HERINRICHTING CENTRUM RENESSE

De rode draad in de opwaardering en ontwikkeling van Renesse, meer in het bijzonder het centrumgebied en directe omgeving, is de verkeersstructuur.
verkeersmetingen

Update februari 2023

De herinrichting van het centrumgebied is voor wat betreft de openbare ruimte vrijwel afgerond. Aan de hand van de evaluatie van het seizoen 2022 zal de gemeente de komende maanden nog wat kleine werkzaamheden uitvoeren (zoals aanpassen bebording centrumgebied) en onder meer onderzoek doen naar aanpassingen op de P+R aan de Roelandsweg. Dat laatste ziet onder meer op het gebruiksvriendelijker en efficiënter maken van de parkeergelegenheid

In 2022 hebben we gewerkt aan het opstellen van een verkeersstudie in nauwe samenspraak met dorpsraad, ondernemersvereniging en belangstellenden en met oog voor verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid van het centrum en omgeving. De raad heeft de verkeersstudie, die vooral ingaat op het centrumgebied, in januari 2023 voor kennisgeving aangenomen en via een amendement kenbaar gemaakt welke acties prioriteit moeten krijgen de komende jaren om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. U kunt de verkeersstudie met amendement hier teruglezen.

Update augustus 2022

De afgelopen jaren hebben we met elkaar gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Renesse. Er zijn diverse, fraaie aanpassingen in de openbare ruimte gedaan. Daardoor is het aantal bezoekers toegenomen. Echter, de verkeersstromen in en rond het centrumgebied zijn ook gegroeid. Om te zorgen dat het centrum van Renesse ook in de (nabije) toekomst verkeersveilig en leefbaar blijft en de doorstroming van verkeer wordt geborgd, hebben we Royal Haskoning/DHV gevraagd een nieuwe verkeersstudie op te stellen voor het centrum van Renesse.
De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de dorpsraad en ondernemersvereniging gewerkt aan een inventarisatie en analyse van de verkeerssituatie en voorstellen voor diverse (verkeers)maatregelen gemaakt. De inventarisatie en eerste doorkijk is medio juli 2022 tijdens een openbare bijeenkomst in het dorpshuis gepresenteerd aan belangstellenden. De verzamelde input van deze sessie wordt verwerkt in een concept aanbevelingenrapport. We hopen de rapportage eind 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan het college.

Update september 2021

In het 2e kwartaal van 2021 hebben we diverse aanbevelingen en maatregelen uit het evaluatierapport doorgevoerd in het centrum, waaronder de pilot om de Hogezoom in juli en augustus alleen te voet toegankelijk te maken. 

Tevens hebben we aan de rand van de Dreef, aan de achterzijde van de Kruitvat, een (tijdelijke) fietsenstalling gerealiseerd. Op de hoek Zeeanemoonweg/Jan van Renesseweg is ook een tijdelijke fietsenstalling aanwezig. Die willen we graag definitief realiseren in lijn met de uitstraling en materialisatie van het centrumgebied. Daarbij proberen we zoveel mogelijk fietsparkeerplaatsen te faciliteren, inclusief een aantal laadpalen voor elektrische fietsen. Wij willen de fietsenstalling in het 1e en/of 2e kwartaal van 2022 realiseren, indien de gemeenteraad daarvoor in november 2021 budget vrijgeeft. 

Aanpassingen van de kruispunten Jan van Renesseweg met de Zeeanemoonweg en met de Oude Moolweg staan voor 2023 op de planning.

Update april 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2021 het definitieve aanbevelingenrapport evaluatie centrum Renesse vastgesteld. Wij hebben op deze website eerder al stilgestaan bij dit feit en verwijzen u graag naar het bijbehorende artikel: https://masterplanrenesse.nl/nieuws/evaluatie-centrum-renesse-afgerond.

In de maand maart 2021 hebben we diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, nu de Hogezoom tussen de Oude Moolweg en Jan van Renesseweg vanaf 1 april weer wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Stand van zaken januari 2021

De laatste maanden van 2020 hebben we een integrale evaluatie openbare ruimte centrum Renesse uitgevoerd. Daarbij hebben we drie sporen gevolgd. Ten eerste hebben we een evaluatie uitgevoerd met dorpsraad en ondernemersvereniging en ook KuiperCompagnons, als ontwerpers van de openbare ruimte, om input gevraagd. Ten tweede hebben we een analyse gemaakt van telgegevens voor gemotoriseerd verkeer in en rond het centrum (2019 en 2020). Tot slot hebben we een enquête op masterplanrenesse.nl gepubliceerd, die maar liefst 233 keer is ingevuld. De beschikbare gegevens geven een goed en betrouwbaar beeld van de noodzakelijke aandachtspunten in en rond het centrumgebied. Dit alles vormde input voor het concept aanbevelingen rapport.

In januari 2021 geven we bewoners en ondernemers de gelegenheid om drie weken te reageren op het concept aanbevelingenrapport. Wij verwerken deze reacties en zullen direct daarna samen met bureau Juust werken aan de verdere uitwerking van diverse aanbevelingen. Het is de bedoeling om een substantieel deel van de aanbevelingen voor 1 april 2021 uit te voeren, gelet op de breed gedragen wens de Hogezoom tussen de ingang Oude Moolweg en Jan van Renesseweg opnieuw voor zeven maanden af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Stand van zaken juli 2020

Vanwege coronamaatregelen heeft de gemeente besloten de sluiting van de Hogezoom in Renesse te vervroegen. Oorspronkelijk stond de pilot gepland op 1 juli 2020,  maar de Hogezoom is vanaf de kruising Oude Moolweg tot de kruising Jan van Renesseweg al vanaf Hemelvaartsdag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Dit deel van de Hogezoom is zodanig ingericht, dat het mogelijk is om de Hogezoom (delen van het jaar) af te sluiten. Zo is er sprake van tweerichtingsverkeer op een smalle rijbaan, waar de auto te gast is en de voetganger en de fietsers hoofdgebruiker. Verder liggen de rijbaan en de trottoirs op één niveau, zijn bijzondere plekken duidelijk gemarkeerd (zoals het Waterplein) en is er voldoende groen toegevoegd om de verblijfskwaliteit te verbeteren. In het najaar van 2020 zullen we samen met de dorpsraad en ondernemersvereniging de tijdelijke afsluiting van dit deel van de Hogezoom evalueren.

Tot slot kunnen wij melden dat de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Kerkring eind 2020 zullen starten, met als doel start werkzaamheden in het vroege najaar van 2021.

Stand van zaken februari 2020

In het kader van de herinrichting van de Hogezoom zijn de ondernemersvereniging en gemeente in overleg over het afsluiten van de Hogezoom voor gemotoriseerd verkeer. Daarbij is op dit moment nog niet duidelijk of dit voor enkele maanden en de weekend gaat gelden of wellicht jaarrond. Daarover wordt eind eerste kwartaal van 2020 een besluit genomen. Hoe dan ook zijn betrokken partijen het erover eens dat de nieuwe ingerichte Hogezoom op drukke tijden vrij moet zijn van gemotoriseerd verkeer. Er wordt nog wel nader bezien op welke wijze de bevoorrading geregeld moet worden in het betreffende gebied en of hiervoor wellicht venstertijden ingevoerd moeten worden.

Zodra er meer informatie is, maken wij dat op deze website bekend.

Stand van zaken augustus 2019

Zoals eerder aangegeven moet de gemeenteraad in november 2019 een besluit nemen over het beschikbaar stellen van budget voor de projecten ‘Hogezoom deel 3’ en ‘Herinrichting Kerkring’. Aan de Kerkring heeft een nieuwe horecagelegenheid zijn deuren geopend: Cafe Classique. Verder is er op de Hogezoom sinds een aantal maanden een tapasbar: La Brase Tapas.

Stand van zaken mei 2019

Zoals in januari 2019 al gemeld, moet de gemeenteraad in november 2019 een besluit nemen over het al dan niet uitvoeren van de projecten ‘Kerkring’ en ‘Hogezoom deel 3’. Voor wat betreft deze deelgebieden is het Chinese restaurant afgelopen winter compleet verbouwd en hebben ook andere (horeca) ondernemers investeringen gedaan in hun pand. Aan de Kerkring heeft de IJswinckel zijn deuren geopend. In het gebied ‘Hogezoom deel 3’, dat loopt van de ingang Jan van Renesseweg tot aan Rotonde Helder, is Bomont vrijwel klaar met zijn grootschalige verbouwing en heeft de Zoom een forse metamorfose ondergaan. Onze gemeente is blij dat ondernemers vooruitlopend op investeringen in de openbare ruimte al aan de slag zijn met hun panden.

Stand van zaken januari 2019

De resterende werkzaamheden in het centrum, in het bijzonder de herinrichting kerkring en het laatste deel van de Hogezoom, worden opnieuw opgevoerd voor de begroting 2020-2023. Dat betekent niet, dat er aan de kerkring niets gebeurt.
Zo investeert de eigenaar van restaurant Royal Palace fors in zijn pand door een grootschalige verbouwing uit te voeren. Naar verwachting gaat het restaurant eind januari weer open.

Stand van zaken november 2018

De gemeenteraad heeft in november 2018 een afweging gemaakt welke investeringen in het centrum van Renesse in 2019 en 2020 wel gedaan kunnen worden en welke niet. Mede op verzoek van de ondernemersvereniging en dorpsraad heeft de gemeenteraad besloten om zowel in 2019 als in 2020 ruim 600.000 euro vrij te maken voor de herinrichting van de Hogezoom deel 1 en deel 2. Dit betreft het gedeelte tussen de kerkring en de ingang van de Jan van Renesseweg, inclusief het ‘Watermeterplein’. Het is de bedoeling om dit werk in een keer uit te voeren in de periode oktober 2019 tot en met maart 2020. We hanteren daarbij de volgende strakke planning:

 • Eerste concept ontwerp:                                         januari 2019
 • Overleg horeca en detailhandel:                            januari 2019
 • Tweede concept ontwerp:                                      februari 2019
 • Presentatie concept ontwerp in dorpshuis:         maart 2019
 • Oplevering definitief ontwerp:                               april 2019

Vervolgens start in mei de aanbesteding, waarna we de opdracht in juli gunnen, zodat het werk na de herfstvakantie 2019 kan starten.

De succesfactor van het Masterplan Renesse is de interactie en afstemming met ‘de omgeving’. Om de afstemming met de omgeving zo efficiënt en effectief mogelijk vorm te geven, willen we graag met horecaondernemers met terras en de detailhandel ondernemers in overleg. De betreffende ondernemers ontvangen hierover nadere informatie van de gemeente. Voor wat betreft de herinrichting kerkring geldt dat de raad in november 2019 opnieuw afweegt of en zo ja in welk jaar het werk uitgevoerd kan worden.

herinrichting-centrum

Stand van zaken augustus 2018

In afwachting van de begrotingsraad van november 2018, waarin de raad een besluit  neemt over de uitbreidingsinvesteringen voor het centrum, worden er geen voorbereidende werkzaamheden verricht. In de periode 2019 tot en met 2022 is een bedrag van bijna 4 miljoen euro geraamd om het centrum helemaal op te knappen.

In het voorjaar hebben we wel een concept inrichtingstekening voor de kerkring afgerond, met specifieke aandacht voor de positie van de terrassen. Deze tekening is tot stand gekomen in samenspraak met de horecaondernemers aan de kerkring en betreft dus nadrukkelijk een concept.

Stand van zaken mei 2018

In de eerste maanden van 2018 hebben medewerkers van de gemeente en KuiperCompagnons meerdere bezoeken gebracht aan het centrum van Renesse. Begin 2018 hebben we een presentatie verzorgd over de herinrichting van de kerkring aan de detailhandel ondernemers. Vervolgens hebben we twee sessie georganiseerd met horeca ondernemers, waarbij we met name hebben gesproken over de locatie en materialisatie van terrassen. Dit heeft ertoe geleid dat we met de exploitanten van de horecavoorzieningen op hoofdlijnen overeenstemming hebben over de inpassing van de terrassen in de nieuwe kerkring, terwijl we eerder al afspraken hebben gemaakt met de kermisexploitant. Vervolgstappen in het ontwerpproces nemen we pas eind 2018, indien bekend is of de gemeenteraad budget vrijmaakt voor de daadwerkelijke herinrichting van de kerkring, die naar schatting een kleine 1,5 miljoen euro gaat kosten en in de winter van 2019/2020 uitgevoerd moet worden.

Verder staan de volgende deelgebieden nog op de agenda voor herinrichting, indien de gemeenteraad hiervoor in november 2018 budget vrijmaakt:

 • Hogezoom 1 (tussen kerkring en Watermeterplein) – 2020/2021
 • Hogezoom 2 (Watermeterplein) – 2021/2022
 • Hogezoom 3 (tussen Watermeterplein en rotonde Helder) – 2021/2022
 • Aanpassing Roelandsweg -2022
   

Stand van zaken januari 2018

De gemeenteraad besluit pas in november 2018 of er financiële middelen vrijgemaakt worden voor de herinrichting van diverse deelgebieden in het centrum van Renesse, waaronder de kerkring (Korte Reke, Lange Reke en Kromme Reke). Vooruitlopend op dit besluit zijn we eind 2017 al gestart met voorbereidende werkzaamheden. Zo hebben we een startbijeenkomst georganiseerd met exploitanten van terrassen aan de kerkring. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de plannen voor de kerkring nader toegelicht, aangegeven welke aanpassingen aan de terrassen noodzakelijk zijn en een voorstel gedaan voor een voorfinanciering van investeringen in de terrassen voor het geval een ondernemer deze investering graag gespreid wil betalen. Begin 2018 is er een vervolgsessie gepland. In januari 2018 zullen we ook alle detailhandel ondernemers aan de kerkring uitnodigen om een nadere toelichting te geven op de plannen. Door het vroegtijdig zetten van deze processtappen proberen we een zo breed mogelijk gedragen plan te maken, zodat we in 2019 voortvarend aan de slag kunnen met de uitvoering.

Stand van zaken (November 2017)

Deelgebieden

De herinrichting van het centrum van Renesse beslaat de volgende deelgebieden:

 • Kerkring (Lange Reke, Korte Reke, Kromme Reke) - 2019
 • Hogezoom 1 (tussen kerkring en Watermeterplein) - 2020
 • Hogezoom 2 (Watermeterplein) - 2021
 • Hogezoom 3 (tussen Watermeterplein en rotonde Helder) - 2021
 • Aanpassing Stoofweg - 2021
 • Aanpassing Roelandsweg -2021

Achter de deelgebieden staan de beoogde jaartallen voor uitvoering van de werkzaamheden. Die zijn afhankelijk van het feit of er budget vrij wordt gemaakt door de raad. Dit weten we pas in november 2018.

Kerkring

Intussen gaan we eind 2017 wel aan de slag met voorbereidende werkzaamheden aan de kerkring. De gemeente voert, in samenspraak met de OVR, gesprekken met terras exploitanten over de inrichting van de openbare ruimte ten opzichte van bestaande terrassen. Zo kunnen we in de loop van 2018 een ontwerp maken en het werk in 2019 aanbesteden, zodat we na het zomerseizoen 2019 aan de slag kunnen aan de kerkring.

Herinrichting centrum - Kerkring

Stand van zaken (augustus 2017)

In de periode april tot en met juli 2017 hebben de project- en klankbordgroep ‘Herinrichting centrum Renesse’, aan de hand van het tekenwerk van bureau KuiperCompagnons, de openbare ruimte in en rond het centrum van Renesse verder uitgewerkt in de vorm van schetsen en inrichtingstekeningen, uiteindelijk samenkomend in een definitief ontwerp.

Een van de doelstellingen in het Masterplan Renesse is minder auto’s in het centrum en meer ruimte voor fietsers, wandelaars, terrassen en evenementen. Het definitief ontwerp is afgestemd op deze doelstelling en biedt, mede gelet op het feit dat de wegen/straten in het hartje van het centrum (de kerkring, Hogezoom, Zoom en Zeeanemoonweg) op een niveau liggen, volop ruimte voor het langzaam verkeer en flaneren. Verder stellen we voor hoogwaardig materiaal toe te passen, zowel voor de bestrating als de voorzieningen, zoals lantaarnpalen, zitelementen als het groen. Voor wat betreft het laatste geldt bovendien dat we meer groen toepassen in het centrum en omgeving. Al deze factoren zorgen ervoor dat de belevingswaarde in het centrum van Renesse substantieel zal toenemen, met als verwacht gevolg extra dag- en verblijfsrecreanten.

In nauwe samenspraak met de huidige exploitant van de kermis hebben we de inrichting van de kermis ingepast in het definitief ontwerp, met minimale afbreuk aan de uitgangspunten van het ontwerp. Het ontwerp is nog steeds afgestemd op een jaarrond invulling, waarbij de kermis op het kerkterrein en tussen het groen op de ring ingepast kan worden. Er gaan met de nieuwe inrichting maximaal twee attracties verloren. Bij de nieuwe inrichting hebben we bovendien de attracties bij de woningen aan de Kromme Reke verplaatst, zodat deze bewoners in de praktijk minder overlast zullen ondervinden.

De raad heeft inmiddels kennis kunnen nemen van het definitief ontwerp en de investeringen per deelgebied. Tijdens de begrotingsbehandeling in november wordt duidelijk of de gevraagde investeringen voor de komende vier jaren gehonoreerd worden. Zo ja, dan starten we begin 2018 met de voorbereidingen voor de uitvoering van enkele projecten.

centrum

Stand van zaken (maart 2017)

Eind januari 2017 heeft de gemeenteraad het verkeersplan centrum Renesse vastgesteld. Het verkeersplan is de basis voor het inrichtingsplan openbare ruimte. Het doel van het inrichtingsplan is drieledig:

 • Implementatie van de nieuwe verkeersstructuur: inzicht geven in de toekomstige invulling van de openbare ruimte van de kerkring en het dorpslint van Hogezoom en omgeving (Watermeterplein, Zoom, Zeeanemoonweg en Oude Moolweg). Daarnaast worden principe profielen uitgewerkt. Hoe wordt de verkeersstructuur ingepast, waar komt de markt, waar kun je nog parkeren, waar komen terrassen, waar komt de bewegwijzering, hoe wordt de expeditie geregeld, waar gaan we groen inpassen en waar kunnen kinderen lekker spelen?
 • Een beeld krijgen bij de technische en financieel-economische haalbaarheid: zijn de investeringen betaalbaar en is alles technisch en ruimtelijk uitvoerbaar?
 • Van lotgenoten in het centrum bondgenoten maken. De nieuwe inrichting levert niet alleen ‘winnaars’ op. Zo wordt er fors meer verkeer verwacht langs de woningen aan de Kromme Reke. Hoe kunnen we het woon- en leefklimaat dan zoveel mogelijk borgen?

Bij het opstellen van het inrichtingsplan is de positie van de kermis essentieel. Dat geldt met name voor de herinrichting van de kerkring. Het college van burgemeester en wethouders heeft in februari 2017, op basis van advies van dorpsraad en ondernemersvereniging, besloten om in principe uit te gaan van een ‘365 dagen per jaar’ inrichting van de kerkring met inpassing van de kermis. Kortom: de jaarrond inrichting van het centrum krijgt prioriteit, maar de kermis willen we zo veel mogelijk behouden.

Het inrichtingsplan kent de volgende deelgebieden:

plangebied verkeersplan

Graag willen we de nadere uitwerking van het inrichtingsplan weer samen met ‘het dorp’ oppakken. We hebben daarom weer een brede klankbordgroep geformeerd en voor besluitvorming door de gemeente zullen we nog een bewonersavond organiseren. Het is de bedoeling dat we vlak voor de zomer de inrichtingsvoorstellen tot het niveau van definitief ontwerp hebben gebracht, met een kostenraming per gebied. Dit is de basis om de raad te verzoeken voor de periode 2018 tot en met 2021 middelen ter beschikking te stellen om het centrum daadwerkelijk her in te richten.

Stand van zaken - december 2016

Op 20 december heeft het college het raadsvoorstel voor het verkeersplan centrum Renesse naar de raad verzonden. Wij hebben het afgelopen jaar gebruikt om de beoogde verkeersstructuur als omschreven in het Masterplan Renesse te toetsen, aan te passen en (aanvullende) randvoorwaarden en maatregelen uit te werken. De raad neemt in januari 2017 een besluit over het verkeersplan.

Een van de doelstellingen in het Masterplan Renesse is minder auto’s in het centrum en meer ruimte voor fietsers, wandelaars, terrassen en evenementen. Het uitgewerkte verkeersplan bevestigt dat deze doelstellingen behaald kunnen worden met een aantal verkeerskundige ingrepen en aanpassing van de openbare ruimte, waaronder de straten aan de kerkring, de Hogezoom en enkele toegangswegen. Indien de maatregelen in het verkeersplan worden toegepast in de praktijk, dan zal de belevingswaarde in het centrum toenemen.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige verkeersstromen en drukte in en rondom (het centrum van) Renesse hebben we besloten om tussen eind april en medio mei 2016 verkeerstellingen uit te voeren en tegelijkertijd ook de knelpunten met betrekking tot fiets parkeren in beeld te brengen. Deze tellingen hebben we eind juli en begin augustus nog uitgebreid met tellingen aan de Roelandsweg. Deze gegevens vormen belangrijke input voor het verkeersonderzoek en maken inzichtelijk dat we qua (verwachte) verkeersstromen op alle wegen binnen de normen blijven.

Het eerste half jaar van 2017 gebruiken we om het verkeersplan uit te werken tot het niveau van een definitief ontwerp. Tegelijkertijd maken we een investeringsbegroting met verwachte investeringen per deelgebied en concretiseren we de fasering van de werkzaamheden. Wij gunnen deze opdracht wederom aan KuiperCompagnons.

Stand van zaken (september 2016)

Eind april en de eerste weken van mei zijn de verkeerstellingen uitgevoerd in en rond het centrum van Renesse. Op verzoek van de dorpsraad en ondernemersvereniging hebben we eind juli/begin augustus nog een verkeerstelling uitgevoerd aan de Roelandsweg, om te bezien wat de verkeersdruk op die plaats is op drukke dagen. Dit heeft een grote database met waardevolle informatie over verkeersstromen naar en in Renesse opgeleverd. Deze informatie is de afgelopen maanden geanalyseerd, geïnterpreteerd en vervolgens gebruikt om de opzet voor het verkeersplan, zoals opgenomen in het Masterplan Renesse, nader te bezien.

Het laatste kwartaal van 2016 gebruiken we om het verkeersplan nader uit te werken in wat concretere inrichtingsvoorstellen, dwarsprofielen en een fasering van werkzaamheden, zodat de gemeente vanaf begin 2017 verder kan met de voorbereidingen van de verkeersstructuur in en rond (het centrum van) Renesse. Daarbij is het hoofddoel nog steeds om het centrum (be)leefbaarder te maken voor inwoners, ondernemers en recreanten. Medio oktober komt de klankbordgroep bij elkaar om de uitwerking van het verkeersplan te bespreken, waarna op 22 november een openbare informatiebijeenkomst plaatsvindt in het dorpshuis. Het is de bedoeling om input uit deze bijeenkomsten te verwerken en vervolgens het verkeersplan te laten vaststellen door de raad in januari of februari 2017.

PROJECTINFORMATIE:
Probleem- en doelstelling

De beoogde verkeersstructuur voor het centrum van Renesse is tot stand gekomen na intensieve afstemming met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. De insteek van deze nieuwe structuur is het leefbaarder maken van het centrum en het creëren van meer belevingswaarde in de openbare ruimte. We willen graag minder auto’s in het centrum en de prioriteit verleggen naar het langzaam verkeer, zodat wandelen, fietsen, spelen, terrassen en evenementen meer ruimte krijgen. Ook omliggende wegen en terreinen als de Recreatieverdeelweg en het Transferium moeten beter benut worden.

De voorgestelde verkeersstructuur vormt een belangrijk vertrekpunt voor de stapsgewijze (her)inrichting van de openbare ruimte en ontwikkelingen van projectgebieden als de Dreef, Ecoscope en de Jan van Renesseweg. Kortom: de huidige verkeersstructuur moet aangepast worden om de kwaliteitsslag in de openbare ruimte te kunnen bereiken.

Resultaat

Wij hebben KuiperCompagnons verzocht de verkeersstructuur, die onder meer in paragraaf 6.2 van het Masterplan Renesse is beschreven, te toetsen. Wij vragen enerzijds een verkeerskundig advies over de verkeerscirculatie voor zowel voetgangers, fietsers, autoverkeer als vrachtverkeer (expeditie), inclusief auto- en fiets parkeren. Anderzijds willen wij ook graag specifieke adviezen over de beste fysieke inrichting van de diverse straten en wegen in het plangebied, inclusief auto- en fiets parkeren. Concreet doen we het volgende:

 • Het in beeld brengen van de knelpunten en kansen van de huidige verkeersstructuur.
 • Een verkeerskundige toetsing op de voorgestelde verkeersstructuur, met oog voor aspecten als bereikbaarheid, doorstroming, inrichting en verkeersveiligheid.
 • Aandragen van aanvullingen (aanscherpingen, aanpassingen) in de voorgestelde verkeersstructuur.
 • Randvoorwaarden en (fysieke) inrichtingseisen/voorstellen voor implementatie, zodat deze vertrekpunt kunnen zijn voor de ontwikkeling van de openbare ruimte.
 • Voorstel voor fasering van de aanpassing van de infrastructuur in relatie tot de planning van de projecten in de openbare ruimte.

In de uitwerking moet in ieder geval specifiek aandacht zijn voor tweerichtingsverkeer op de kerkring (oost), shared space op de Hogezoom, afsluiting van woonstraten om sluipverkeer te voorkomen en beoogde nieuwe verkeersmaatregelen (zoals verbindingsweg voor de auto tussen Stoofweg en Transferium).

Plangebied

Het plangebied is gelijk aan de afbeelding in paragraaf 6.2 van het Masterplan Renesse en omvat in ieder geval de volgende (bestaande) straten, wegen en parkeervoorzieningen:

 • Stoofweg
 • Roelandsweg
 • Kromme Reke
 • Lange Reke
 • Korte Reke
 • Hogezoom
 • De Zoom
 • Zeeanemoonweg
 • Wilhelminaweg
 • Mauritsweg
 • Jan van Renesseweg
 • Oude Moolweg
 • Lindelaan
 • Emmaweg
 • Laône
 • Vroonweg
 • Zeedistelweg
 • Transferium
plangebied 14-12-2016 - verkeersplan

Betrokken partijen

De stuurgroep neemt besluiten en adviseert het college en de raad. De projectgroep geeft de belangrijkste aanzet voor de plannen en bewaakt de communicatie en budgetten. In de projectgroep hebben de volgende organisaties zitting:

 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Ondernemersvereniging Renesse: Bruno v.d. Hoek
 • Dorpsraad Renesse: Arie Kok en Joke Broekhuis
 • KuiperCompagnons: Martijn Niehof en Dick van Veen

Meer informatie over de samenstelling en taken van de project- en stuurgroep vindt u onder het kopje ‘Organisatie’.

Belangrijk in de verdere uitwerking van de verkeersinfrastructuur is de interactie en afstemming met ‘de omgeving’. Dit is ook gebeurd in het kader van de verkeersstructuur, zoals deze nu in het Masterplan is opgenomen. In dat kader hebben we een klankbordgroep samengesteld:

 • Dhr. A. te Broekhorst, Stichting Horeca Renesse
 • Mevr. E. Horst, Camping International
 • Dhr. L. Hart, Pension Zeerust
 • Dhr. L. Vlaanderen, Wapen van Zeeland
 • Dhr. J.P. Staal, Juwelier Renesse
 • Dhr. R. de Roo, Schouwse Winkel
 • Dhr. W. Hoogerhuis, Delta Warenhuis
 • Mevr. L. van Oosten, Belang bewoners Kromme Reke
 • Dhr. M. Jonker, Belang bewoners Kromme Reke
 • Dhr. R. van Oost, Relax Chalets

De klankbordgroep heeft als taak om tussentijdse resultaten, in de vorm van documenten, (ontwerp)tekeningen en nadere onderbouwingen te toetsen. De klankbordgroep heeft echter geen besluitvormende bevoegdheden.

Planning

We hanteren de volgende planning:

 • 2e kwartaal: analyse resultaten tellingen
 • 3e kwartaal: uitwerken verkeersstructuur
 • 4e kwartaal: opstellen definitieve verkeersstructuur

Budget

De raad heeft € 30.000 ter beschikking gesteld voor het verkeersonderzoek.