Rotonde Transferium

Tijdens de begrotingsbehandeling 2020 heeft de gemeenteraad per amendement besloten dat het college van burgemeester en wethouders in 2021 een onderzoek moet doen naar de haalbaarheid van een rotonde bij de ingang van het Transferium.

Update april 2021

In februari 2021 hebben we Bureau Juust opdracht gegeven om een variantenstudie op te stellen. Juust heeft veel gebiedskennis, mede vanwege hun betrokkenheid bij de evaluatie van de openbare ruimte centrum. Begin maart hebben we een startoverleg gevoerd, op basis waarvan Juust eind maart een aantal mogelijke varianten voor een rotonde heeft geschetst. Daarbij heeft de gemeentelijke projectgroep ervoor gekozen om drie varianten nader uit te (laten) werken.

Deze drie verkeerskundige Voorlopige Ontwerpen worden in april verder uitgewerkt en van een globale kostenraming voorzien. Deze worden verwerkt in een rapportage met toelichting (mei 2021), waarna het college een besluit moet nemen over de voorkeursvariant, die we dan in de tweede helft van 2021 verder kunnen uitwerken.

 


De gemeenteraad wil uiteindelijk eind 2021 een besluit nemen over het al dan niet realiseren van een rotonde, het ontwerp en daarmee gepaard gaande kosten. Wij starten daarom de eerste maanden van 2021 met een ‘quick scan’ in de omgeving van de rotonde om te bezien welke aandachtspunten er zijn bij de verdere ontwikkeling van de rotonde. Vervolgens zullen we een aantal varianten schetsen en daarvan de kosten in beeld brengen.

Uiteindelijk zal de voorkeursvariant ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.