Hogezoom deel 3 / Kruising Roelandsweg-Transferium

De gemeenteraad heeft in november 2019 budget beschikbaar gesteld voor zowel de herinrichting Hogezoom deel 3 als de kruising van de Roelandsweg en het Transferium.

Het plangebied Hogezoom deel 3 betreft het gedeelte vanaf het nieuw aangelegde Dorpspodium (Watermeterplein) aan de Hogezoom tot aan de rotonde bij horecavoorziening Helder. Voor deze herinrichting is € 500.000 beschikbaar. De kruising van de Roelandsweg met het Transferium is een upgrading van de ingang voor het autoverkeer naar het Transferium en daarvoor is € 70.000 beschikbaar.

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2020 de definitieve ontwerpen voor deze deelgebieden af te ronden, zodat we in het najaar van 2020 kunnen starten met de uitvoering.

Stand van zaken februari 2020

In januari 2020 heeft er een startoverleg plaatsgevonden met de dorpsraad en ondernemersverenging inzake het ontwerp voor dit plangebied. We hebben voor de Hogezoom deel 3 afspraken gemaakt over onder meer de aansluiting van de bestrating op het plangebied Hogezoom deel 1 en 2, het behouden van zoveel mogelijk bestaand groen en de positie en plaatsing van diverse inrichtingselementen. Voor wat betreft het ‘evenementenpleintje’ naast de Zoom hebben we KuiperCompagnons opdracht gegeven om een inrichtingsplannetje te maken met en zonder vaste horecavoorziening, nu de raad in november 2019 een amendement heeft aangenomen dat de exploitant van snackwagen de Buren de mogelijkheid biedt een vaste voorziening te ontwerpen aan het pleintje.

Voor de kruising Roelandsweg/Transferium hebben we, naast de verkeerskundige toets om de doorstroming op dit punt zo goed mogelijk te borgen, specifieke aandacht voor zowel het fysieke als digitale informatiebord bij de inrit naar het Transferium.

Tot slot nemen we in het ontwerpproces voor bovengenoemde projecten ook nog een extra item mee, zijnde de informatiezuilen die nu op diverse punten in Renesse zijn geplaatst. Deze passen niet in het straatbeeld, maar vervullen wel een belangrijke functie voor bezoekers van het centrum en omgeving. In samenspraak met de ondernemersvereniging bezien we of we deze informatiepunten fraaier kunnen ontwerpen.

Op 20 februari komt de projectgroep weer bijeen, waarna ook bewoners en ondernemers in het plangebied Hogezoom deel 3 de mogelijkheid krijgen om mee te denken in het ontwerp.