Beeldkwaliteitsplan

Het imago van Renesse is dat van een schreeuwerige badplaats, maar het dorp, meer in het bijzonder het centrum, heeft ook authentieke delen, die helaas wat verborgen zijn achter rommelige reclames en aanbouwen.

De bebouwing en openbare ruimte is bovendien op sommige plekken wat sleets en verouderd. Dat is geleidelijk ontstaan en vormt nu een probleem bij de verdere ontwikkeling van Renesse als badplaats en aantrekkelijk woondorp.

Stand van zaken - maart 2017

In nauwe samenspraak met de projectmedewerkers van het inrichtingsplan centrum Renesse wordt er gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan centrum Renesse. In de eerste maanden van 2017 heeft de projectgroep vooral bepaald aan welke criteria bebouwing, gevels, erfafscheidingen, verlichting et cetera moet voldoen in Renesse en wat absoluut in de toekomst niet meer wenselijk is. Ofwel een sterkte/zwakte analyse met een doorkijk naar de beoogde toekomstige situatie. Daarbij hanteren we dezelfde deelgebieden als in het inrichtingsplan voor het centrum. Momenteel werkt de gemeente Schouwen-Duiveland aan een ‘spelregelset’ voor de beeldkwaliteit van het centrum van Renesse, op basis waarvan toekomstige aanvragen voor bouwwerken, gevels en inrichtingselementen getoetst kunnen worden. Dit moet een laagdrempelige set regels zijn, die enerzijds de beeldkwaliteit borgt, maar anderzijds ruimte geeft om te ondernemen. Wij verwachten rond de zomer het document aan te kunnen bieden aan college en raad.

stand van zaken - december 2016

De afgelopen maanden hebben we in samenspraak met de ondernemersvereniging en dorpsraad gewerkt aan het analysedeel van het beeldkwaliteitsplan centrum Renesse en het plangebied vastgesteld. Tijdens de analysefase hebben we een rondwandeling door het dorp georganiseerd en alle ‘knelpunten’ in de openbare ruimte in beeld gebracht, van overtollige paaltjes op straat tot en met gevels van panden. Op dit moment wordt er aansluitend een sterkte- en zwakte analyse van de beeldkwaliteit in het centrum gemaakt. Dit alles vormt uiteindelijk de basis voor het opstellen van richtlijnen voor werkzaamheden in de openbare ruimte en aan panden in het centrum. Gelet op het feit dat we in de eerste helft van 2017 ook de openbare ruimte verder gaan ontwerpen als uitvloeisel van het verkeersplan, is een goede afstemming op dit punt noodzakelijk. Het is de bedoeling het beeldkwaliteitsplan voor de zomer van 2017 af te ronden. Onlangs hebben we overigens besloten om het ‘werkatelier’ met bewoners en ondernemers samen te voegen met de projectgroep, zodat er direct een breed gedragen beeldkwaliteitsplan gemaakt kan worden.

plangebied beeldkwaliteitsplan

Stand van zaken (september 2016)

We zijn gestart met het analysedeel voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan.

 

projectinformatie:

Doelstelling

Door middel van het opstellen van een beeldkwaliteitsplan proberen we randvoorwaarden mee te geven (materialen, kleuren, volumes et cetera) voor werkzaamheden en aanpassingen aan panden, gevels, terrasafscheidingen en de openbare ruimte (waaronder cultuurtechnische elementen). We willen een balans vinden tussen zichtbaarheid van de individuele ondernemer, de inrichting van de openbare ruimte en het aantrekkelijke en samenhangende dorpsbeeld. Met het beeldkwaliteitsplan willen we de ambities uit toekomstbeeld verwerken in verleidelijke inspiraties, voorbeelden en richtinggevende spelregels.

Resultaat

Het beeldkwaliteitsplan moet gaan dienen als toetsingskader voor allerlei aanvragen en werkzaamheden voor/aan gebouwen en in de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan krijgt een set goede basisregels, maar kent ook inspiraties om méér te doen. Het beeldkwaliteitsplan is zowel een concreet product dat ondernemers niet alleen verleidt om te investeren, maar ook inzicht geeft op welke manier dat kan. Het beeldkwaliteitsplan wordt uiteindelijk een concreet en bruikbaar toepassingskader dat met beschrijvingen, inspiratiebeelden, voorbeelden en (flexibele) spelregels voldoende houvast biedt als toetsingskader, maar geen keurslijf vormt waarbinnen niets meer past of ongewenste ontwikkelingen die onverhoopt wel passen niet kunnen worden tegengegaan.

Planning

Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan hangt nauw samen met de verdere uitwerking van de verkeersplannen voor het centrum en omgeving. We kiezen er daarom voor het beeldkwaliteitsplan pas in het derde kwartaal van 2016 op te stellen.

  • 3e kwartaal 2016: analyse huidige situatie ten behoeve van opstellen beeldkwaliteitsplan
  • 4e kwartaal 2016: 1e concept beeldkwaliteitsplan opstellen
  • 1e kwartaal 2017: 2e concept beeldkwaliteitsplan opstellen
  • 2e kwartaal 2017: definitief beeldkwaliteitsplan opstellen

Betrokken partijen

De ondernemersvereniging en dorpsraad zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. In een later stadium bezien we op welke wijze we belanghebbenden en belangstellenden bij de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan betrekken.