Dreef en omgeving te Renesse

In het Masterplan Renesse wordt het gebied op en rond de Dreef aangeduid als ontwikkelingslocatie ten behoeve van de verbinding tussen centrum en parkeren.

Stand van zaken augustus 2018

Het is de gemeente helaas nog niet gelukt een intentieovereenkomst te sluiten met de beoogde risicodragende ontwikkelaar voor het gebied Dreef en omgeving. Ondertekening van de overeenkomst is nu gepland in het najaar. De plangrenzen zijn inmiddels wel vastgelegd tussen partijen. Zodra de overeenkomst is gesloten start de ontwikkelaar met het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het totale project, dat naast de verplaatsing van de Jumbo ook minimaal de invulling van de huidige Jumbo en de inrichting van de openbare ruimte beslaat. Zodra we meer weten, publiceren we dat op deze website.

 

Stand van zaken mei 2018

De ontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse is een complex en langdurig proces. De gemeente heeft de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met de beoogde risicodragende ontwikkelaar van dit gebied, waarbij de focus ligt op de verplaatsing van de Jumbo en herinvulling van de huidige Jumbo locatie. Gemeente en ontwikkelaar naderen elkaar voor wat betreft de onderlinge afspraken over de ontwikkeling van het gebied. De verwachting is dat we medio juni een intentieovereenkomst sluiten en de naam van de ontwikkelaar bekend kunnen maken. Dan zijn tevens de plangrenzen bekend en start de ontwikkelaar met een studie naar de ruimtelijke en financiele haalbaarheid van het totale project. Dit alles in afstemming met het project ‘Tweede ontsluiting Transferium’, dat gaat dienen als toegangsweg voor de bevoorrading van de supermarkt.

Stand van zaken januari 2018

Eind december heeft de gemeente op basis van een aanbesteding een (risicodragende) ontwikkelaar gekozen om het ontwikkeling van de Dreef en omgeving mee op te pakken. Gelet op het feit dat er nog wel een intentieovereenkomst met allerlei afspraken over werkverdeling en financien gemaakt moet worden, kunnen wij de naam van de ontwikkelaar nog niet prijs geven. Zodra de overeenkomst is gesloten, introduceren we deze partij. De ontwikkelaar heeft in zijn aanbieding aangetoond ervaring te hebben met grootschalige herontwikkelingen (inclusief supermarkt), oog te hebben voor communicatie met de omgeving en heeft bovendien een goede visie op het totale gebied, dat loopt van de huidige Jumbo tot de nieuwe locatie van de Jumbo op de kop van het Transferium aan de zijde Stoofweg.

Stand van zaken (November 2017)

De gemeente Schouwen-Duiveland is nog steeds bezig met de laatste noodzakelijke grondtransactie om de Jumbo te kunnen verhuizen naar de Dreef. Tegelijkertijd hebben we twee ontwikkelaars geselecteerd, die namens onze gemeente dit gebied (met verhuizing Jumbo) moeten ontwikkelen. Eind 2017 kiezen we één van beide ontwikkelaars om daadwerkelijk met onze gemeente de ontwikkeling te starten. Dat zal gebeuren met een zogenaamde intentieovereenkomst, waarin gemeente en ontwikkelaar afspraken maken over wie welke werkzaamheden uitvoert en hoe kosten worden verdeeld. Daarna volgt een traject van enkele jaren, voordat de nieuwe Jumbo open gaat.
 

Stand van zaken (augustus 2017)

De afgelopen maanden hebben we diverse overleggen gevoerd over de herontwikkeling van het gebied Dreef en omgeving. Deze overleggen zien enerzijds op grondverwerving in het gebied en anderzijds voeren we oriënterende gesprekken met een aantal ontwikkelaars over de wijze waarop we de Dreef en omgeving het beste kunnen herinrichten, inclusief verplaatsing van de Jumbo en World of Drinks. De bestaande panden van deze ondernemers moeten bovendien ingevuld worden, dat is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen marktruimte is voor een extra supermarkt in Renesse.

De resterende maanden van 2017 richten we ons op afronding van grondtransacties en de uiteindelijke strategie voor de herinrichting. Naar verwachting zal het, mede vanwege noodzakelijke procedures, een aantal jaren duren voordat de Dreef is ingericht als verbindingsfunctie tussen centrum en Transferium.

Stand van zaken (maart 2017)

De ontwikkelingsvisie, de grond- en opstalexploitatie en de rapportage over de behoefte aan supermarkten worden naar verwachting pas in het derde kwartaal van 2017 ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Dit mede vanwege de supermarktontwikkelingen elders op Schouwen-Duiveland en de procedures die hiervoor gevoerd moeten worden. Tevens bepalen we dan hoe we de ontwikkeling verder oppakken, zodat de Dreef en omgeving over een aantal jaren een belangrijke en levendige schakel vormt tussen centrum en Transferium.

Jumbo heeft, ondanks enige vertraging in de looptijd van het project, laten weten nog steeds te willen verhuizen van het centrum naar de locatie Dreef.

Verder voeren we momenteel gesprekken met twee grondeigenaren in en rondom het gebied Dreef om te bezien of we de gronden kunnen verwerven ten behoeve van de integrale ontwikkeling van dit gebied.

Stand van zaken - december 2016

Tussen september en december 2016 zijn er diverse stapjes gezet in de ontwikkeling van de Dreef en omgeving:

 • In het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten hebben wij een klein perceel, grenzend aan de Wilhelminaweg gekocht.
 • We hebben een ruimtelijke ontwikkelingsvisie gemaakt. De ontwikkelingsvisie is een integraal document, waarin de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de Dreef zijn opgenomen en verwerkt in een schetsontwerp. In de visie maken we duidelijk hoe de Dreef in de toekomst ingericht kan worden en welke eisen en wensen daarvoor gelden. De visie is het basisdocument voor de vervolgstappen in dit project.
 • In opdracht van de gemeente heeft bureau Sweco een grond- en opstalexploitatie gemaakt. In dit model zijn alle mogelijke kosten en opbrengsten voor de totale ontwikkeling van het gebied in beeld gebracht en wordt duidelijk of ontwikkeling voor onze gemeente financieel haalbaar kan zijn.
 • We werken aan een afronding van een rapportage naar de behoefte en effecten van 1 of 2 supermarkten op de Dreef. In de rapportage moet duidelijk worden of de verplaatsing en optimalisatie van de Jumbo voorziet in een actuele, regionale behoefte en of een discounter op dit moment aan de orde is. Randvoorwaarde voor de Jumbo is in ieder geval dat het achter te laten pand in het centrum een passende her invulling krijgt.
 • Tevens voeren we, naast toepassing van de Wvg, gesprekken met grondeigenaren om te bezien of aankoop van gronden door onze gemeente mogelijk is.

De ontwikkelingsvisie, de grond- en opstalexploitatie en de rapportage over de behoefte aan supermarkten worden in het eerste kwartaal van 2017 ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Tevens bepalen we dan hoe we de ontwikkeling verder oppakken, zodat de Dreef en omgeving over een aantal jaren een belangrijke en levendige schakel vormt tussen centrum en Transferium.

schetsontwerp Dreef en omgeving

Stand van zaken (september 2016)

Onze gemeente voert regelmatig overleggen met betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van de eigenaar van ‘De Dreef’, supermarktformules, plaatselijke ondernemers en andere betrokkenen.

Graag willen wij de regie over de ontwikkeling van het plangebied naar ons toe trekken. Daarom hebben we de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast op een aantal percelen op en rond de Dreef. Door toepassing van de Wvg verkrijgt onze gemeente een voorkeurspositie op percelen in het betreffende gebied c.q. een eerste recht van koop op de in het besluit betrokken percelen. Eigenaren, erfpachters en beperkt gerechtigden van de desbetreffende percelen moeten hun perceel bij voorgenomen vervreemding eerst aan onze gemeente te koop aanbieden. Het gemeentelijk voorkeursrecht maakt het mogelijk dat we een actief grondbeleid voeren bij de herontwikkeling van de Dreef en omgeving.

Momenteel zijn we bezig met de afronding van de volgende onderzoeken in het kader van de haalbaarheid herontwikkeling Dreef en omgeving:

 • Een grond- en opstalexploitatie voor de herontwikkeling van het gebied, zodat we als gemeente kunnen beoordelen of er sprake is van een financieel haalbare ontwikkeling, zowel bij de vestiging van 1 als 2 supermarkt(en).
 • De behoefte en effecten van de vestiging van 1 of 2 supermarkten op en rond de locatie Dreef, zodat voor onze gemeente vroegtijdig duidelijk is of een tweede supermarkt (discounter) op basis van ‘marktruimte’ gerealiseerd kan worden.
 • Een ontwikkelingsvisie op hoofdlijnen mede als input voor de hierboven genoemde onderzoeken. In de ontwikkelingsvisie is een mogelijke variant voor de totale ontwikkeling van het gebied opgenomen, inclusief de locatie voor parkeren.

Tevens voeren we, naast toepassing van de Wvg, gesprekken met grondeigenaren om te bezien of aankoop van gronden door onze gemeente mogelijk is. Dit alles met het doel de Dreef en omgeving te ontwikkelen tot een fraaie toegangspoort voor Renesse.

 

Projectinformatie:

Probleem- en doelstelling

De herontwikkelingsopgave in dit plangebied richt zich daarom vooral op een combinatie van detailhandel (de vestiging en/of verplaatsing van één of twee supermarkten en kleinschalige detailhandel) en verbetering van openbare ruimte (waaronder infrastructuur en groen). In het Masterplan is de volgende schets opgenomen.

schets dreef

Resultaat

De Jumbo heeft interesse getoond in de verplaatsing en vergroting van de huidige supermarkt op de locatie Dreef. Het gemeentelijk beleid rondom detailhandel maakt het mogelijk om in Renesse een full service supermarkt tot maximaal 2.000 m2 te realiseren. Verder kan er naast of in de directe nabijheid van deze supermarkt enige kleinschalige detailhandel worden gevestigd. Onderzoek moet aantonen of er nog een tweede (discounter) supermarkt gevestigd kan worden en zo ja, van welke omvang.

De gemeente heeft de volgende resultaten voor ogen met betrekking tot de openbare ruimte en infrastructuur:

 • Een zo direct mogelijke voetgangers- en fietsverbinding (bij voorkeur met openbare fietsenstalling) tussen centrum en Transferium.
 • Een ontsluitingsweg voor autoverkeer van de Stoofweg richting Transferium, al dan niet in combinatie met ontsluiting voor expeditie ten behoeve van de te vestigen detailhandelsonderneming(en), om zodoende het autoverkeer in het centrum te beperken;
 • Gebruik van een deel van het Transferium voor de functie parkeren ten behoeve van detailhandel.
 • Groene uitstraling van het gebied.
 • Bebouwing met een dorpse schaal, maat en karakter.

Plangebied

In eerste instantie ziet er plangebied er grofweg als volgt uit.

Plangebied Dreef

Het plangebied is op dit moment nog niet exact aan te geven en wordt in de loop van het project verder aangescherpt. Het plangebied beslaat in ieder geval (gedeeltelijk) de gronden onder ‘1’ en ‘2’.

Planning

Er is nog geen specifieke planning beschikbaar.

Budget

De raad heeft de volgende financiële middelen ter beschikking gesteld:

 • € 250.000 voor aanleg fiets- en voetgangersverbinding (al dan niet met fietsenstalling) van Transferium naar centrum, inclusief eventuele aanpassingen aan (cultuurhistorisch) waardevol groen in de directe omgeving.
 • € 300.000 voor verbinding auto en/of expeditie van Stoofweg naar Transferium en/of supermarkten.