JAN VAN RENESSEWEG (AFGEROND)

De ambitie is om de Jan van Renesseweg te ontwikkelen tot een van de mooiste strandroutes van Nederland.
impressie Jan van Renesseweg

STAND VAN ZAKEN - NOVEMBER 2017

In oktober 2017 hebben we HABO gevraagd om inboet van beplanting en herstel van enkele groene elementen aan de Jan van Renesseweg uit te voeren, om zo de uitstraling van deze hoofdroute naar het strand te optimaliseren. Dit naar aanleiding van wat opmerkingen van inwoners en ondernemers. Het is de bedoeling de werkzaamheden voor eind 2017 af te ronden.
 

Stand van zaken - Augustus 2017

De nieuwe Jan van Renesseweg is op 22 mei 2017 officieel geopend door wethouder Van Burg. Onder het toeziend oog van circa 125 aanwezigen werd de wethouder met paard en wagen over de nieuwe weg geleid, waarbij onderweg diverse haltes werden aangedaan. Bij deze haltes kreeg de wethouder uit handen van diverse partners, waaronder de Stichting Renesse en het Havenbedrijf Rotterdam, steeds een ‘herinneringsplaatje’ uitgereikt. In de nabijheid van de nieuwe keerlus voor de bussen zijn deze herinneringsplaatjes uiteindelijk verankerd in het straatwerk, zodat er een blijvende herinnering is.

De maanden juni en juli 2017 hebben we vervolgens benut om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. Diverse kleine herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, verkeersborden zijn geplaatst dan wel verplaatst, de groenvoorzieningen zijn verder op orde gebracht en ook de laatste inrichtingselementen zijn langs de weg aangebracht. Eind augustus en in september vindt de daadwerkelijke afronding van de werkzaamheden plaats. Zo worden er nog een aantal fraaie verwijzingsborden langs de route geplaatst en zullen we ook bovenop het duin nog een aantal werkzaamheden verrichten: het kunstwerk dat nu voor Delta Warenhuis staat, plaatsen we bovenop de duinovergang, zodat we hier ook een markant punt maken voor de bezoekers van het strand.

stand van zaken - maart 2017

Ondanks de af en toe slechte weersomstandigheden in de eerste weken van 2017 hebben we de afgelopen periode veel werk verzet. De rioleringswerkzaamheden zijn grotendeels afgerond en een aanzienlijk deel van de hoofdrijbaan en het formele voetpad zijn inmiddels aangelegd. Er wordt momenteel hard gewerkt om het Duinplein nabij de Zeeuwse Stromen af te maken, zodat nog voor Pasen de hoofdrijbaan, het formele voetpad en het Duinplein in gebruik genomen kunnen worden. Begin april wordt ook het nieuwe toiletgebouw geleverd en geplaatst. Het is vervolgens de bedoeling om tussen Pasen en Hemelvaartsdag alle resterende werkzaamheden uit te voeren, waaronder het plaatsen van diverse inrichtingselementen (verlichting, bankjes), het aanleggen van het ‘informele’ voetpad aan de zijde van de Oosterenbanweg, plaatsing kunstwerk en de nodige inplanting van het groen. Het is de bedoeling om de Jan van Renesseweg op 22 mei officieel te openen. Nadere berichtgeving hierover volgt op korte termijn en genodigden kunnen binnenkort een ‘save the date’ kaart tegemoet zien.

stand van zaken - september 2016

In het eerste half jaar van 2016 is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging en verschillende betrokkenen uit Renesse het ontwerp voor de Jan van Renesseweg opgesteld. Na een openbare inspraak- en informatieavond in het dorpshuis is het ontwerp afgerond en zijn we aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de uitvoering. Het ontwerp is technisch verder uitgewerkt, samen met de fasering, de bereikbaarheid tijdens uitvoering en het communicatieplan. Aannemingsbedrijf Gebroeders Moerland start op 19 september met de herinrichting. Volgens planning is  voor Pasen 2017 de weg weer te gebruiken. Daarna zal nog de groenaanplant en het plaatsen van het meubilair plaatsvinden. KuiperCompagnons verzorgt de informatievoorziening over de voortgang  van de werkzaamheden aan de inwoners en ondernemers zodat iedereen op de hoogte is van de laatste stand van zaken.  

 

PROJECTINFORMATIE:

Ontwerp

De Jan van Renesseweg vormt de belangrijkste route van het dorp naar het strand. Deze route is nu niet aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers en heeft ook niet de uitstraling van één van de belangrijkste routes naar het strand. De Jan van Renesseweg heeft  zeker de  potentie om een aantrekkelijke verbinding tussen het centrum van Renesse, het landschap en het strand te worden. Om dit te bereiken, pakken we een aantal zaken aan, zoals:

Het verbeteren van de uitstraling en vindbaarheid van de route naar zee;
De route aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars;
Het vergroten van de beleving onderweg, door het fraaie landschap beter zichtbaar te maken en door middel van speellocaties en attentiepunten zoals de pleintjes op de kruisingen.
Het versterken van de faciliteiten zoals zitgelegenheden, fietsenstallingen, toiletten, informatievoorziening, douches, et cetera;

UITVOERING EN BEREIKBAARHEID

De werkzaamheden aan de Jan van Renesse gaan van start op 19 september. Voor Pasen 2017 moet het werk grotendeels zijn afgerond en kan de vernieuwde strandroute van Renesse in gebruik worden genomen. Tijdens de uitvoering is de bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers zo goed mogelijk geregeld en proberen we de overlast zo beperkt mogelijk te houden. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

FASE 1 medio september – eind oktober 2016

We starten aan de zijde van de duinovergang én aan de zijde van de Hogezoom. In deze fase wordt het Duinplein tot aan de duinovergang heringericht en vinden werkzaamheden plaats aan de kabels en leidingen aan het begin van de Jan van Renesseweg, van de Hogezoom tot aan het monument. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid over het eerste stukje van de Oude Moolweg, langs het monument, richting de Jan van Renesseweg. Fietsers en voetgangers tussen centrum en strand kunnen gebruik maken van de Oude Moolweg. Woningen en bedrijven aan het werkterrein zijn bereikbaar via het werkterrein.

Fase 1

FASE 2 eind oktober – medio december 2016

Aan het begin van de tweede fase is het Duinplein klaar en zijn alle werkzaamheden aan de kabels en leidingen in het eerste deel van Hogezoom tot aan het monument afgerond. De herinrichting van het deel vanaf de Hogezoom tot aan het monument kan van start gaan. De tijdelijke omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer over het eerste stuk van de Oude Moolweg blijft gehandhaafd.

De kabels en leidingen in het stuk vanaf het monument tot aan het kantoor van Stichting Renesse worden aangepakt. Hiervoor wordt een werkvak ingericht aan de zijde van het huidige voetpad. Één rijbaan van de Jan van Renesseweg wordt afgesloten. Gemotoriseerd verkeer rijdt over de andere rijbaan richting het strand. Over een tijdelijke rijplatenbaan aan de westelijke zijde kan gemotoriseerd verkeer weer terug richting het dorp. Op deze manier blijven tijdens de uitvoering alle woningen en bedrijven bereikbaar en is er zo min mogelijk overlast voor de omgeving. De tijdelijke rijplatenbaan komt op de plaats van het ruiterpad.

fase 2

FASE 3 januari – eind maart 2017

Op maandag 16 januari zal de nieuwe omleidingsroute in gebruik
genomen worden. Het verkeer richting het strand rijdt over een tijdelijke rijplatenbaan ter hoogte van het voormalige voetpad. De tijdelijke route gaat terug over de al eerder gelegde tijdelijke rijplatenbaan ter hoogte van het huidige ruiterpad. Op deze manier blijven woningen, bedrijven en strand bereikbaar. 

Na de kerstvakantie zal Gebr. Moerland B.V. aanvangen met de werkzaamheden op het Duinplein, vervolgens zal men starten met het aanbrengen van de verharding vanaf huisartspraktijk tot aan de Luieweg. Vervolgens zal de gehele Jan van Renesseweg tot en met het kantoor van Stichting Renesse heringericht worden.

fase 3

FASE 4 eind maart – medio april 2017

Het voetpad  ter hoogte van het monument tot aan het kantoor van Stichting Renesse wordt heringericht. Vanwege de veiligheid wordt een helft van de net ingerichte rijbaan van de Jan van Renesseweg afgesloten. Gemotoriseerd verkeer kan over de andere vernieuwde rijbaan richting het strand rijden en via de tijdelijke rijplatenbaan aan de westelijke zijde terug naar het dorp.

Ook het laatste stukje van het Duinplein wordt heringericht, ter hoogte van het parkeerterrein bij Hotel de Zeeuwse Stromen.  

fase 4

FASE 5 medio april – medio mei 2017

Vanaf medio april zijn alle omleidingsroutes opgeheven en kan iedereen gebruik maken van de Jan van Renesseweg. In deze laatste fase wordt het belevingspad aangelegd en het groen aangeplant en ingezaaid. Tot slot worden bankjes, afvalbakken en speeltoestellen geplaatst.

fase 5

Uw aanspreekpunt tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering willen we iedereen goed op de hoogte houden van de vorderingen en bij vragen of opmerkingen makkelijk bereikbaar zijn. We hebben daarom twee  ‘omgevingsmanagers’ bij dit project aangesteld: Martijn Niehof en Fieke Damen van KuiperCompagnons zijn uw aanspreekpunt voor dit project.

Zij behartigen de belangen van iedereen die iets met de werkzaamheden te maken krijgt en zorgen voor een goede communicatie met alle belanghebbenden. Martijn en Fieke zijn op werkdagen bereikbaar via mail en telefoon en zijn op bepaalde dagen tijdens de uitvoering ook aanwezig  in Renesse.

 Martijn Niehof
 email: mniehof@kuiper.nl 
 06 5115 4024

 Fieke Damen
 email: fdamen@kuiper.nl
 06 2687 5683

 

Communicatie tijdens de uitvoering

Individuele gesprekken

Voor  de start van de uitvoering hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met direct betrokkenen, met name de mensen die wonen of ondernemen aangrenzend aan het werkterrein. Hun aandachtspunten en wensen  zijn zoveel mogelijk verwerkt in de uitvoeringstekeningen van Gebroeders Moerland. Er is afstemming geweest over bijvoorbeeld de aansluiting van inritten, de invulling van het groen, de fasering en bereikbaarheid. Ook tijdens de uitvoering zullen af en toe individuele gesprekken plaatsvinden met omwonenden om zaken goed door te spreken.

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van de uitvoering. U kunt zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief via janvanrenesseweg@kuiper.nl
De uitgebrachte nieuwsbrieven kunt u teruglezen door op onderstaande link(jes) te klikken.

Nieuwsbrief Jan van Renesseweg 01- juli 2016 
Nieuwsbrief Jan van Renesseweg 02 December 2016.

Inloopspreekuur op afroep

In de eerste weken van de uitvoering zijn de omgevingsmanagers regelmatig aanwezig geweest in de bouwkeet op het parkeerterrein voor Hotel de Zeeuwse Stromen. Enerzijds om de uitvoering te volgen en anderzijds om een inloopspreekuur te organiseren voor belanghebbenden. In de eerste weken was er veel animo voor dit inloopsspreekuur. Nu de uitvoering op gang is gekomen en alles loopt merken we dat er weinig aanloop meer is op het inloopspreekuur. Daarom is besloten om met ingang van het nieuwe jaar het inloopspreekuur op afroep plaats te laten vinden. Als u een gesprek wenst, kunt u  ons dit laten weten via WhatsApp, telefoon of mail. In overleg kunnen we dan op korte termijn een afspraak met u maken. 

Facebook

Tijdens de uitvoering kunt u op Facebook de voortgang volgen. Kijk hiervoor op: Uitvoering Jan van Renesseweg 

WhatsApp

Voor bewoners en ondernemers direct aan het werkterrein van de Jan van Renesseweg is er een WhatsAppgroep. Op deze manier zijn wij makkelijk te bereiken en kunnen wij van onze kant de direct omwonenden snel informeren.