Hogezoom deel 3 / Kruising Roelandsweg-Transferium

De gemeenteraad heeft in november 2019 budget beschikbaar gesteld voor zowel de herinrichting Hogezoom deel 3 als de kruising van de Roelandsweg en het Transferium.

Het plangebied Hogezoom deel 3 betreft het gedeelte vanaf het nieuw aangelegde Dorpspodium (Watermeterplein) aan de Hogezoom tot aan de rotonde bij horecavoorziening Helder. Voor deze herinrichting is € 500.000 beschikbaar. De kruising van de Roelandsweg met het Transferium is een upgrading van de ingang voor het autoverkeer naar het Transferium en daarvoor is € 70.000 beschikbaar.

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2020 de definitieve ontwerpen voor deze deelgebieden af te ronden, zodat we in het najaar van 2020 kunnen starten met de uitvoering.

Stand van zaken juli 2020

Het voorjaar van 2020 hebben we benut om het definitief ontwerp voor de Hogezoom deel 3 en de werkomschrijving van de kruising Roelandsweg/Transferium af te ronden. Onlangs heeft het college deze documenten vastgesteld.

We hebben voor de Hogezoom deel 3 een directe relatie gelegd met de werkzaamheden die onlangs zijn uitgevoerd aan het eerste deel van de Hogezoom. De bestrating wordt doorgetrokken tot aan de rotonde Helder en er worden enkele inrichtingselementen aangebracht, waaronder nieuwe verlichtingselementen, prullenbakken en voor zover mogelijk zitelementen. Een deel van het groen kunnen we behouden, door specifieke beschermende maatregelen te nemen. Dit heeft als voordeel dat er al behoorlijk wat 'volwassen' bomen op dit deel van de Hogezoom staan. Uiteindelijk wordt ook dit deel van de Hogezoom een hoogwaardig stukje Renesse.

De herinrichting van het kruispunt Transferium/Roelandsweg is eind 2019 in de gemeentelijke begroting opgenomen, tegelijk met het besluit tot uitstellen van de investering in de Tweede Ontsluiting Transferium, aan de zijde van de Stoofweg. De gemeenteraad wil de komende jaren een beter beeld krijgen bij de verkeersbewegingen in en rondom het centrum, voordat ze (opnieuw) een besluit nemen over de aanleg van een tweede ontsluitingsweg naar het Transferium. Daarom heeft de raad besloten om wel een kleine investering te doen in de bestaande entree. Gelet op het beschikbare bedrag van € 50.000 betreft het vooral maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid en verbetering zichtbaarheid transferium en een aantal maatregelen voor doorstromingsmogelijkheden en esthetische verbeteringen.

De opdracht voor de herinrichting van beide projectgebieden is gegund aan Aannemingsbedrijf de Bokx B.V. Het is de bedoeling om in oktober 2020 te starten met alle werkzaamheden, waarbij we vermoedelijk starten met de werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3. We streven naar afronding van het werk voor Pasen 2021. Met de totale opdracht is ruim een half miljoen euro gemoeid.

Ontwerp Hogezoom deel3

Stand van zaken februari 2020

In januari 2020 heeft er een startoverleg plaatsgevonden met de dorpsraad en ondernemersverenging inzake het ontwerp voor dit plangebied. We hebben voor de Hogezoom deel 3 afspraken gemaakt over onder meer de aansluiting van de bestrating op het plangebied Hogezoom deel 1 en 2, het behouden van zoveel mogelijk bestaand groen en de positie en plaatsing van diverse inrichtingselementen. Voor wat betreft het ‘evenementenpleintje’ naast de Zoom hebben we KuiperCompagnons opdracht gegeven om een inrichtingsplannetje te maken met en zonder vaste horecavoorziening, nu de raad in november 2019 een amendement heeft aangenomen dat de exploitant van snackwagen de Buren de mogelijkheid biedt een vaste voorziening te ontwerpen aan het pleintje.

Voor de kruising Roelandsweg/Transferium hebben we, naast de verkeerskundige toets om de doorstroming op dit punt zo goed mogelijk te borgen, specifieke aandacht voor zowel het fysieke als digitale informatiebord bij de inrit naar het Transferium.

Tot slot nemen we in het ontwerpproces voor bovengenoemde projecten ook nog een extra item mee, zijnde de informatiezuilen die nu op diverse punten in Renesse zijn geplaatst. Deze passen niet in het straatbeeld, maar vervullen wel een belangrijke functie voor bezoekers van het centrum en omgeving. In samenspraak met de ondernemersvereniging bezien we of we deze informatiepunten fraaier kunnen ontwerpen.

Op 20 februari komt de projectgroep weer bijeen, waarna ook bewoners en ondernemers in het plangebied Hogezoom deel 3 de mogelijkheid krijgen om mee te denken in het ontwerp.