Zeeanemoonweg, de Zoom en Oude Moolweg

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor de projecten Zeeanemoonweg, De Zoom en doorsteek Transferium/centrum.

De omgeving van de Zeeanemoonweg en De Zoom worden ingericht conform de uitgangspunten in het centrum plan, aansluitend op het nieuwe appartementencomplex aan de Zeeanemoonweg. 

Stand van zaken november 2018

De werkzaamheden aan de Zeeanemoonweg, de Zoom en een deeltje van de Oude Moolweg vorderen gestaag. Vier weken geleden is aannemer de Bokx begonnen met het verwijderen van enkele bomen en de groen ingeplante wal op de hoek van de Zeeanemoonweg en Jan van Renesseweg. Dit was noodzakelijk vanwege de staat van onderhoud c.q. levensverwachting van het groen. Vervolgens is ook de asfalt rijbaan uit de Zeeanemoonweg en de Oude Moolweg verwijderd. Verder is de riolering in de Zeeanemoonweg al aangelegd. In de week van 19 november begint Delta met haar werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen in de Oude Moolweg. De komende periode gaan we verder aan de slag, waarbij we de Zoom in januari 2019 binnen een maand vrijwel helemaal gereed maken. Dit om de overlast voor bewoners en vooral ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden Zeeannemoonweg eo - 1   Werkzaamheden Zeeannemoonweg eo - 2
Werkzaamheden Zeeannemoonweg eo - 3    

 

Stand van zaken augustus 2018

Aannemer de Bokx gaat het werk aan de Zeeanemoonweg, de Zoom en een klein stukje van de Oude Moolweg uitvoeren. Dat is de uitkomst van een aanbesteding die in juli 2018 door de gemeente is georganiseerd. De aannemer heeft eerder in Renesse al parkeerterrein Oude Moolweg en de rotonde Helder heringericht. Naast werkzaamheden boven de grond, zal ook het rioolstelsel in de omgeving Zeeanemoonweg, de Zoom en Oude Moolweg direct aangepakt worden. Al met al is hiermee een investering van circa € 900.000 gemoeid. Het riool- en verlichtingsplan voor het werk zijn al gereed. De komende maanden richten de gemeente en de aannemer zich op de overige voorbereidende werkzaamheden (waaronder het organiseren van een informatieavond in september voor omwonenden en ondernemers), zodat de werkzaamheden aan de Zeeanemoonweg en omgeving in oktober gestart kunnen worden. Afronding van het werk is gepland voor Pasen 2019. Hierbij de fasering.
 

Stand van zaken mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders zal half mei 2018 het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Zeeanemoonweg, de Zoom en een gedeelte van de Oude Moolweg vaststellen. Het ontwerp is tot stand gekomen met input van de dorpsraad en ondernemersvereniging en na consultatie van bewoners en ondernemers in het plangebied. Het is de basis voor een aanbesteding met drie aannemers, waarbij de gemeente de opdracht eind juni, begin juli zal gunnen. Het is de bedoeling om de werkzaamheden na de herfstvakantie van 2018 te starten, afgestemd op de oplevering en inrichting buitenruimte van het appartementencomplex aan de Zeeanemoonweg. Voor Pasen 2019 moet het werk afgerond zijn. We hebben in het bijzonder nog aandacht voor de entree van het dorpshuis, aangezien zowel Zeeuwland als de Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland een bedrag ter beschikking hebben gesteld om de gevel te verfraaien. Zodra het ontwerp is vastgesteld, publiceren we dat op deze website. Hieronder volgt alvast een ‘voorproefje’:

Zeeanemoonweg - Zoom - Oude Moolweg

Stand van zaken januari 2018

In december 2017 hebben we een voorzichtige start gemaakt met de herinrichting van de Zeeanemoonweg/De Zoom en de Tweede ontsluiting Transferium.

Voor wat betreft de herinrichting van de Zeeanemoonweg en De Zoom hebben we KuiperCompagnons opdracht gegeven om het ontwerp, dat deel uitmaakt van het centrumplan, nog een stapje verder uit te werken. We hebben daarbij afgesproken dat we voor afronding van de ontwerpwerkzaamheden nog een informatieavond organiseren voor direct omwonenden en ondernemers in en rond het plangebied. We hopen het ontwerp in het voorjaar van 2018 op te leveren, zodat we in net najaar van 2018 het werk kunnen uitvoeren.

Op dit moment wordt er een ontwerp gemaakt voor de Tweede ontsluiting naar het Transferium. Uitgangspunt vormen de plangrenzen, zoals hieronder op tekening aangegeven tussen de zwarte ‘sterretjes’. Bij het ontwerp moeten we rekening houden met de toekomstige situering van de Jumbo en bevoorrading van de supermarkt en eventuele kleinschalige detailhandel op deze locatie.  Ook is de aansluiting op het huidige voet- en fietspad een uitdaging.