procedure voor de nieuwbouw van het hotel. De intentieovereenkomst wordt op korte termijn getekend.