Tuin van Renesse

De Tuin van Renesse betreft de herinrichting van het gebied Ecoscope en omgeving. Het is een groene parel, aan de ‘achterkant’ van het dorp, op een steenworp afstand van het centrum. En een belangrijke looproute tussen het transferium en het centrum.

Stand van zaken (augustus 2017)

De afgelopen maanden is er door de VVV en de gemeente gewerkt aan de nadere uitwerking van een ‘businesscase’ voor de verhuizing van de VVV van het Transferiumgebouw naar het voormalige pand van Ecoscope. Dit betekent dat zowel de VVV als de gemeente de verwachte kosten en opbrengsten die gepaard gaan met de verhuizing in beeld brengen en dit vergelijken met de situatie zoals die nu is. Naar verwachting is de businesscase in september 2017 gereed en moet direct daarna duidelijk worden of een verhuizing voor zowel gemeente als VVV een financieel haalbare kaart is.

Indien zowel gemeente als VVV het plan haalbaar vinden, dan moet de opening van het nieuwe VVV kantoor, ook wel inspiratiepunt genoemd, nog voor Pasen 2018 plaatsvinden. In het verlengde van deze verhuizing probeert de gemeente vervolgens ook de tuin rondom dit gebouw op orde te brengen, door de groenstructuren aan te pakken en speelelementen en meubilair toe te voegen aan deze omgeving, alsmede een nieuw toegangspad naar de VVV aan te leggen. De raad besluit in november 2017 over het vrijmaken van financiële middelen voor de herinrichting van de “Tuin van Renesse”.

Hieronder een impressie van het beoogde toegangspad, met aan de rechterzijde de beoogde nieuwe VVV locatie.

Impressie toegangspad

Stand van zaken (maart 2017)

De herontwikkeling van de Tuin van Renesse, ofwel het gebied rondom het voormalige Ecoscope, is volop in beweging:

De VVV heeft in maart 2017 een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het voormalige Ecoscope gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Aan de hand van dit voorlopig ontwerp is een eerste kostenraming van de investering opgesteld en zoekt de VVV momenteel naar financiering van deze grote verbouwing. In de kostenraming wordt tevens rekening gehouden met de activiteiten die het ‘Schouwse Bord’ willen uitvoeren in het pand, in de vorm van promotie en kleinschalige verkoop en bereiding van streekproducten.

De gemeente heeft KuiperCompagnons opdracht gegeven de ruimtelijke verkenning van de buitenruimte (‘tuin’) uit te werken tot het niveau van een voorlopig ontwerp, eveneens inclusief een kostenraming voor de herinrichting van de buitenruimte.

De VVV en gemeente hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de huurvoorwaarden van het pand van de voormalige Ecoscope, in het geval de VVV voldoende middelen vindt om meerjarig het gebouw te exploiteren.

De komende periode werken VVV en gemeente, in nauwe samenspraak, aan de verdere uitwerking van de ‘business case’. Medio 2017 moet bekend worden of de verhuizing van de VVV naar de locatie Tuin van Renesse financieel haalbaar is en of de gemeente bereidt is om de ‘Tuin van Renesse’ op korte termijn her in te richten. Zo ja, dan is het de bedoeling dat de VVV al in het voorjaar van 2018 zijn deuren opent.

Verder werkt onze gemeente mee aan een planologische wijziging voor het perceel Roelandsweg 1 te Renesse. Dit pand werd tot op heden gebruikt voor fietsenverhuur, maar is aangekocht door Carefree Homes B.V. Dit bedrijf is gericht op het ontzorgen van eigenaren van (recreatie)woningen op Schouwen-Duiveland, maar blijft ook fietsen verhuren. De gemeente is verheugd dat het pand een nieuwe invulling krijgt.

Tuin van Renesse

Stand van zaken (december 2016)

  • Er is een ontwikkelingsvisie (is een verkenning) met schetsontwerp (zie hieronder) vastgesteld als basis voor de verdere planvorming (met daarbij ook het gebied Dreef en omgeving)
  • VVV en Schouws Bord doen onderzoek naar invulling van het Ecoscope gebouw en leveren begin 2017 een voorlopig ontwerp met kostenraming op.

Schetsontwerp Tuin van Renesse

 

Projectinformatie

Probleem- en doelstelling

De locaties Ecoscope, Dreef en Watermeterplein vormen, komend vanaf het transferium en de parkeerplaatsen, dé groene entree van het centrum. Echter, de huidige invulling is slecht onderhouden en rommelig. De rommelige achterzijde van het Delta Warenhuis en het wat verouderde Watermeterplein helpen daar niet bij. Er ligt bovendien een belangrijke opgave om vanaf de parkeerplaatsen directe, aantrekkelijke wandelroutes te maken naar het centrum. Een integrale herinrichting van het gebied ligt voor de hand, waarbij rondom de nieuwe wandelroutes ruimte komt voor aantrekkelijk groen, spelen en mogelijke andere functies in het groen. Het gebied van voormalig Ecoscope heeft de potentie om als een aantrekkelijke ‘stepping stone’ te functioneren tussen parkeren en centrum. Het bestaande groene karakter, met erven, tuinen en grote bomen is iets om op voort te bouwen.

De tuin is momenteel opgedeeld in twee stukken. Het noordelijk deel is in particulier gebruik (woning) en het zuidelijke deel is door de gemeente gepacht. Hier is een zwerm voormalige agrarische gebouwtjes aanwezig. Het grootste gebouw van het ensemble, de oorspronkelijke boerderij, heeft een Rijksmonumentale status en op de afbeelding hieronder aangeduid met een witte ster.

Tuin van Renesse

De VVV is momenteel gevestigd in het Transferium gebouw, maar wil graag zijn intrek nemen in het voormalige Ecoscope met een concept dat gericht is op informatie en beleving. Daarbij heeft ook ‘Het Schouwse Bord’ zich gemeld om in dit gebouw streekproducten aan te bieden, te bereiden en promoten. VVV en Schouws Bord doen onderzoek naar de haalbaarheid van een gezamenlijk intrek in het voormalige Ecoscope.

In de huidige situatie is de tuin niet ‘doorgaanbaar’. Je moet er letterlijk omheen via de weinig aantrekkelijke route van de Wilhelminaweg aan de westzijde of via het pad aan de rand van het Transferium richting Stoofweg.

Resultaat

We willen graag de volgende resultaten behalen in dit gebied:

  • Behoud van de groene kwaliteit, inclusief het zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterken van de beplantingsstructuren;
  • Kansen benutten voor functies en voorzieningen die aanvullend zijn op hetgeen in het centrum en op de Dreef is c.q. wordt gevestigd;
  • Verbeteren en aantrekkelijker maken van routes (fiets en voet) tussen centrum en Transferium, inclusief relatie met de Dreef;
  • Zoveel mogelijk behouden en versterken van het cluster aan historisch bebouwing;
  • De ‘tuin’ niet alleen verbindend laten zijn, maar op zichzelf een reden voor bezoekers om er naar toe te gaan;